Hotărârea nr. 470/2018

Hotărârea nr.470 - aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul Comunei Vama Buzăului

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO1 T

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA

■918-2018!SĂRSĂTORiM ÎMPfiFMNi


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.470

din data de 20.12.2018

- privind aprobarea transmiterii tară plată a unor buniri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Vama Buzăului

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2018

Analizând expunerea de motive și referatul de specialitate

înregistrate cu nr.20897 din


data de 14.12.2018, întocmite de Direcția Economică-Serviciul Financiar Contabilitate, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Vama Buzăului;

la Consiliul Județean Brașov fără plată a unui număr de 7


Ținând cont de adresa Comunei Vama Buzăului înregistrat cu nr. 16906/14.12.2018, prin care își exprimă acordul transmiterii “Refugii în stațiile de transport în comun pe drumurile județene” ;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 841/1995 privinp procedurile de transmitere publice, cu modificările și ‘c” din Legea nr. 215/2001 a


fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. administrației publice locale, republicată, cu modificările și compl etările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l - Se transmite fără plată din patrimoniul Județului Br ișov în patrimoniul Comunei Vama Buzăului a unui număr de 7 “Refugii în stațiile de transport în comun pe drumurile județene” (7 buc. x 4.432,91 =31.030,37 lei).

Art.2 - Transmiterea fără plată a bunurilor descrise la art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces verbal de predare - preluare, aprobat de c ătre ordonatorii de credite ai unități predătoare, respectiv primitoare.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asiguiă aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.