Hotărârea nr. 474/2018

Hotărârea nr.474 - aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.474 din data de 20.12.2018

- privind aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. Ad. 21059/18.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a promovării unor categorii de personal, a stabilirii unor funcții publice, a transformării unor posturi contractuale vacante și înființării de funcții contractuale;

Văzând propunerea Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov - pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte, prezentată de către doamna consilier județean Sebeni- Comșa Mariana;

în referat se precizează, de asemenea, că prin adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr.73204/17.12.2018, se menționează faptul că sumele necesare acoperirii cheltuielilor de personal ce derivă în urma promovării unor persoane au fost prevăzute, la momentul avizării notelor de fundamentare, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pentru anul 2018 și implicit au fost incluse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019;

în raportul de specialitate al Direcției de Sănătate și Asistență Medicală se face trimitere la avizul consultativ nr.35/2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și la adresa acestora nr.47054/RG/2148/DPSS/25.07.2018, la Hotărârea Colegiului Director nr. 24/14.12.2018 privind avizarea promovării personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la Procesul- verbal final de concurs nr. 71936/12.12.2018, la avizele emise de Colegiul National al Asistenților Sociali din România, la Hotărârea Civilă nr. 1069/25.10.2018 pronunțată în dosarul civil nr. 268/62/2018 de către Tribunalul Brașov, precum și la adresa Serviciului Juridic Contencios nr. 3169/14.10.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.408/28.11.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.379/30.10.2018 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 41 din H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 107, alin. (2), lit. „c”, art. 111, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu completările și modificările ulterioare, H.G.R. nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, ale art.91 alin.(l) lit. “a” și “d”, alin.(2) lit.”c”, alin (5), lit.“a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 379/30.10.2018 se modifică în mod corespunzător și încetează art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 408/28.11.2018.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasemnează,

SECRETAR Maria Du'mbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


DIRECTOR GENERAL


1 ’

6

7

1

7

1 + 7


11


1 + 11


1*22


1+9


LEGENDĂ:

FPC - funcție publică de conducere

FCC - f uncție contractuală de conducere

FPE•funcție publică de execuție

FCE - funcție contractuală de execuție CAPACITATE - capacitatea centrului (acreditata)SECRETAR CJ BRAȘOV,

Jkâada DUMBRÂVEANU


DIRECTOR EXECUTIV,

Adeli^VĂSIOlU^—


1 '>

1

• -.1. ' .

3

2

>2 "

7

53

37

2

1.+ 7

3+53

2 + 37

.. .... ... 50 „ . .             ■ 40

NR, TOTAL Df. POSTURI

1221 |
Consiliul Județean Brașov Direcția Generală dc Asistență Socială și Protecția O^pîftnlui Brașov

Brașov, Str. Iuliu Maniu, Nr. 6, cod 500091, Cod fiscal 9870339 Telefon/Fax 0268.417.100, email: office@dgaspcbv.ro Website: www.dgaspcbv.ro

Serviciul Managementul Resurselor Umane


fe-cr JtcrrjAW *i>:î i * â »1 h 5 i^tffLiCC-ri:.iiiitu$c«____I


BB ' JHB^ȘiB S!

HB KEMS

bb arii ș®


Siîtem de nia'xi;«n^rt cerKcort

ISO 9001/ISO 14C01


APROBAT,


Președinte C.J. Brașov,

• • • Adrian-loan
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DGASPC Brașov

-J-       - —


Nr.Crt

Structura

Total posturi

din.care personal administrativ

1

Director General

1

2

Director General Adjunct - Direcția Asistenta Sociala si Protecția Copilului

1

3

Director General Adjunct - Direcția Asistenta Sociala Persoane Adulte

1

4

Director General Adjunct - Direcția Tehnico -Administrativa

1

5

Director General Adjunct - Direcția Economica

1

6

Biroul de Intervenție in Regim de Urgenta in Asistenta Sociala si Telefonul de Urgenta

7

7

Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

23

8

Asistenți Maternali Profesioniști

163

9

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

10

Biroul Monitorizare, Analiza Statistica, Indicatori Asistenta Sociala si Incluziune Sociala

6

11

Biroul Adopții

7

12

Compartiment de Evaluare Complexa Copii

7

13

Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

13

14

Asistenți Personali Profesioniști

10 .

