Hotărârea nr. 472/2018

Hotărârea nr.472 - aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @ j ud b ra so v. ro, w w w. j u d b ra so v. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 472

din data de 20.12.2018

- privind aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2018;

Analizând Referatul înregistrat cu nr. 20935 din data de 14.12.2018 și Expunerea de motive nr. ad. 20935 din data de 14.12.2018 întocmite de către Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Văzând solicitarea nr. 1087/8.11.2018 a Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Luând în considerare prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, actualizată;

Ținând cont de dispozițiile art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu’^ Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/28.02.2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Având în vedere prevederile art. 5, lit „a” din Anexa 4 a Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;

în conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și „d”, precum și alin.(5) lit. „a”, pct.l și 4 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DĂmbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

Str. Lunga , nr. 1, Brașov , jud. Brașov, cod. 500035

tel/fax: 0268413965

C.U.I. 4646854

e-mail:brasovarte@yahoo.ro

APROBAT CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SECRETAR           PREȘEDINTE

MARIA DUMBRAVEANU


PLAN DE ȘCOLARIZARE

REALIZAT ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

DISCIPLINA

Durata studiilor (nr. de ani)

Număr catedre (norma*)

Număr de elevi pe ani de studii

Tot elev

11

i

I

II

III

IV

V

SP

(specializare)

1

CANTO ( clasic,muzică ușoară , muzică populară)

3

11.13

76

66

54

26

222

2

PIAN

5

8.10

45

38

24

27

26

6

166

3

VIOARA

5

1.09

8

6

6

5

5

30

4

ACORDEON

3

0.12

4

5

3

2

14

5

CHITARA

3

3.11

29

14

20

4

67

6

INSTRUMENTE DE SUFLAT (NAI, FLAUT, BLOCKFLOTE, CLARINET, TROMPETA, SAXOFON,FLUIER)

3

3.18

42

24

13

3

j 82

i

7

ORGA ELECTRONICĂ

3

2.09

14

19

14

3

50

8

INSTRUMENTE DE PERCUTIE(batcrie)

2

0.15

10

5

1

16

9

CO REPETIȚIE

2-3

0.09

10

ARTE VIZUALE(ARTĂ FOTOGRAFICĂ)

2

0.09

13

12

25

11

DANS CLASIC INTERPRETI(BALET)

5

1.01

17

15

14

9

11

12

78

12

DANS MODERN

2

4

3

8

15

13

PICTURA

3

1.17

42

22

33

4

101

14

SCULPTURA

3

0.01

4

1

4

9

15

GRAFICA

3

2.05

45

39

20

7

in

16

ARTA DECORATIVA

3

0.06

4

6

4

1

15

17

ICONOGRAFIE

3

1.00

5

4

6

7

22

18

CERAMICA

3

0.01

3

0

1

1

5

19

DESIGN VESTIMENTAR

3

0.13

5

4

3

2

14

20

ACTORIE

2

3.06

44

40

0

42

126

21

TEORIE SI SOLFEGII

3

0.05

22

ISTORIA MUZICII

2

0.04

23

ISTORIA ARTEI

3

0.03

24

DANS POPULAR - SECȚIA EXTERNA DUMBRAVITA

2

0.17

18

36

54

25

ARTA POPULARA (CUSUT-TESUT) - SECȚIA EXTERNA DUMBRAVITA

3

0.07

0

11

11

TOTAL

47

432

370

219

41

37

134

1233

TOTAL CATEDRE

=

47

TOTAL ELEVI

=

1233               ;

TOTAL CLASE

=

62 1

TOTAL ELEVI ANUL I

=

432

* Norma didactică este de 18 ore/săptămână .

DIRECTOR, CARMEN MORUZCONTABIL SEF,

MIRCEA ANdjELA ELENA f

SEF SERVICIU RESURSE UMANE DIUCU CLAUDIA