Hotărârea nr. 463/2018

Hotărârea nr.463 - validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef de laborator din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.463

din data de 20.12.2018


privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef de laborator din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clin c de Pneumoftiziologie Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2018;


Analizând expunerea de motive, precum și raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 20622 din Jedicală, prin care se propune


data de 13.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență

validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției c e conducere vacante de șef de laborator din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumofiti: âologie Brașov;


638 din data de 10.12.2018,


Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov cu nr. 1 Procesul Verbal al Comisiei de concurs cu nr. 11490/6.12.2018, întocmlit la finalizarea examenului, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 160/30.05.2018 pricind concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducer: de șef Laborator Analize Medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 419/28.11.2018 privind desemnarea reprezentantului C comisia de examen/concurs, pentru ocuparea funcției vacante de conducer; de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, prect comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică sau practi interviu;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea 1 Jormelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef d<: laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din ace ași act normativ;

Ținând cont de prevederile H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Norm ;lor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansam exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice Ic

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a”, publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările uite doare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice loc; I modificările și completările ulterioare:


nr.


HOTĂRĂȘTE:


avizarea organizării


onsiliului Județean Brașov în


m și aprobarea componenței :ă și a comisiei pentru proba


art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa


jiului de atribuții și competențe cale;

pct. 3, din Legea administrației


le nr.215/2001, republicată cu


Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat în vederea Dcupării funcției de conducere vacante de șef de laborator din cadrul unității sanitare publice - Spitali I Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform Procesului Verbal întocmit de Comisia de examinare.


Art.2. - Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov


ia emite actul administrativ de

numire în funcția de șef de laborator - Laboratorul de analize medicale, a do imnei dr. Moga Silvia Nicoleta, medic primar, specialitatea medicină de laborator, urmând ca aceasta să în ±eie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.3.


- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiz iologie Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Vestea

Contr isemnează, SEC REVÂR