Hotărârea nr. 462/2018

Hotărârea nr.462 - aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov

w

Consiliul Județean

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dut Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.462

din data 20.12.2018


- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Copii Brașov


Spitalului Clinic de Urgență


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în


data de 20.12.2018;


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.20568/14.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul de Asistență Medicală, prin care se propune apr abarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, urmare a promovării personalului în funcții/ grad/trepte profesionale și suplimentări de aosturi vacante;

Modificările solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadra ea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a' reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind trans erul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către auto ritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței dî urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, gi personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală sp modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrație publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


’’ și “b” din Legea privind


rade și trepte profesionale a


talicească, precum și pentru


alin. 2, lit.”c”, precum și administrației publice locale


HOTĂRĂȘTE:


Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de U rgență pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județe in Brașov nr.420/28.11.2018 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului C inie de Urgență pentru Copii Brașov își încetează aplicabilitatea.

Copii Brașov, în calitate de legislația privind salarizarea


Art.4 - Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare dir personalului plătit din fonduri publice și cele care reglementează s tabilirea numărului maxim de posturi.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean asigură aducere i la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spital il Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan Vestea


(Contrasemnează,


Mai ia D


SECRETAR

brăveanu


Consiliul Județean Brașov

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV

Nivel de competenta: IIM


^Aprobat la HCJBV nr.: Președinte:

Adrian - loan Vestea


Nr.paturi; 225 + 80 însoțitori        ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV

Operator de date cu caracter personal nr.15898


din data de : Secretar:

Maria Qumbravean

c>


SERVICIUL. R.U.O.N.S: F.C =1 F.E.=5I COMP. CONTENCIOS: F.E.=1 ț-


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


[birou MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR: FE.=3~ x

—IcOHPnFPRFVFNIRF A INFFC.TIII OR ASOCIATE ASISTFNTFI MFniCAI F-EEal


COMP.EVAL.INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA: F.E.=6


MANAGER

F.C.=1


| COMP. ASISTENT SOCIAL: F E -1   |~


JCOMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL F.E.-1

I COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII. PSI. PROTECȚIE CIVILA-SITUAȚII DE URGENTA F.E.=i I

]


I SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTA F.C.=1 F.E.=4


POSTURI FIXE

F.E.=1


DIRECTOR MEDICAL:

F.C.=1


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: F.C -1


STERILIZARE

F.E. =6


ASISTENT SEF

UNITATE F.C.=1


Consiliul Județean Brașov

Director Executiv,


COMP. INTERNĂRI

EXTERNĂRI F.E.=2


Adelina VasioiijCOMP.

SPITALIZARE DE ZI

F.E.= 7


FARMACIE

F.C- 1,

F.E.= 6


LABORATOR ANALIZE MEDICALE F.C.=2, F.E. =20


LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA: F.C.=2, F.E.=10


LABORATOR

EXPLORĂRI FUNCȚIONALE:

-......


BLOC OPERATOR

F.C-1, F.E.=17


COMP.

KINETOTERAPIE

F.E. =2


Cab. diabet zaharat,nutrltie si boli metabolice F.E.=O


Unitate de Transfuzii Sangvine


SERVICIU

ANATOMIE PATOLOGICA:

Comp. Cilologie Comp. Histopatoiogie Comp. Prosectura

F.E.=3CENTRU DE SANATATE MINTALA

FE-10


Medici rezidenti

F.E = 46


AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • - Cabinete cu corespondent in secțiile cu paturi:

 • - pediatrie;

 • - alergologie si imunologie;

-O.R.L.;

 • - chir.ort.ped.;

 • - gastroenterologie;

 • - hematologie;

 • - chir.plastica, microchir.rec.

Cabinete fara corespondent in secțiile cu naturi:

 • - ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

• oftalmologie;

 • - recup.,med.fiz. si balneo.;

 • - dermatovenerologie;

 • - sala de tratament.

