Hotărârea nr. 464/2018

Hotărârea nr.464 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.464

din data de 20.12.2018

nic de Pneumoftiziologie


- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului CI: Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2018

Analizând Expunerea de motive și Raportul de speci Uitate înregistrate cu nr. ad.20913/14.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătat; și Asistență Medicală/ Compartimentul de Asistență Medicală, prin care se propune apro barea statului de funcții, al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, urmare a promov irii personalului în funcții/ grad/trepte profesionale;

și “b”din Legea privind letările ulterioare, precum transferul ansamblului de


Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și comj și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind

atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulteri

jare;


Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârek Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanțe i de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și prom trepte profesionale a personalului contractual din unitățile san tare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

ministrului sănătății nr. ivarea în funcții, grade și


în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănăti ții nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spițe licească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

’neumoftiziologie Brașov,


Art.2 - Cu data prezentei, art.2 din Hotărârea C msiliului Județean Brașov nr.373/30.10.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumofitizi ologie Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Managerul Spitalului Clinic de Pneumofitiziol<|)gie Brașov, în calitate de legislația privind salarizarea stabilirea numărului maxim

ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din personalului plătit din fonduri publice și cele care reglementează de posturi.


Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducere: i și Asistență Medicali

la îndeplinire a prezentei și Spitalul Clinic de


hotărâri prin Direcția de Sănătate PneumofitiziologieBrașov.

ROMÂNIA - CONSILIUL JU MEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DEPNEUMt FTIZIOLOGIE BRAȘOV Btațov, Aleea Deahil Spini, m 12, Cod 500.118

Tel: 0268.477011,0268 477_2fi ; Fax.: 0372.870.370 dperatar ele dale cu caracter tersonei nr.: 4 8 iĂK        *

dpermr de claiecucarscterDirector executiv AdeliiraVăsioiu ~ Z'U/vz'l'<c^ kA.

STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

medic primar/gradu III

sănătate publică și management

S

1

2

Director medical

sănătate publică și management

S

1

3

Director financiar contabil

gradul II

economice

S

1

4

Șef secție

medic primar

pneumologie

s

3

5

Șef laborator

medic primar

medicină de laborator

s

1

6

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

s

1

7

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

PL

2

8

Șef serviciu

economist

economice

S

1

9

Medic

primar

pneumologie

S

10

10

Medic

primar

medicină de laborator

s

2

11

Medic

primar

epidemiologie

s

1

12

Medic

primar

sănătate publică și management

s

1

13

Medic

primar

boli infecțioase cu studii complementare îngrijiri paliative

s

1

14

Medic

specialist

pediatrie

s

1

15

Medic

specialist

radiologie și imagistică medicală

s

1

16

Medic

specialist

cardiologie

s

1

17

Medic

specialist

boli infecțioase

s

1

18

Medic

specialist

recuperare, medicină fizică si balneologie

s

1

19

F iziokinetoterapeut

balneofizio kinetoterapie și recuperare

s

1

20

Farmacist

primar

farmacie

s

1

21

Asistent social

sociologie

s

1

22

Chimist

principal

chimie

s

1

23

Asistent medical

principal

medicină generală

s

4

24

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

S

3

25

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

29

26

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

27

Asistent medical

principal

igienă

PL

1

28

Asistent medical

principal

radiologie si imagistica medicala

PL

2

29

Asistent medical

principal

medicină de laborator

PL

5

30

Asistent medical

principal

medicină de laborator

M

1

31

Asistent medical

principal

dietetică

PL

1

32

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

PL

1

33

Asistent medical

medicină generală

PL

7

34

Asistent medical

debutant

medicină generală

PL

3

35

Asistent medical

debutant

medicină generală; studii aprofundate/ specializate ingrijir paliative

PL

2

36

Asistent medical

principal

farmacie

PL

2

37

Asistent medical

farmacie

PL

1

38

Registrator medical

M

1

39

Infirmieră

G

24

40

Infirmieră

debutantă

G

3

41

îngrijitoare

G

15

42

Analist programator ajutor

I

M/PL

1

43

Consilier juridic

IA

juridice

S

1

44

Referent de specialitate

gradul I

economice

s

1

45

Referent de specialitate

gradul I

juridice

s

1

46

Referent de specialitate

gradul I

economice

s

1

47

Referent de specialitate

debutant

științele comunicării

s

2

48

Referent de specialitate

debutant

inginerești

s

1

49

Referent

debutant

M

1

50

Economist

IA

economice

S

3

51

Economist

gradul I

economice

s

1

52

Economist

gradul II

economice

s

2

53

Economist

debutant

economice

s

1

54

Inginer

gradul I A

știinte inginerești

s

1

55

Contabil

treapta II

contabilitate

M

1

56

Casier

M

1

57

Magaziner

M

1

58

Șofer

treapta I

M

1

59

Muncitor calificat -șofer

treapta I

M

1

60

Muncitor calificat -electrician

treapta I

M

1

61

Muncitor calificat -lăcătuș

treapta I

M

1

62

Muncitor calificat -instalator

treapta I

G

1

63

Muncitor calificat -bucătar

treapta I

M

4

64

Muncitor calificat -zugrav

treapta I

M

1

65

Muncitor necalificat

gradul I

M

1

66

Spălătoreasă

2

Total Venituri Proprii

174

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

primar

pneumologie

S

2.5

2

Medic

primar

radiologie

S

1

3

Medic

specialist

pneumologie

S

3

4

Asistent medical

principal

medicină generală

S

2

5

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

13

6

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

7

Asistent medical

principal

radiologie

PL

3

8

Asistent medical

debutant

radiologie

PL

1

9

Statistician medical

principal

M

1

10

Registrator medical

principal

M

1

11

îngrijitoare

G

3

Total Buget de Stat

31.5

TOTAL GENERAL

205.5

Total posturi

aprobate:205,5

din care:

conducere

11

execuție

194,5

venituri

proprii

174.5

bugetul de

31,5

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANC1 AR CONTABIL

Ec. BREBEANU ( abriela Ioana /

VIZAT - SINDICAT MEDISAN SANITAS BRAȘOV