Hotărârea nr. 469/2018

Hotărârea nr.469 – aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


'■ 91 >-20181 SWMUttORlM


CodF-16


HOTĂRÂREA NR.469

din data de 20.12.2108

- privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.12.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.20645/14.12.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, urmare a transformării postului vacant de funcționar, M, grad profesional I în referent de specialitate, S, grad profesional I;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale, revine conducătorului instituției, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.3. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.407/28.11.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.                                 ._                 .         .,Contrasemnează,


MUZEUL JUDETERN DE ISTORIE BRRSOVMuzeul Județean de Istorie Brașov


Str Nicolae Balcescu nr. 67, Brașov, jud. Brașoi


Telefon / Fax: 0268/472 350 Maii: office@brasc vistone.ro


www. braso vi storie.roCONSILIUL JUDETtA» BSAȘOV


SECRETAR,,-MARIA DUMBRÂVEANU


APROBAT,

PREȘEDINTE^ ADRIAN-XOÂRVEȘTJ


//


STAT DE FUNCȚII

9

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad/Treap profesiona

tă ă

Nr. posturi

1

Manager

S

II

1

2

Șef serviciu

S

II

1

3

Contabil șef

S

II

1

4

Consilier

S

I

2

5

Muzeograf

S

IA

5

6

Muzeograf

S

I

1

7

Muzeograf

S

II

1

8

Muzeograf

SSD

I

1

9

Muzeograf

S

Debutam

1

10

Restaurator

S

IA

1

11

Restaurator

SSD

I

1

12

Restaurator

M

IA

1

13

Conservator

S

1

1

14

Conservator

S

IA

3

15

Economist

S

IA

2

16

Referent specialitate

S

1

2

17

Inspector specialitate

S

Debutam

1

18

Desenator

S

IA

1

19

Referent specialitate

S

1

1

20

Secretar-dactilograf

M

IA

1

21

Supraveghetor

11

22

Paznic

M;G

9

23

Muncitor calif.

M

1

1

TOTAL

50

Personal contractual                                 50

Din care:

Personal contractual                                 50

Din care:

Manager                                       1

Șef serviciu                                             1

Contabil șef                                          1

Notă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procei it de 25% la sal de bază .

în medie de 1.000 lei/lunar.


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

MANAGER, Pepene Nicolae-Dorin


C sntabil șef, Ma ria Sburlea