15

Compartiment Prevenire Marginalizare Sociala

1

16

Biroul Management de Caz Adulti si Monitorizare Servicii Sociale

7

17

Secretariatul Comisiei Evaluare Persoane Adulte cu Handicap

3

18

Serviciul Achiziții Publice

8

19

Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic si Aprovizionare

7

20

Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetara si Management Financiar

12

21

Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala

10


Nr.Crt

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

22

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

8

23

Serviciul Juridic-Contencios

10

24

Serviciul Managementul Resurselor Umane

8

25

Serviciul Comunicare, Registratura, Relații Publice si Evaluare Inițiala

8

26

Compartiment Expert Egalitate Șanse

1

27

Compartimentul Audit

2

28

Centrul de Plasament „Sfanțul Stelian” Ghimbav

23

6

29

Centrul de îngrijire si Asistenta "Sf. Gheorghe" Victoria

62

13

30

Complexul de Servicii Hărman

45

4

31

Centrul de Plasament Dacia

27

10

32

Complexul de Servicii Bradet

92

22

33

Complexul de Servicii Fagaraș

68

15

34

Complexul de Servicii "Piatra Craiului”

33

4

35

Complexul de Servicii Sacele

31

4

36

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

34

11

37

Complexul de Servicii "Măgură” Codlea

149

32

38

Complexul de Servicii Timiș,

120 :1

43

39

Complexul de Servicii Tărlungeni

50

6

40

Complexul de Servicii "Cristian” Brașov

38

.9

41

Centrul de Zi Pentru Copii cu Dizabilități "Rază de Lumină”

16

3

Total DGASPC Brașov

1126

182

STRUCTURA CENTRE CU PERSONALITATE JURIDICA

Nr.Crt.

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

1

Căminul pentru persoane vârstnice Castanul Victoria

39

12

2

Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap "Canaan” Sercaia

56

12

Total personalitate juridica

95

24

Total General Orqaniarama DGASPC Brașov           1221

întocmit,


RomâniaConsiliul Județean Brașov Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Brașov, Str. Iuliu Maniu, Nr. 6, cod 500091, Cod fiscal 9870339 Telefon/Fax 0268.417.100, email: oflice@dgaspcbv.ro Websitc: www.dgaspcbv.ro

Serviciul Managementul Resurselor Umane


Director Executiv,

Adelina VĂSIOIU —

/VVk/V<_S^ uv


crt. stat de funcții

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare/treaptă profesională

Nivel studii

Număr post

A. APARAT PROPRIU

Funcții de conducere - funcție publică:

1

Director general

11

5

1

2

Director general Adjunct

11

5

4

3

Șef Serviciu

II

5

IO

4

Șef Birou

4

5

Auditor

superior

5

2

6

Consilier

superior

5

89

7

Consilier juridic

superior

5

IO

8

Consilier juridic

asistent

5

1

9

Consilier juridic

debutant

5

l

10

Consilier

principal

S

16

J 11

Consilier

asistent

S

8

12

Referent specialitate

superior

SSD

1

13

Referent

superior

M

9

'        iu            jOinvifi ii- «v‘ PGi

t3’7-’

14

Inspector de specialitate

IA

s

/

15

Inspector de specialitate

1

s

2

16

Inspector de specialitate

11

s

1

17

Kinetoterapeut

principal

s

1

18

Medic

specialist

s

2

19

Medic

s

1

20

Secretar

1

G

I

■     9 <

-

165

B. CENTRE DE PLASAMENT /COMPLEXURI DE SERVICII

t. Centrul ele Plasament "Casa Ioana”

Rupea

21

Șef centru                                  j

n

s

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

22

Administrator

i

M

1

23

Economist

î

S

1

24

Muncitor calificat

III

G

5

25

Magaziner

M

1

26

Șofer

I

G

l

27

Paznic

G

2

Total funcții de execuție personal administrativ-contabll

II

28

Asistent Social

debutant

S

l

29

Psiholog

practicant

S

1

30

Educator

principal

S

l

31

Educator

S

1

32

Asistent medical

PL

2

33

Asistent medical

principal

PL

1

34

Instructor de educație

principal

M

7

35

Instructor de educație

M

2

36

Părinte social

G

6

Total funcții de exeaitlepersonal socio-psiho-medlcal

22

Z Complex' de Servicii ''C ristian’' Brușnv

-

■ •••.'

37

Șef centru

1

II

S

i

Total funcții de conducere- personal contractual

i

38

Educator

principal

PL

/

39

Educator

principal

S

i

J     40

Instructor de educație

M

j

41

Psiholog

specialist

S

i

42

îngrijitoare

G

i

Total funcții de execuție Centrul de zi "Casa Soarelui"

5

43

Medic

primar

S

/

44

Logoped

principal

s

I

45

Logoped

s

2

46

Psiholog

specialist

s

1

47

Psihopedagog

s

1

48

Asistent Social

principal

s

1.

49

Educator

principal

s

3

50

Educator

principal

PL

l

51

Asistent medical

principal

PL

2

52

Profesor CFM

principal

S

2.

53

Maseur

M

2

54

Maseur

principal

M

1

55

Kinetoterapeut

S

1

56

Fiziokinetoterapeut

S

l.

57

îngrijitoare

G

3'

Total funcții de execuție Centrul de recuperare "Micul Prin("+Echlpa Mobilă

23

58

Referent

IA

M

1

59

Inspector de specialitate

I

S

I

60

Muncitor calificat

III

G

4

61

Șofer

I

G

2

62

Paznic

G

1

Total funcții de execuție personal adminislrativ-contabil

9

f. ( ciurul de Zt pentru copii cil dizabilitiiti ''Rază de I.iimimî" Brașov

1

63

Șef centru

II

5

1

64

Coordonator de specialitate

5

1

Total funcții de conducere- personal contractual

2

65

Psiholog

practicant

S

l

66

Instructor educație

principal

M

2

67

Psihopedagog

principal

S

4

68

Educator

principal

s

!

69

Kinetoterapeut

debutant

s

1

70

Instructor ergoterapie

principal

M

I

71

Asistent Social

practicant

S

l

Total funcții de execuție Centrul de zi pentru copii cu dizabilități "Rază de lumină"

11

72

Muncitor calificat

III

G

1

73

Șofer

I

G

1

74

Administrator

M

I

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

3

■           Centrul de Phnument "Dacia"

'• ‘ ' ,r' ‘ ■

r 1

75

Șef centru

1

II

S

I

Total funcții de conducere- personal contractual

1

76

Economist

I

S

1

77

Muncitor calificat

III

G

7-

78

Magaziner

G

/

79

Inspector de specialitate

I

S

l

Total funcții de execuție personaladministrativ-contabil

10

80

Psiholog

practicant

S

1

81

Asistent Social

specialist

S

1

82

Psihopedagog

principal

S

1

83

Educator

principal

s

1

84

Asistent medical

PL

2

85

Instructor de educație

principal

M

1

A 86

Instructor de educație

M

4

(     87

Părinte social

G

5

1

Total funcții de execuțiepersonal soclo-psiho-medlcal

16

4. ( enlnil de. îngrijire asistență ''ȘfGheiirglie'' 1 ietoria

. ... ....             t       ......                                ,       ,   ---J

88

Șef centru

II

S

i

Total funcții de conducere- personal contractual

i

89

Economist

I

S

i

90

Inspector de specialitate

I

s

i

91

Muncitor calificat

III

G

4

92

Magaziner

M

I

93

Șofer

I

G

J

94

Administrator

1

M

1

95

Paznic

G

4

Total funcții de execuțiepersonal administrativ-contabil

13

96

Asistent Social

principal

S

2'

97

Asistent medical

PL

6

98

Asistent medical

principal

PL

2.

99

Medic

specialist

S

1

100

Psiholog

practicant

S

/

101

Terapeut ocupațional

S

/

102

Pedagog recuperare

PL

I

103

Maseur

M

I

104

Instructor de educație

principal

M

2

105

Instructor de educație

M

I

106

Infirmieră

G

10

107

îngrijitoare

G

20

Total funcții de execuție personal soclo-psiho-medlcal

48

L

5. Complex de Servicii Hărmitn

108

Șef centru                                     |

II

5

l

Total funcții de conducere-personal contractual

1

109

Referent

IA

M

1

110

Inspector de specialitate

I

S

1

111

Muncitor calificat

G

1

112

Șofer

I

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

4

113

Psiholog

practicant

S

2

114

Asistent Social

specialist

S

1

115

Asistent medical

principal

PL

I

116

Asistent medical

PL

1

Total funcții de execuție personal soclo-psiho-medlcal

5

117

Îngrijitoare

G

5

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Sf.Patrick" Hărnian

5

118

Educator

principal

S

1

119

Educator

S

1

120

Instructor de educație

M

5

121

Părinte social

G

1

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Peter Pan” Lunca Cilnicului

8

122

Educator

principal

PL

I

123

Educator

S

3

124

Instructor de educație

principal

M

1

125

Instructor de educație

M

4

Total funcții deexecuție Casa de llpFamilial "Donald"Hărman

9

126

Instructor de educație

M

3

127

Părinte social

G

5

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Greierușul" Țeliu

8

128

Instructor de educație

M

2

x    129

îngrijitoare

G

3

i .

Total funcții deexecuție Locuință Protejată "Casa Irlanda"

5

I           6. ( tHuplex de Servicii Sâccfe

130

Șef centru

_

II

S

I

Total funcții de conducere-personal contractual

1

131

Economist

II

S

/

132

Administrator

I

M

/

133

Muncitor calificat

III

G

l

134

Șofer

I

G

1.

Total funcțiideexecuție personal adminlstrativ-conțabll

4

135

Psiholog

practicant

S

1

136

Asistent Social

principal

S

1

137

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psilto-medlcal

4

138

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul Materna! "Casa Mamei"

6

139

Instructor de educație

M

6

140

Educator

S

2

Tot al funcții de execuție Casa de tip Familial "Dale" Săcele

8

141

Instructor de educație

M

7

142

Părinte social

G

l

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Chip" Șăcele

■m

8

1...............-

7. Complex de Servicii Timiș

'    .7    7’ :                                                    '                                                j

I-&'■V'rt.'.iiț»'

143

Șef centru                                     |

11

s

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

144

Economist

1

s

l

145

Inspector de specialitate

I

s

1

146

Magaziner

M

1

147

Muncitor calificat

III

G

12

148

Șofer

I

G

l

149

Paznic

G

5

150

Referent

11

M

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabll CIA Timlșu de Sus

22

151

Medic

specialist

S

I

152

Psiholog

practicant

S

1

153

Asistent Social

practicant

S

1

154

Asistent medical

principal

PL

1

155

Asistent medical

PL

4

156

Terapeut ocupațional

S

1

157

Psihopedagog

S

/

158

Kinetoterapeut

S

1

159

Instructor de educație

M

2

160

Infirmieră

G

20

161

îngrijitoare

G

4

162

Maseur

principal

M

l

Total funcții de execuție personal șoclo-pșiho-medical CIA Timlșu de Sus

38

163

Administrator

I

M

1

164

Inspector

I

S

1

165

Economist

I

s

1

166

Referent

IA

M

l

167

Muncitor calificat

III

G

14

168

Muncitor necalificat

I

G

1

169

Paznic

G

2

Total funcții de execuție personal admlnlstratlv-contabllCIA Sf.Anton

21

170

Medic

specialist

S

I

171

Instructor de educație

M

3

172

Psiholog

practicant

S

1

173

Kinetoterapeut

S

1

)    174

Maseur

M

1

175

Asistent medical

principal

PL

2

176

Asistent medical

PL

3

177

Asistent Social

practicant

S

1

178

Infirmieră

G

20

179

îngrijitoare

G

5

Total funcții de execuție personalsodo-pslho-ntedlcal CIA SfAnton

38

X. Complex de Servicii Rriidet

180

Șef centru

II

S

1

181

Coordonator de specialitate

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

2

182

Economist

I

S

1

183

Magaziner

M

2

184

Muncitor calificat

III

G

16

185

Șofer

I

G

2

186

Administrator

I

M

1

Total funcții de execuție personal admlnlstratlv-contabll Centrul de Plasament Ghiocelul

22

187

Medic

primar

S

1

188

Psiholog

practicant

S

2

189

Asistent Social

specialist

s

2

190

Educator

principal

s

5

191

Educator

s

2

192

Asistent medical

principal

PL

3

193

Asistent medical

PL

4

194

Instructor de educație

principal

M

2

195

Instructor de educație

M

13

196

Psihopedagog

S

2

197

Psihopedagog

principal

S

1

198

Părinte social

G

15

199

îngrijitoare

G

2

Total funcții de execuție personal soclo-pslho-medical Centrul de Plasament "Ghiocelul”

54

200

\îngrijitoare

G

4

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Casa Chrls”

4

201

Asistent medical

PL

2

202

Maseur

M

/

203

Profesor CFM

principal

S

I

204

Psiholog

practicant

S

/

205

Asistent Social

specialist

S

1

206

Instructor de educație

M

2

207

Logoped

S

/

208

Muncitor calificat

111

G

1

Totalfuncții deexecuțieCentrul'de recuperare pentrucopilul cu handicap

10

9. Complex (le Servicii "Măgura " Codlea

■ FFFS

209

Șef centru

1

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

I

210

Economist

1

S

l

211

Referent

IA

M

4

212

Inspector de specialitate

II

S

1

213

Magaziner

M

/

214

Muncitor calificat

111

G

13

215

Muncitor necalificat

I

G

3

216

Șofer

1

G

l

217

Paznic

G

8

Total funcții de execuție personal administrativ-contabll

32

218

Psiholog

practicant

S

1

219

Asistent Social

debutant

S

I

220

Educator

principal

S

2

221

Educator

S

6

222

Educator

principal

PL

I

223

Asistent medical

PL

I

224

Instructor de educație

M

4

225

Părinte social

G

4

Total funcții de. execuție Centrul deplasament"Albina”

20

226

Asistent Social

principal

S

I

227

Asistent Social

debutant

s

3

228

Psiholog

specialist

s

1

229

Psiholog

practicant

s

1.

230

Psiholog

debutant

s

2

231

Psihopedagog

s

1

232

Instructor de educație

principal

M

2

233

Instructor de educație

M

l

234

Asistent medical

principal

PL

1

235

Părinte social

G

4

236

Șofer

I

G

3

Total funcții de execuție Centrul de Primire în Regim de Urgență Domino și Telefonul Copilului

20

237

Profesor CFM

principal

S

I

238

Asistent Social

principal

s

I

239

Medic

s

2

240

Medic

specialist

s

I

241

Asistent medical

principal

PL

2

242

Asistent medical

PL

4

243

Maseur

M

I

244

Infirmieră

G

22

245

îngrijitoare

G

8

Total funcții de execuție Centrul de Plasament pentru copilul cu handicap sever "Speranța "

42

246

Asistent Social

debutant

S

I

247

Psiholog

practicant

S

/

248

Asistent medical

PL

/

249

Instructor de educație

principal

M

/

.   250

Instructor de educație

M

3

251

Educator

M

1

252

Educator

S

3

253

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Aurora"

15

254

Psiholog

practicant

S

1

255

Asistent Social

specialist

S

1

256

Educator

s

4

257

Asistent medical

PL

1

258

Instructor de educație

principal

M

1

259

Instructor de educație

M

5

260

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Alice"

19

IU. Complex de Servicii "Piatra Craiului"

' '5“'‘"LL .........'

261

Șef centru

1 ......

