Hotărârea nr. 473/2018

Hotărârea nr.473 - aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO Z


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.473

din data de 20.12.2018


- privind aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu' Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la d< ta de 20.12.2018


Analizând Raportul de specialitate și Expunerea , le motive înregistrate cu î, Strategii de Informatizare, i Județeană „George Barițiu”


nr.21055/18.12.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Uman prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Bibliotec Brașov, în urma analizei atribuțiilor instituției, pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate, prin transformarea unui post vacant de tehnoredactor.

post de bibliotecar, S, debutant și transformarea unui post de bibțotecar, S, gradul profesional II în post de bibliotecar, S, gradul profesional I;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 1 republicată cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale modificările și completările ulterioare;


M, gradul profesional IA în


t.”c” din Legea nr.215/2001,


modificările și completările


nr.215/2001, republicată cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.1, - Se aprobă statul de funcții pentru Biblioteca Județe: mă „George Barițiu” Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezente

Art.2. -. Răspunderea privind stabilirea salariilor de beză individuale precum și a celorlalte drepturi salariale, revine conducătorului instituției, m respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.3. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean E modifică corespunzător și Hotărârea Consiliului Județean Brașo aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George aplicabilitatea

Art.4.


hotărâre.


rașov nr. 381/30.10.2018, se z nr.406/28.11.2018, privind Barițiu' Brașov își încetează


- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană


„George Barițiu” Brașov.


5ĂĂĂ/X

V\.
Contr isemnează,

SECI tETAR ria Du ______


Maria

C-


AR

:ăveanu


Biblioteca Județeană 'George Baritiu" Bdul. Eroilor nr.35,Brașov


SECRETAR


PREȘEDINTESTAT DE FUNCȚII DECEMBRIE 2018FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

i

DO

Ir. >turi

Manager

s

II

1

Director adj de specialitate

s

1

Director adj

s

II

1

Șef serviciu

s

.II

7

Consilier juridic

0

1

Economist

s

JA

1

Economist

s

1 „

Referent de specialitate

S.

I

2

Bibliotecar

s

0

i

Bibliotecar

s

IA

54

Bibliotecar

s

‘ 1

5

Bibliotecar

-S

II

1

Bibliotecar

SSD

1

9

Bibliotecar

SSD

H

1

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

SSD

II

1

Referent

• M-

IA

2

Muncitor calificat

. NT

T

5 -

1 •

5

TOTAL

1

6

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea dat Uor transmise

Personal de specialitate Personal administrativ Personal de întreținere Total personal contractual

Din care: Personal de conducere


67

8

11

86

manager

10

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

7


MANAGER \\ DANIEL NÂZARE V '