 • - cabinet de medicina dentara

F.E.=27Comp. Achiziții Publice

F.E.=3


Bloc alimentar

F.E.= 9


Personal Operativ Muncitori

F.E.=3
Funcții de conducere (F.C.) = 30

Funcții de execuție (F.E.) = 603

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 633


Anexa la HCJBV

nr.____________


Din data de


Consiliul Județean Brașov

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

Adresa: Str. Nicopole nr. 45

Nr.paturi: 225+80 insotitori = 305 paturi

Categoria unitatii: IV

Tipul unitatii: II M

Operator de date cu caracter personal nr. 15898


Director Executiv,


Adelina Vasiuiu
Nr. Crt.

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Nr. post

0

1

2

3

4

5

6

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Specialist IA/I1

Stiinte econor

lice

S

1

2

Director Medical

Primar/II

Chir.ort.pedia

rica

S

1

3

Director Financiar-Contabil

Economist

Specialist IA/II

s

1

4

Asistent Sef Unitate

Asistent medical

Principal/II

Pediatrie

s

1

5

Sef Laborator

Medic

Primar/II

Medicina labe

rator

s

1

6

Sef Secție

Medic

Primar/Il

Pediatrie

s

2

7

Sef Secție

Medic

Primar/I

Pediatrie

s

1

8

Sef Secție

Medic

Primar/I

ATI

s

1

9

Sef Secție

Medic

Primar/1

Chir.ort.pedia

rica

s

1

10

Sef Secție

Medic

Primar/I

Neurologie pe

liatrica

s

1

11

Sef Laborator

Medic

Primar/1

Radiologie si

mag.med.

s

1

12

Sef Secție

Farmacist

Primar/I

Farmacie gen<

raia

s

1

13

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

s

4

14

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

PL

3

15

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

1

16

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

1

17

Sef Serviciu

Economist

Specialist 1A/II

Stiinte econon

ice

S

2

18

Sef Serviciu

Inginer

Specialist IA/II

Tehnic

S

2

19

Sef Birou

Economist

Specialist IA/I

Stiinte econon

ice

S

1

20

Sef Formație Muncitori

Maistru

II

Tehnic

M

1

21

Medic

Primar

Anatomie pate

logica

S

1

22

Medic

Primar

Chir.ort.pedia

rica

S

3

23

Medic

Primar

Chir.pediatric

S

1

24

Medic

Primar

Chir.pl.rep.

s

2

25

Medic

Primar

Endocrinologi

s

1

26

Medic

Primar

Medicina labe

■ator

s

1

27

Medic

Primar

Obst.-ginecok

gie

s

1

28

Medic

Primar

Oftalmologie

s

1

29

Medic

Primar

ORL

s

2

30

Medic

Primar

Pediatrie

s

16

31

Medic

Primar

Psihiatrie ped

atrica

s

1

32

Medic

Primar

Dermatovener

rlogie

s

1

33

Medic

Specialist

ATI

s

4

34

Medic

Specialist

Boli Infectioa

■e

s

1

35

Medic

Specialist

Chir.pediatric

i

s

1

36

Medic

Specialist

Epidemiologk

s

1

37

Medic

Specialist

ORL

s

1

38

Medic

Specialist

Pediatrie

s

5

39

Medic

Specialist

Radiologie si

mag. med.

s

1

40

Medic

Specialist

Medicina de 1

iborator

s

1

41

Medic

Specialist

RMFB

s

1

42

Psiholog

Principal

Psihologie clii

ica

s

1

43

Asistent social

Principal

Asist.soc.