II

S

1

Total funcții de conducere-personal contractual

1

262

Referent

IA

M

1

263

Administrator

M

l

j 264

Șofer

I

G

1

265

Muncitor calificat

111

G

l

Total funcții de execuție personal adminlstrativ-contăbil

4

266

Psiholog

practicant

S

1

267

Asistent social

practicant

S

1

268

Asistent medical

principal

PL

1

269

Asistent medical

PL

/

Total funcții de execuție personalsocio-pslho-medical

4

270

Instructor de educație

M

4

271

Educator

principal

S

2

272

Părinte social

G

2

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Sf. Marla ” Brașov

8

273

Instructor de educație

M

3

274

Educator

principal

S

I

275

Educator

S

1

276

Părinte social

G

3

Totalfuncții de execuție Casa de Tip Familial "Brebenel” Râșnov

8

277

Instructor de educație

M

1

278

Educator

principal

S

3

279

Educator

S

3

280

Părinte social

G

1

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Bambl" Zămeștl

8

i ■                                   7       ■ -          •        .........

J

*33

ll. Centrul de Plasament "Sf. Sleiian” Gltlinhuv

281

Șef centru                                  ]

11

5

/

Total funcții de conducere- personal contractual

1

282

Economist

I

.5'

I

283

Inspector de specialitate

I

S

1

284

Muncitor calificat

III

G

3

285

Șofer

I

G

l

Total funcții de execuție personal admlnistratlv-contabil

6

286

Educator

principal

S

3

287

Educator

S

4

288

Psiholog

practicant

s

/

289

Asistent Social

practicant

s

/

290

Asistent medical

PL

1

291

Instructor de educație

principal

M

1

292

Instructor de educație

M

I

293

Părinte social

G

4

TotalflincțU de.'execuție personal sado-pslho-medlcal

16

12. Complex de Servicii 1 ăgiirnș

.....

294

Șef centru

1

II

5

1

Total funcții de conducere- personal contractual

I

295

Referent

IA

M

1

296

Administrator

I

M

1

297

Magaziner

M

1

298

Muncitor calificat

III

G

4

299

Șofer

I

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabll Centrul de Plasament "CasaMaria"

8

300

Psiholog

specialist

S

l

301

Educator

principal

S

T

302

Educator

s

1

303

Educator

PL

1

304

Asistent medical

PL

1

305

Asistent Social

specialist

S

1

306

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasament "Casa Maria"

19

307

Economist

11

S

I

308

Inspector de specialitate

1

S

1

309

Magaziner

M

1

310

Șofer

I

G

I

311

Muncitor calificat

III

G

3

Total funcții de execuție personal admlnistrativ-contabll Centrul de Plasament "Floare de Colț"

7

312

Instructor de educație

M

2

313

Instructor de educație

M

3

314

Educator

principal

S

5

315

Educator

S

2

316

Educator

SSD

1

317

Educator

principal

PL

2

318

Educator

principal

M

I

319

Instructor de educație

principal

M

2

320

Medic

S

1

321

Asistent medical

principal

PL

4

322

Psiholog

practicant

S

l

323

Psihopedagog

principal

S

1

324

Asistent Social

practicant

S

1

325

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasament "Floare de Colț"

33

-

13. Complex de Servicii iiirhmgeni

‘I *     '    .1 •        ' ; \

326

Șef centru                                  |

ii

5

1

Total funcții de conducere- personal contractual

I

327

Economist

i

S

1

328

Administrator

i

M

1

329

Șofer

i

G

/

330

Muncitor calificat

ni

G

3

Total funcții de execuție personal adminlstrativ-contabll

6

331

Psiholog

practicant

S

2

332

Asistent Social

practicant

S

2

333

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical     .

6

334

Educator

principal

PL

1

335

Instructor de educație

M

3

336

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Lizuca" Tărlungenl

8

337

Educator

principal

S

1

338

Instructor de educație

M

3

339

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Patrocle” Tărlungenl

8

340

îngrijitoare

G

4-

Total funcții de execuțieLocuință Protejată "Casa Adrlan”

4

341

Instructor de educație

M

4

342

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Buburuza” Budila

8

343

Educator

principal

M

I

344

Educator

principal

S

1

345

Educator

S

1

346

Instructor de educație

M

2

347

Părinte social

G

4

Total finețiide execuțieCasadeTipFamilial "Daniel”

9

r:.................

14. Asistenți Materniili Profesioniști

r.-':      .

|     348pfciyten/Z maternali profesioniști


349\Asislenți personali profesioniști


Răspundem pentru legalitatea și corectitudi
16

444

Mnim'

- '501   *

e


a datelor transmise.