Hotărârea nr. 475/2018

Hotărârea nr.475 - aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘC V

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 57f office@judbrasov.ro, www.j ud brașov, ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.475


din data de 20 decembrie 2018


- privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și ap aratură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din qata de 20.12.2018;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 21.198/19 înregistrate cu nr. Ad21.198/19.12.2018, întocmite de către Direcția se propune aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparati ră medicală performante a UPU


12.2018 și Expunerea de motive Management Proiecte, prin care


din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuit Iilor legate de proiect;

Având în vedere lansarea în cadrul Programului Operațional Rc

prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritat:a de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la livel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, i >recum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiecti vul Specific 8.2 - îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgentă, apelul de proie

8.2.B: Unități de primiri urgente/2/Operatiunea 8.2.B : Unități de prir îiri urgente;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 213/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 11 și art. 91, alin.(l) lit.”b” și ”e”, alin.(3) lit. ”f” și alin.(6) lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


gional (POR) 2014-2020, a Axei


:te nr. POR/180/8/2/Operațiunea


” și ”e”,


HOTĂRĂȘTE:


Art 1. - Se aprobă proiectul "Dotarea cu echipamente și aparati ră medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov" în vede rea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, apelul de proiecte nr. POR/180/8/2/Operațiunea 8.2.B: Unități de primiri urgențe/2/Operațiunea 8.2.B : Unități de primiri urgențe.


Art 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului "Dotarea cu ee lipamente și aparatură medicală


performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de U'gență Brașov" în cuantum de 6.793.628,72 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 6.'93.628,72 lei (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă de 0,00 lei.


Brașov în valoare de 0,00 lei, ii, cât și contribuția de 2% din TVA), reprezentând co finanțarea


Art 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județulu reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectul valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 135.872,58 lei (inclusiv proiectului ''Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performi mte a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov".

Art 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe

durata implementării proiectului


"Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a U°U din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov", pentru implementarea proiectului în o indiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare impl< mentării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente struct irale.

Art 6. - Se împuternicește dl. Adrian-Ioan Veștea în calitate de 1 'reședințe al Consiliului Județean Brașov să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare i n numele Județului Brașov și al Partenerului, dacă este cazul.

Art. 7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură ad îcerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte.