Hotărârea nr. 460/2018

Hotărârea nr.460 - aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 460

din data de 20.12.2018

- privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr.ad.20586 din data de 14.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. LA.Sbârcea” Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 369/30.10.2018, unitatea sanitară propune modificări prin transformarea unor posturi vacante și promovări, ca urmare a îndeplinirii de către ocupanții posturilor a condițiilor legale. Față de organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 165/30.05.2018, unitatea sanitară propune reorganizarea biroului RUNOS în serviciu ca urmare a îndeplinirii numărului de posturi conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 834/200, prin înființarea unui post și desființarea unui număr de 2 posturi. Față de Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 263/28.06.2017, spitalul propune completarea cu noi prevederi legislative și actualizarea ca urmare a înființării de noi structuri;

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov cu nr. de înregistrare 9088/10.12.2018 precum și faptul că modificările statului de funcții solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Brașov 369/30.10.2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov, precum și art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 165/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 263/28.06.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.5 - Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. LA.Sbârcea” Brașov în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.6 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. LA.Sbârcea” Brașov.Contrasemnează,


SECRETĂR Maria Dim^Taveanu


Nr. ort

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

MEDIC

PRIMAR/II

OG

S

1

2

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC

PRIMAR / II

OG

S

1

3

DIRECTOR FINANCIAR COI

JTABIL

II

s

1

4

SF.F SECȚIE

MEDIC

PRIMAR / II

OG

s

1

5

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

OG

s

3

6

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR / II

PEDIATRIE

s

1

7

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

PED./NEONAT.

s

1

8

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

ATI

s

1

9

SEF FARMACIE

FARMACIST

PRIMAR/I

FARMACIE

s

1

10

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

LABORATOR

s

1

11

SEF SERVICIU

MEDIC

PRIMAR/I

JOLIINFECTIOASI

s

1

12

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

1

13

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

2

14

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

s

6

15

SEF SERVICIU

ECONOMIST

IA/II

s

2

1 16

SEF SERVICIU TEHNIC

INGINER

IA/II

s

1

17

SEF SERVICIU ADMINISTțl

REFERENT

IA/II

M

1

18

/

MEDIC

PRIMAR

OG

s

20.5

19

MEDIC

SPECIALIST

OG

s

4.5

20

Î

MEDIC

PRIMAR

PED.

s

2

21

MEDIC

PRIMAR

NEONAT

s

10

22

MEDIC

SPECIALIST

NEONAT

s

4

23

MEDIC

PRIMAR

ATI

s

5

24

MEDIC

SPECIALIST

ATI

s

1

25

vÂ5 X

i \\

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE

s

1

26 /■

MEDIC

PRIMAR

ANAT. PAT

s

2

27 IU

MEDIC

PRIMAR

RADIOLOGIE

s

1

28 l

V ^)^îi

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1

29 \

x---'

MEDIC

SPECIALIST

LABORATOR

s

1

30

MEDIC

PRIMAR

LABORATOR

s

3

31

PSIHOLOG

PRIMAR

s

1

32

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

s

44

33

ASIST MED.

MG

s

16

34

MOAȘA

PRINCIPAL

OG

s

1

35

MOAȘA

PRINCIPAL

MG

s

1

36

ASIST MED.

PRINCIPAL

LABORATOR

s

1

37

ASIST MED.

LABORATOR

S

2

38

ASIST.MED.

PRINCIPAL

SOCIAL

S

1

39

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

SSD

7

40

ASIST MED.

MG

SSD

5

41

ASIST MED.

PRINCIPAL

OG

PL

11

42

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

PL

83

43

ASIST MED.

PRINCIPAL

PED.

PL

4

44

ASIST MED.

MG

PL

70

45

ASIST MED.

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

46

ASIST MED.

PRINCIPAL

ANAT.PAT.

PL

3

47

ASIST MED.

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

4

48

ASIST MED.

PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1

49

ASIST MED.

PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

50

ASIST MED.