s

1

44

Biochimist

Principal

Biochimie me

licala

s

1

45

Biolog

Principal

Biochimie me

licala

s

1

46

Farmacist

Specialist

Farmacie clini

:a

s

1

47

Fiziokinetoterapeut

BFT

s

2

48

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

34

49

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

SSD

5

50

Asistent medical

Principal

Dietetica

PL

2

51

Asistent medical

Principal

Farmacie

PL

3

52

Asistent medical

Principal

Igiena

PL

2

53

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

14

54

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

76

55

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

5

56

Asistent medical

MG

S

10

57

Asistent medical

MG

PL

29

58

Asistent medical

Farmacie

PL

1

59

Asistent medical

Radiologie

PL

4

60

Asistent medical

Debutant

MG

PL

1

61

Sora medicala

Principala

Laborator

M

1

62

Sora medicala

Principala

Pediatrie

M

1

63

Instructor educație

Principal

M

9

64

Statistician medical

Principal

M

1

65

Registrator medical

Principal

M

7

66

Registrator medical

M

8

67

Infirmiera

G

82

68

Brancardier

G

1

69

îngrijitoare

G

53

70

Spalatoreasa

G

6

71

Consilier juridic

IA

Stiinte juridici

S

2

72

Economist

Specialist IA

Stiinte econon

ice

S

7

73

Economist

I

Stiinte econon

ice

S

1

74

Inginer

Specialist IA

Tehnic

S

1

75

Inginer de sistem

IA

Matematica-Ir

formatica

S

1

76

Inginer de sistem

IA

Informatica

S

1

77

Referent de specialitate

I

Drept

S

1

78

Referent de specialitate

III

Drept

S

1

79

Referent de specialitate

III

Stiinte econon

ice

S

2

80

Contabil

IA

Contabilitate

M

1

81

Arhivar

M

1

82

Casier

M

1

83

Funcționar

M

3

84

Magaziner

M

2

85

Servant pompier

M

4

86

Muncitor

I

Electrician

G

2

87

Muncitor

I

Zugrav-vopsit

)r

G

1

88

Muncitor

I

Șofer

G

1

89

Muncitor

I

Fochist

G

2

90

Muncitor

I

Lacatus

G

4

91

Muncitor

1

Tamplar

G

2

92

Muncitor

I

Instalator gaz<

1

93

Muncitor

II

Bucatar

G

2

94

Muncitor

II

Electrician

G

1

95

Muncitor

11

Fochist

G

3

96

Muncitor

III

Fochist

G

3

97

Muncitor

III

Lenjer-croitor

G

1

98

Muncitor

III

Lacatus

G

1

99

Muncitor

III

Telefonist

G

1

100

Muncitor

III

Liftier

G

2

101

Muncitor

IV

Bucatar

G

2

102

Muncitor

IV

Liftier

G

4

103

Muncitor

IV

Instalator gaz

G

2

104

Muncitor necalificat

G

6

105

îngrijitoare

G

1

TOTAL VENITURI PROPRII

508

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

106

Sef Secție

Medic

Primar/Il

Pediatrie

S

1

107

Sef Secție

Asistent medical

Principal

MG

s

1

108

Medic

Primar

NPI

s

1

109

Medic

Primar

Neurologie pe

iiatrica

s

1

110

Medic

Primar

Pediatrie

s

5

111

Medic

Primar

Psihiatrie ped

atrica

s

1

112

Medic

Specialist

Medicina de i

rgenta

s

3

113

Medic

Specialist

Pediatrie

s

4

114

Medic

Specialist

Psihiatrie ped

atrica

s

1

115

Psiholog

Principal

Psihologie cli

îica

s

1

116

Psiholog

Specialist

Psihologie cli

lica

s

1

117

Asistent social

Asistenta soci

da

s

1

118

Asistent social

Principal

Asistenta soci

da

s

1

119

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

12

120

Asistent medical

Principal

MG

SSD

1

121

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

13

122

Asistent medical

MG

PL

3

123

Registrator medical

M

9

124

Registrator medical deb.

M

1

125

Infirmiera

G

8

126

îngrijitoare

G

8

127

Brancardier

G

2

128

Medic rezident anul I

Pediatrie

S

6

128

Medic rezident anul I

Chir.pediatric

L

s

2

130

Medic rezident anul 11

Pediatrie

s

6

131

Medic rezident anul III

Pediatrie

s

10

132

Medic rezident anul III

Chir.pediatric

1

s

1

133

Medic rezident anul IV

Pediatrie

s

6

134

Medic rezident anul IV

Ortopedie pec

iatrica

s

1

135

Medic rezident anul V

Chir.pediatric

1

1

136

Medic rezident anul V

Pediatrie

s

11

137

Medic rezident anul V

Radiologie si

mag.med.

s

1

138

Medic rezident anul V

Ortopedie pec

iatrica

1

TOTAL BUGET DE STAT

125

TOTAL GENERAL

633

Total posturi aprobate: 633, din care:       ,

r                     - conducere: 30

- execuție : 603 - venituri proprii : 508 - buget de stat: 125

Răspundem pentru legalitatea si corectitudj


Manager,


Director Financiar Contabil,

Ec. Anica Bojte