Hotărârea nr. 466/2018

Hotărârea nr.466 - modificarea și completarea anexei nr. 2 și anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

i             ’ V-.

ROMÂNIA

1918-2018 i SÂRBATOOIM ÎMPREUNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 466

din data de 20.12.2018

- privind modificarea și completarea anexei nr. 2 și anexei ni

. 4 la Hotărârea Consiliului


Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea 1 otărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost ireluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de

20.12.2018;


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregisi rate cu nr. ad. 19401 din data de 12.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov ir. 169/30.05.2018, privind validarea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice, din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov ( ane: :a nr. 2) și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov (anexa nr. 4);

Văzând adresa nr. 19401/23.11.2018 a Universității Transilvana Brașov - Facultatea de Medicină privind schimbarea reprezentanților în Consiliul de Admini: trație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și ținând cont de necesitatea modificări

componenței Consiliului de


Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. $ bârcea” Brașov, ca urmare a detașării dlui. Suciu Dan Mircea în funcția de director general al Dii scției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 547/25.05.2018 privind nominalizarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județeai Brașov (membrii și membrii supleanți), în Consiliile de administrație ale spitalelor publice din sub jrdinea Consiliului Județean Brașov, precum și de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Braș )v nr.739/28.08.2018 privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 54' 725.05.2018 privind numirea reprezentanțior Președintelui Consiliului Județean Brașov (membri și m :mbri supleanți) în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice, al căror managemen Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05. completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unității >r sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/1 preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asister ței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

Luând în considerare dispozițiile art. 187, alin. (2), lit. “a”-“f’ și a privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și coi npletările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin. >, lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și


a fost preluat de Consiliul


2018 pentru modificarea și modificările și completările


7.06.2010 privind aprobarea


in. (7) din Legea nr. 95/2006


completările ulterioare;


în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației republicată, cu modificările și completările ulterioare:

îublice locale nr.215/2001,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se modifică și se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform n< >ii anexe nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se modifică și se completează anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform n >ii anexe nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean B rașov nr. 169/30.05.2018, cu j administrație ale unităților Brașov, rămân neschimbate.

modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor d sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județear


Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la în Jeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Spitalul Clinic de Psih: atrie și Neurologie Brașov și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.
ROMANIA


1958-20'8 ! SAttBAtOWM


ANEXĂ nr. 2 la Hot. CJBV nr .169 din data de 30.05.2018


Spitalul Clinic de Psihiatrie și

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Rădulea Andreea

Condruz Simona

Minea Monica Bucur Mariana

Consiliul Jude Brașov

ean

Kadas Iluna Andrei

Constantin Vasile Acrivopol

PresedinteCJ I

Tasov

Zichil Alina

Sovaiala Lutsch

Cristian

DSPJ Brașov

Bîgiu Nicușor

Teodorescu Andreea

Facultatea de Medicina Bras

□V

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Constandis Felicia

Socaciu Laura

Colegiul Medi

Brașov

jilor

Pora Tiberiu

Patrulescu Luminița

OAMGMAMJ

t

Armenopol Mircea

Iulian Orban

Mihaela Puscariu

Sindicatul Me

Sanitas Brașov

lisan-

Director Executiv,

Ec.Adelina Mihaela Văsioiu


ANEXĂ nr. 4 la Hot. CJBV nr .169 din data de 30.05.2018


Spitalul Clinic de Brașov


Președinte Adrian I

Obstetrică- Ginâî!

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Văsioiu Adelina Mihaela

Duicu Claudia Elena

Radulea Andreea

Maxim Mihaela

Consiliul Jude

Brașov

tean

Soneriu Mihaela

Sibiescu Monica

PresedinteCJ 1

irasov

Buvnariu Lavinia

Guran Clara

DSPJ Brașov

Moga Mar ius

Popovici Diana

Facultatea de Medicina Bra;

ov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Gogonea Dan

Stroescu Serban

Colegiul Med

Brașov

cilor

Benga Florina

Spataru Steluta

OAMGMAM

Balint Paraschiva Gabriela

Mihaela Oprea

Marcela Jancso

Sindicatul Me Sanitas Brașov

lisan-

Director Executiv,

Ec.Adelina Mihaela Văsioiu

AaA