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1

51

ASIST MED.

DIETETICA

PL

2

52

KINETOTERAPEUT

PRINCIPALA

S

1

53

AUTOPSIER

M

0.5

54

INFIRMIERA

G

81

55

ÎNGRIJITOARE

G

86.5

56

ȘOFER AUTOSANITARA

L

G

2

57

AMBULANTIER

M

1

58

STATISTI.CIAN PR.

M

1

59

REGISTRATOR MED

M

3

60

REGISTRATOR MED

PRINCIPAL

M

2

61

OPERATOR DATE

M

2

62

ECONOMIST IA

S

3

63

ECONOMIST I

S

2

64

ECONOMIST II

S

1

65

/

CONSILIER JURIDIC IA

S

1

66

/

INGINER IA

S

2

67

r /

INGINER SISTEM

s

1

68

/

REFERENT IA

M

1

69

/

CONTABIL IA

M

1

70

/ /

REFERENT DE SPECIA1

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

1

71

REFERENT DE SPECIAI

ITATE I- ECONOMIST

s

1

72

/ )

REFERENT DE SPECIAI

ITATE I-CONSILIER JL

RIDIC

s

1

73

!/ -

REF. DE SPEC. II

s

2

74

SEF DEPOZIT I

M

1

' 75

CASIER

M

1

76

l.*Âh

MAGAZINER

M

1

77

Tehnician ii

M

1

78

ii \;î; - xix

ARHIVAR

M

1

79

SPALATOREASA

G

9

80

MUNC. CALIF I

G

13

81

ȘOFER I

G

1

82

MUNC. CALIF II

G

1

83

MUNC. CALIF III

G

3

84

MUNC. CALIF IV

G

4

85

MUNC.NECALIFICAT

G

5

86

AGENT DDD

G

2

Total venituri proprii

587

1

MEDIC

REZIDENT II

iRINOFARINGOLC

S

1

2

MEDIC

REZIDENT I

OG

S

4

3

MEDIC

REZIDENT II

OG

s

3

4

MEDIC

REZIDENT III

OG

s

1

5

MEDIC

REZIDENT IV

NN

s

1

6

MEDIC

REZIDENT IV

OG

s

3

7

MEDIC

REZIDENT V

OG

s

7

Total Buget de stat

20

TOTAL GENERAL

607

Total posturi aprobate : 607

din care:            Conducere : 26

Execuție : 581

venituri proprii: 587 bugetul de stat: 20 Răspundem pentru legalitate^ și corectitudinea datelor transmise.

' DIRECTOR FINA1/CIAR CONTABIL,

EC. CARAPCEAjCIPRIAN

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA"

BRAȘOV, 500025, Str. G.Barițiu Nr.36

C.U.I. 4443183

E-mail: secretariatfBmatemitatea.ro

Tel. 0368 202012

Fax: 0368 202055

Operator de date cu caracter personal nr. 15158


Anexa la HCJBV nr. Din data de........
Maria


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA blAttULUbih "

Dn/^kjurCU HCJBV NR.................

IN ȘEDINȚA DIN DATA DE..............

PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Ediția 1

Nr. de ex. 1

DIRECȚIA DE SANATATE SI ASISTENTA MEDICALA

Revizia: 1 Nr. de ex. 1

SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE

Pagina 1 din 79

“Dr.Ioan Aurel Sbarcea” Brașov

Exemplar nr.lSecretar, zn

Maria DUmpraveanu

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel Sbârcea”

Brașov

Consiliul Județean'Brașov.


C/IP. I Dispoziții generale

Art. 1

 • (1)    Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov este unitate sanitară cu paturi, de monospecialitate, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistență medicală de specialitate în obstetrică ginecologie (spitalicească și ambulatorie).

 • (2)    Sediul spitalului este situat în municipiul Brașov, str.G.Barițiu, nr. 36, județul Brașov

 • (3)    Activitatea organizatorică și funcțională este reglementată și supusă controlului Direcției de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov și Direcției de Sănătate Publică Brașov care supraveghează respectarea politicii sanitare.

