Hotărârea nr. 465/2018

Hotărârea nr.465 - modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

Consumi JUDBȚBAN Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România

191B-Z018I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 465

din data de 20.12.2018


168/30.05.2018 de numire a supleanți) în Consiliile de


- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost ireluat de Consiliul Județean Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 10.12.2018;


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregist rate cu nr. ad. 20928 din data de 14.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost ireluat de Consiliul Județean


168/30.05.2018 de numire a supleanți) în Consiliile de


Brașov; necesitatea modificării componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov este justificată de dete șarea dlui. Suciu Dan Mircea în funcția de director general al Direcției Generale de Asistență Socială ț i Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de propunerile Comisiei de specialitate nr. 7 pentru s a persoanelor adulte formulate în cadrul ședinței de către d-na. consilier

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile


inătate, protecția copilului și județean Sebeni Mariana;

de numire a reprezentanților ie administrație ale unităților


sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județea 1 Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/1 preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asister ței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

Luând în considerare dispozițiile art. 187, alin. (2), lit. “a”-“f ’ și a privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin, administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ș;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației republicată, cu modificările și completările ulterioare:


7.06.2010 privind aprobarea


in. (7) din Legea nr. 95/2006


i, lit.”a”, pct. 3 din Legea i completările ulterioare;

jublice locale nr.215/2001,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se desemnează doamnele Duicu Claudia și Văsioiu Adel na Mihaela ca reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Splaiului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.

Art.2 - Reprezentanții Consiliului Județean Brașov, membri și rr embri supleanți, în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov sunt:

UNITATEA SANITARĂ

MEMBRU

MEN

BRU SUPLEANT

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Pascu Mihai Lucian Văsioiu Adelina Mihaela

Bo

Co

leș Didona îdruz Simona

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Rădulea Andreea Condruz Simona

Sil Bu

iescu Monica :ur Mariana

Spitalul Clinic de Obstetrică-

Ginecologie “Dr.    I.A.

Sbârcea”Brașov

Duicu Claudia

Văsioiu Adelina Mihaela

Me

lulea Andreea xim Mihaela

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Mone Mariana

Sfreja Elena

Pa:

Ko

cu Mihai Lucian

3e Attila

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Duicu Claudia Ciubotaru Mariana

Bu

Pa:

jamet Otilia cu Mihai Lucian

Spitalul      Clinic      de

Pneumoftiziologie Brașov

Borteș Didona Otrocol Cristina

Dl Sfi

icu Claudia eja Elena

Art.3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de

numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost ] >reluat de Consiliul Județean Brașov se modifică în mod corespunzător.


Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la în leplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, reprezentanții numiți la art 1 și conducerea unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județea 1 Brașov.