Hotărârea nr. 461/2018

Hotărârea nr.461 - aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov

V

CONSOIUl JUDBȚBAN

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 461

din data de 20.12.2018


- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiat ie și Neurologie Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de


20.12.2018;


ate cu nr. ad. 20657 din data de


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregist

14.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicali , prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Jude

unitatea sanitară propune unele promovări prin transformarea unor postu i, ca efect a îndeplinirii de către


:ean Brașov nr. 304/27.09.2018,


ocupanții acestora a condițiilor de promovare, ca urmare a obținerii certificatului de medic primar, a gradului principal pentru asistenții medicali, conform O.G.R. nr. 18/2009 rezidențiatului;

Modificările solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 304/27.09.20

funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;


privind organizarea și finanțarea


8 privind aprobarea statului de


Luând în considerare art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 plivind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 180 alin. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

Ținând cont de prevederile Legii


(1) lit. “a” și “b” din Legea nr. și completările ulterioare;

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din xa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru Suvemului nr. 162/2008 privind


fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 din Ane aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Minis erul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pr ;cum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind an țajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitar; publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății rr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum și de Ordinul ministrului sănătății nr. 834/2011 priv clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c” locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


nd aprobarea Criteriilor pentru îivelului de salarizare pe grade


din Legea administrației publice


în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice cu modificările și completările ulterioare:

locale nr.215/2001, republicată,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatri anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

: și Neurologie Brașov, conform


Art.2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 304/27.09.2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașovîși încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la înd ^plinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria D răveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov str. Prundului nr. 7-9, Brașov,500123 tel. 0268511481, fax. 511609 r————


Aprobat HCJ Brașov nr.


.din data de.


Director Executiv Vasioiu Adelina

Secretar, Maria Dumbrăveanu

/\L^


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5        6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

li

s

1

2

Director Medical

li

s

1

3

Director financiar contabil

ll

s

1

4

Director îngrijiri

ll

s

1

5

Șef secție- medic primar

neurologie

s

2

~ , .. .

o

(Z

u

7

Șef secție- medic primar

ll

balneofizioterapie

s

1

8

Șef secție- medic primar

ll

laborator

s

1

9

Farmacist - sef

Farmscist specialist

specialist

farmacie

s

1

10

farmscist primar

primar

farmacie

s

1

11

farmscist specialist

specialist

farmacie

s

1

12

medic primar

primar

neurologie

s

7.5

13

(nedic primar

primar

psihiatrie

s

10

14

medic primar

15

medic primar

16

medic primar

17

medic primar

18

medic primar

19

medic primar

20

medic specialist

21

medic specialist

22

medic specialist

23

psiholog principal

24

psiholog specialist

25

psiholog practicant

26

logoped principal

27

biolog principal

28

profesor Kinetoterapeut

29

asistent social principal

30

asistent social

31

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

32

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

33

asistent medical principal

34

asistent medical principal

35

asistent medical principal

36

asistent medical

IJr

38

asistent medical principal

39

asistent medical principal

40

asistent medical principal

41

asistent medical principal

42

asistent medical principal

43

/ZtĂ i    * XX.

asistent medical principal

44

£2.... " ..

asistent medical principal

primar

anatomie patologica

S

1

primar

medicina generala

S

1

primar

balneofizioterapie

S

1.5

primar

laborator

S

1

primar

radiologie si imagistica medică

S

2

specialist

epidemiolog

S

1

specialist

neurologie

S

5

specialist

psihiatrie

S

11

specialist

medicina generala

S

2

principal

psihologie clinica

S

6

specialist

psihologie clinica

S

1

practicant

psihologie clinica

S

2

principal

logopedie

S

1

principal

laborator

s

2

recuperare

s

2

principal

sociopsihopedagogie

s

1

sociologie

s

1

principal

medicina generala

s

6

principal

medicina generala

PL

2

principal

medicina generala

S

19

principal

laborator

S

2

principal

balneofizioterapie

S

4

medicina generala

S

8

?

4

principal

medicina generala

SSD

4

principal

medicina generala

PL

87

principal

balneofizioterapie

PL

5

principal

balneofizioterapie

M

1

principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

principal

laborator

PL

1045

asistent medical principal

46

asistent medical principal

47

asistent medical principal

48

asistent medical

49

asistent medical

50

asistent medical

51

asistent medical debutant

52

autopsier

53

registrator medical

54

infirmiera

55

infirmiera debutanta

56

ingrijitoare

57

spălătorese

58

brancadier

59

șofer autosanitară II

60

paznic

61

Șef serviciu

62

Șef birou

63

consilier juridic IA

64

auditor grad 1

65

economist IA

66

economist 1

67

economist II

69

referent specialitate 1

70

referent specialitate 1

71

referent specialitate II

72

...........

magaziner 1

73

arhivar 1

74

ZA.r   - X    V<\\.

muncitor calificat 1

75

/Av                r A

■ i >.„■       . ..fc.                                  - j (j,     ț-----------------1

muncitor calificat 1

principal

farmacie

PL

5

principal

Radiologie

PL

2

principal

igiena

PL

1

medicina generala

PL

66

farmacie

PL

5

radiologie

PL

3

debutant

medicina generala

PL

5

M

1

M

2

G

114

debutant

G

2

G

76

G

10

G

15

M

1

G

12

II

S

3

II

S

5

IA

consilier juridic

S

1

IA

economist

S

2

IA

economist

S

14

1

economist

S

2

II

economist

S

1

4--------------------------------

inginer.......—

S

*

/

economist

s

1

/

jurist

s

2

//

jurist

s

1

/

M

1

/

M

1

1

timplar

G

1

1

electrician

G

2

76

muncitor calificat 1

77

muncitor calificat 1

78

muncitor calificat 1

79

muncitor calificat II

80

muncitor calificat II

81

muncitor calificat III

82

muncitor calificat IV

83

muncitor calificat IV

84

muncitor necalificat

85

șofer 1

86

șofer II

Total Venituri Proprii

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Șef secție- medic primar

2

medic primar

3

medic specialist

4

psiholog principal

5

psiholog specialist

6

psiholog practicant

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

8

asistent medical principal

9

asistent social principal

10

registrator medical

11

ingrijitoare

12

medic rezident anul 1

13

medic rezident anul 1

14

medic rezident anul II

15

medic rezident anul II

16

farmacist rezident anul III

17

medic rezident anul III

18

medic rezident anul III

19

//A JK" '■■■■’*

-

medic rezident anul IV

/

instalator

G

2

1

fochist

G

5

1

lenjeresa

G

3

II

fochist

G

1

II

telefonista

G

4

III

telefonista

G

1

IV

instalator

G

1

IV

fochist

G

3

G

1

1

G

1

II

G

3

616

II

psihiatrie

S

1

primar

psihiatrie

S

5

specialist

psihiatrie

S

1

principal

psihologie clinica

S

1

specialist

psihologie clinica

S

3

practicant

psihologie clinica

S

1

principal

medicina generala

S

1

principal

medicina generala

PL

4

principal

PL

1

M

1

G

2

neurologie

S

1

psihiatrie

S

3

neurologie

S

1

psihiatrie

S

3

farmacie

S

1

neurologie

S

2

psihiatrie

S

7

psihiatrie

S

6

Total Buget de Stat

45

TOTAL GENERAL

661


Total posturi aprobate - 661

din care:

conducere execuție

32

629

Total posturi aprobate - 661

din care:

venituri proprii

616

bugetul de stat

45

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, ec. Aurelia POP