 • (4) Conform statului de funcții aprobat de DSAM Brașov, numărul de paturi este de 275 pentru spitalizarea continua si 10 paturi spitalizare de zi.

 • (5)   Activitatea profesională, precum și respectarea manoperelor și a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică și deontologie profesională sunt de competența, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciștilor din România sau a Ordinului Asistenților Medicali din România.

 • (6)    Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenirea infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Pentru prejudicii cauzate pacienților din culpă medicală, răspunderea este individuală.

CAP. II Atribuțiile spitalului

Art. 2

 • (1) Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie“Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov asigură, prin secțiile clinice și serviciile din structură, asistență medico-chirurgicală complexă a pacienților. Serviciile medicale acordate in spital se adresează, în principal populației feminine a județului Brașov și teritoriului arondat, dar și celor care nu au domiciliul în județul Brașov, cazurilor de urgență în specialitate, indiferent de domiciliu, atat adulti cat si nou nascuti.

 • (2)    Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie“Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

 • (3)    în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, spitalul poate emite dispoziții.

 • (4)    Spitalul asigură:

semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă și semnalizarea interioară a circuitelor importante utilizate de pacientul internat;

respectarea structurii organizatorice stabilită prin Ordin al Ministrului Sănătății în ceea ce privește numărul de paturi pe secții și compartimente;

încadrarea cu personal medico - sanitar și alte categorii de personal conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcționarea spitalului în condiții de eficiență;

condiții de investigații medicale, diagnostic, tratament, cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al MSP.

primul ajutor medical și asistență medicală de urgență, ori de câte ori se solicită, se acordă fără nicio discriminare legată de venituri, vârstă, etnie, religie, cetățenie, apartenență politică, indiferent dacă pacienta are sau nu asigurare medical

efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale, fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigație și tratament;

tratamentul adecvat și prescrierea medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementărilor în vigoare, ca urmare a unui act medical propriu și numai pentru;

afecțiuni care intră în competență conform autorizației de liberă practică; medicamentele prescrise și investigațiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanță cu diagnosticul;

criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate și a activității desfășurate;

dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale corespunzător nivelului medicinei modeme.

aplicarea protocolalelor terapeutice in vigoare.

realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecție a muncii, sănătate în muncă, paza contra incendiilor, și protecția mediului conform normelor în vigoare;

realizarea condițiilor de igienă și antiepidemice; crearea unor condiții igienico-sanitare adecvate profilului activităților sub aspect edilitar, dotări nemedicale, încălzire, iluminat,aprovizionarea cu apa, alimentație (în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii), îndepărtarea reziduurilor, căi de acces, etc.;

informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate, asupra bolii și evoluției acesteia, și obținerea consimțământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;

spitalul este obligat să înregistreze persoanele cărora le acordă asistență medicală și să întocmească documentul medical (fișa de consultație, foaia de observație) și celelalte acte stabilite prin dispozițiile legale, eliberând la cererea celor interesați și potrivit dispozițiilor legale, certificate medicale pentru incapacitate temporară de muncă, buletin de analize, scrisoare medicală, certificate de constatare a decesului și alte acte stabilite prin dispozițiile legale în vigoare;

ținerea evidenței distincte a pacienților internați în urma unor accidente rutiere și vătămări corporale prin agresiune, precum și a pacienților cetățeni străini internați

