Hotărârea nr. 468/2018

Hotărârea nr.468 - aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Etnografie Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRASO1 T

B-du! Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.468

din data de 20.12.2018

- privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Etnc grafie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la da ta de 20.12.2018

motive înregistrate Umane, Strategii


cu de de


Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de nr.20477/13.12.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Muzeul Etnografie Brașov, urmare a transformării postului vacant de muz tograf S, grad profesional I, în muzeograf S, grad progesional II;

din 2 lit.”c” din Legea e, art.3 din Legea-Cadru


Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioa nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

.215/2001, republicată cu


în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale n modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Muzeul de Etnc grafie Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -. Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază celorlalte drepturi salariale, revine conducătorului instituției, cu bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.3. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Br modifică corespunzător:

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul de Etnografie Brașov.


individuale precum și a respectarea încadrării în


ișov nr. 75/28.02.2018 se


la îndeplinire a prezentei
emnează,


răveanu


MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

B-dul Eroilor nr.21A

CUI 4317789

Aprob; t Consili ti

Secretar d ]

Mariana pumoraveanu

Județean Brașov

Presedint AdrianjAț

fnVestea

FUNCȚII

STAT DE

Nr.

cri.

Funcția

Nivel studii

Grad t reapt;:

Nr.posturi

1

Director manager

S

II

1

2

Contabil Sef

S

II

1

3

Sef serviciu

S

II

1

4

Sef birou conservare -restaurare

S

II

1

5

Sef birou PR.Marketing cultural

S

I

1

6

Cercetător CP I

S

I

1

7

Cercetător CP III

S

III

1

8

Muzeograf

S

IA

1

10

Muzeograf

S

II

2

10

Muzeograf

SSD

I

1

11

Conservator

s

II

1

13

Restaurator

s

II

1

14

Gestionar custode

M

II

2

15

Gestionar custode

M

IA

2

16

Supraveghetor muzeu

M/G

-

5

17

Referent de specialitate

S

I

2

18

Referent de specialitate

S

II

1

19

Șofer

M

I

1

20

Muncitor calificat

M

I

1

TOTAL POSTURI

27

Funcții conducere: 5 posturi

Funcții execuție : 22 posturi

Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmise prin

prezentul document

DIRECTOR

Dr.Ligia Fulga

CONT;

Ec.Lue

lBIL SEF a Urdea

1

.......

1 -