Hotărârea nr. 467/2018

Hotărârea nr.467 - emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Făgăraș pentru anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


! SĂRBĂTORIM ÎMWRUN*


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.467

din data de 20.12.2018


privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de icțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Terit iriale - Municipiul Făgăraș pentru anul 2019


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de


20 decembrie 2018;


ate cu nr. ad. 19412/ 14.12.2018,


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregist întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin ct re se propune emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale adi sinistrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Făgăraș pentru aiul 2019; în referat se precizează că Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finan


:ate din bugetul Consiliului Local


al Municipiului Făgăraș pentru anul 2019 este întocmit cu respectarea pre vederilor legale în vigoare;

Văzând adresa nr. 2987/21.11.2018, înregistrată cu nr.19412 /23

Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, județu Brașov, precum și adresa nr. ad. 19412/ 2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilu lui Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 118 alin. (3) din Legea as modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (2) din Anexa nr. 2


11.2018 a Direcției de Asistență


stenței sociale nr. 292/2011, cu la H.G.R. nr. 797/2017 privind


aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale servicii or publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Ordinul Ministerului Muncii și Justi iei Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului - cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului G< neral al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “b” și lit. “d”, alin. (3) lit.”d” și alin. (5) lit.


”a”,


pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administraț republicată, cu modificările și completările ulterioare:


ei publice locale nr.215/2001,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă emiterea avizului consultativ pentru Planul atiual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Făgăraș pentru anul 2019, întocmit de către Direcția de Asistență Socială al Municipiului Făgăraș, județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la în leplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția de Asistență S( cială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, județul Bra|^^ÂĂJV/


din subordinea Consiliului LocalMari:i Du


rasemneaza, fAR

_ irăveanu

c.-r