Hotărârea nr. 471/2018

Hotărârea nr.471 - stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO 7

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.471

din data de 20.12.2018


privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pi: lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019


baza cărora se evaluează în


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la da a de 20.12.2018


cu nr.ad. 16113/09.11.2018 : propune stabilirea prețurilor fi lei, veniturile din arendă


Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate întocmite de Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care st medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează exprimate în natură, pentru anul 2019;

Luând în considerare adresa nr.6428/2018 a Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov, cuprinzând propunerile de prețuri medii ale produselor


igricole necesare evaluării în anul agricol 2019;

a nr.227/2015 privind Codul


lei a veniturilor realizate din arendă exprimate în natură, pentru

Având în vedere dispozițiile art.84 alin.4 și alin.5 din Lege; fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională;

în temeiul art. 97 și 103 alin.(2) din Legea administrației republicată, cu modificările și completările ulterioare,


publice locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole f

lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


e baza cărora se evaluează în


Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR A laria Dumbrăveanu

C/


Anexă la Hotărârea

CJBv. nr._______________

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan VeșteaSECRETAR, daria Duhnțjrăveanu

V

Prețurile medii ale produselor agricole pentru

anul 2019

Nr. crt.

Denumire produs

’reț mediu

1.

Grâu de toamnă

0,75 lei / kg

2.

Orz de toamnă

0,75 lei / kg

3.

Orzoaică de primăvară

0,80 lei / kg

4.

Ovăz

0,60 lei / kg

5.

Porumb boabe

0,60 lei / kg

6.

Cartofi (nesortați)

0,60 lei / kg

7.

Sfeclă de zahăr

0,12 lei / kg

8.

Sfeclă furajeră

0,06 lei / kg

9.

Fân natural

0,50 lei / kg

10.

Ceapă uscată

1,00 lei / kg

11.

Fasole boabe

8,00 lei / kg

12.

Tomate

2,00 lei / kg

13.

Morcov

1,50 lei / kg

14.

Varză

1,00 lei / kg

15.

Mere

2,00 lei / kg

16.

Iarbă

0,12 lei / kg

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Sândor ...

A

întocmit, Eniko Both............................