în acordarea asistenței medicale, personalul medico- sanitar trebuie să respecte fără limite ființa umană, să se conformeze normelor de etică și deontologie, să acționeze întotdeauna în interesul bolnavului și pentru promovarea stării de sănătate a populației, să aibă o atitudine activă fată de nevoile de îngrijire a fiecărei pacient, să militeze pentru apărarea demnității profesionale, să îngrijească toți bolnavii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale, să respecte intimitatea si demnitatea acestora;

asigurarea întocmirii, circulației și păstrării documentelor specifice în conformitate cu legislația în vigoare

confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la pacienți;

facturarea lunară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoțită de desfășurătoarele privind activitățile realizate, care cuprind și codul numeric personal al asiguraților care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport magnetic. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii duce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;

raportează Casei de Asigurări de Sănătate, Direcției de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov și Direcției de Sănătate Publică datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității in asistența medicală;

respectarea prevederilor actelor normative privind raportarea bolilor și efectuarea vaccinărilor

' respectarea și aplicarea drepturilor pacientului prevăzute în Legea nr. 46 din 2003

întregul personal trebuie să acționeze pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abatere, să contribuie la întărirea ordinei in mânuirea bunului public.

personalul trebuie să-și perfecționeze continuu pregătirea profesională, aceasta fiind o îndatorire de serviciu, să cunoască și să aplice în practică actele normative specifice fiecărui loc de muncă.

să limiteze sau să interzică accesul vizitatorilor în spital în perioada de carantină.

 • (5)    Activitatea de control al aplicării programelor naționale de sănătate publică:

analiza periodică a calității asistenței medicale (concordanța diagnosticului între diagnosticul de trimitere și diagnosticul stabilit în spital, respectarea tratamentului indicat, etc);

obligația organizării evidenței nominale (sau pe cod numeric personal) a pacienților care beneficiază de medicamente sau material sanitare specifice prescrise în cadrul subprogramelor de sănătate;

raportarea lunara, trimenstriala și anuala către casa de asigurări de sănătate a sumelor utilizate pe fiecare subprogram precum și indicatorii realizați;

Medicul coordonator de program are următoarele îndatoriri specifice:

 • -  răspunde de utilizarea fondurilor primite;

 • -  dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute;

 • -  răspunde de organizarea, monitorizarea și buna desfășurare a activităților medicale din cadrul subprogramului de sănătate;

 • -  răspunde de raportarea la timp a datelor către direcția de sănătate publică și casa de asigurări de sănătate;

(6) Gestiunea dosarelor electronice/scriptice ale pacienților

-Datele la nivel de pacient sunt înregistrate de către spital în FOCG (Foaia de observație clinica generala),            care răspunde de corectitudinea si de gestionarea lor,

-Spitalul este obligat sa colecteze in format electronic o parte din datele cuprinse in FOCG.

-Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează in format electronic din FOCG, formează setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC).

-Spitalul este obligat sa transmită setul minim de date pe pacient in spitalizare continua(SMDPC) la Școala Naționala de Sanatate Publica si Management Sanitar iar acestea din urma la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informațional si Informatic in Domeniul Sanatatii formând baza de date la nivel național,

-înregistrările pe suport informatic vor fi protejate prin, copiere lunara pe CD sau HDD extern, prin grija administratorului bazelor de date si vor fi depozitate in alta locație decât camera serverului.

-FOCG se afla in gestiunea secției, respectiv a asistentei șefe, pana la predarea acestora arhivei unitarii astfel:

 • - Până la externarea pacientului - la asistenta șefă și la medic pentru completare;

 • - După externarea pacientului - după ce FOCG este completată - la statistician, operator sau asistente pentru completarea datelor în calculator.

Art.3

 • (1) Spitalul poate furniza servicii medicale numai dacă funcționează în condițiile autorizației sanitare de funcționare, în caz contrar, activitatea se suspendă, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (2) Autorizarea sanitară de funcționare a spitalului se efectuează de către direcția de sănătate publică județeană, în conformitate cu procedurile prevăzute în normele legale.

 • (3) în sensul prezentelor norme următoarele noțiuni se definesc după cum urmează:

autorizarea sanitară a spitalului reprezintă procesul de analiză și investigație sanitară ce are ca rezultat emiterea autorizației sanitare de funcționare pentru spitalul care îndeplinește din punct de vedere tehnic și juridic condițiile prevăzute în norme pentru punerea în funcțiune și desfășurarea activității de asistență spitalicească și sanatorială;

autorizația sanitară este un act tehnic și juridic, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ori de punere în funcțiune a activității de asistență spitalicească și sanatorială în spital;

viza anuală reprezintă actul de constatare, eliberat în scris de autoritatea locală de sănătate publică, privind respectarea conformității cu autorizația sanitară, eliberată anterior spitalului;

programul de conformare reprezintă un plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, prin prevederile autorizației sanitare, de către spital, sub controlul autorității de sănătate publică, în scopul respectării prezentelor norme.

 • (4) Autorizația sanitară de funcționare a spitalului se vizează anual de către autoritatea de sănătate publică județeană.

Autorizația sanitară de funcționare se emite în condițiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății și dă dreptul spitalului să funcționeze. După obținerea autorizației sanitare de funcționare, spitalul intră, la cerere, în procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani. Neobținerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea autorizației de funcționare conduce la imposibilitatea încheierii contractului de furnizare servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Acreditarea reprezintă procesul de validare a conformității caracteristicilor serviciilor de sănătate, efectuate de către unitățile sanitare, cu standardele de acreditare adoptate de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, în urma căruia unitățile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare pentru a conferi încredere în competența tehnico - profesională și organizatorică a acestora. Pentru a intra în procesul de evaluare în vederea acreditării se impune ca, în structura unităților sanitare, să existe o structură de management al calității serviciilor medicale.

Acreditarea unităților sanitare se acordă de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul managementului calității în sănătate, înființată prin reorganizarea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor. Conducerea unității are obligația de a asigura condiții corespunzătoare necesare menținerii autorizației sanitare de funcționare.

Art. 4

Spitalul este obligat ca la angajare să solicite fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii, care constată dacă cel în cauză este apt pentru prestarea muncii pentru care a optat.

Fișa de aptitudine este obligatorie și în următoarele situații:

anual pentru toți angajații;

la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de muncă cu expunere la factori nocivi și de un an în celelalte situații;

în cazul trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate;

în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporar;

Echipamentul de protecție și de lucru precum și materialele igienico - sanitare sunt asigurate obligatoriu în cantitatea si calitatea necesară asigurării unei asistențe medicale corespunzătoare.

Spitalul asigură menținerea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă, asigurarea condițiilor de mediu umiditate și temperatură prin asigurarea apei calde și reci și prin asigurarea diminuării emisiilor poluante.

Instruirea angajaților în domeniul sănătății și securității în muncă se realizează periodic de responsabilul pentru securitate și sănătate în muncă.

Instruirea se organizează obligatoriu în cazul noilor angajați, al celor cere își schimbă locul de muncă și al celor ce își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de șase luni.

Unitatea răspunde pentru asigurarea condițiilor de asigurare a primului ajutor în caz de accidente de munca, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent.

Art. 5

 • (1) în spital se desfășoară activități de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar. Aceste activități se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Activitățile de învățământ și cercetare urmăresc să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale. Secțiile clinice sunt secțiile din spital în care se desfășoară activități de asistență medicală, învățământ medical, cercetare științifică-medicală și de educație medicală continuă (EMC). în aceste secții este încadrat cel puțin un cadru didactic universitar, prin

integrare clinică. Pentru activitatea medicală, diagnostică și terapeutică, personalul didactic este în subordinea administrației spitalului, în conformitate cu prevederile contractului de muncă;

 • (2) Colaborarea dintre spital și Facultatea de Medicină se desfășoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al ministrului educației și cercetării.

 • (3) Spitalul are obligația să desfășoare activitatea de educație medicală continua (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal. Costurile acestor activități sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul clinic poate suporta astfel de costuri, în condițiile alocărilor bugetare.

 • (4) în îndeplinirea atribuțiilor sale, Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie colaborează cu unități sanitare publice de alte specialități din municipiul Brașov, cu unități sanitare din țară, cu unități de cercetare și învățământ din țară, putând stabili relații de colaborare directă și cu organizații din străinătate care au preocupări similare.

CAP. III Organizare și funcționare

III.l Structură, generalități

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie cuprinde într-un sistem organizatoric și funcțional, următoarele activități:

activități medicale: secții cu paturi, bloc de nașteri, bloc operator, camera de gardă, laboratoare, SPIAAM, ambulatoriul integrat spitalului, etc.

activități farmaceutice: farmacia pe spital

activități auxiliare: întreținere și reparații, bloc alimentar, spălătorie, centrala termică, stație oxigen

activități funcționale (servicii): statistică și registratură medicală, financiar contabil, resurse umane și salarizare, informatică, PSI și protecția muncii, administrativ - aprovizionare, oficiu juridic .

Art. 6

 • (1) Structura spitalului aprobata de Consiliul Județean Brașov prin Hotarare nr. 48 / 31.01.2017 este următoarea:

Secția obstetrică - ginecologie I:           30 paturi,

din care:

- comp, gineco-oncologie               10 paturi

comp, tratamentul infertilității           10 paturi

Secția clinică obstetrică - ginecologie II:          30 paturi,

din care :

- comp, obstetrică patologică                10 paturi

Secția obstetrică - ginecologie III:

65 paturi

30 paturi,

10 paturi

10 paturi


Secția clinică obstetrică- ginecologie IV: din care:

 • -  comp, medicină matemo-fetală

 • -  comp, gineco-oncologie

  Secția neonatologie I:


  63 paturi,


din care:

comp, terapie intesnsivă neonatologie 17 paturi

Secția neonatologie II - prematuri         35 paturi

Secția ATI                                22 paturi

Camera de gardă

TOTAL               275 paturi

Spitalizare de zi -10 paturi

Bloc de nașteri

Bloc operator

Farmacie

Serviciu anatomie patologică

Laborator de analize medicale

Laborator de radiologie și imagistică medicală

Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale

Cabinet planificare familială

Unitate transport neonatal

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea obstetrică- ginecologie

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât secțiile cu paturi cât și ambulatoriul integrat

 • (2)    Structura organizatorică a fost aprobată prin Consiliul Județean Brașov, la propunerea managerului, cu respectarea prevederilor legale.

 • (3)    Numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă se aprobă de manager, la propunerea Comitetului Director, în funcție de normativul de personal în vigoare.

 • (4)    Specialitatea medicilor este impusă de situația secțiilor și compartimentelor cu paturi.

 • (5)    în cazul în care numărul de paturi în unele secții nu sunt acoperite cu medici specialiști necesari normării, este permisă angajarea de medici specialiști cu contract de munca pe perioadă determinată cu aprobarea Consiliului Județean.

 • (6)    Secțiile, compartimentele, laboratoarele, serviciile medicale și TESA din cadrul spitalului sunt conduse de către un șef de secție/compartiment, șef de laborator, șef de serviciu sau șef de birou. Aceste funcții se ocupă prin concurs organizat în condițiile legii.

Art. 7

 • (1) Spitalul Clinic de Obsterică Ginecologie Brașov este spital de monospecialitate (care asigură asistență medicală într-o specialitate în conexiune cu alte specialități complementare) public, clinic (care are în componență secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică-medicală și de educație continuă, având relații contractuale cu o instituție de învățământ medical superior acreditată - Facultatea de Medicina din cadrul Universității Transilvania Brașov).

Art. 8

 • (1)    în cazul unor activități medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are

specialiști competenți în astfel de activități sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată.                                                                  Unitățile spitalicești

pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcționării spitalului.

 • (2) Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății respectivei persoane necesită acest lucru. După stabilizarea funcțiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

 • (3) Spitalul va fi în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

Art. 9

 • (1)  Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătății.

 • (2)  Raportările se fac către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Planificare în Domeniul Sanitar București, Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București

 • (3) Documentația primară, ca sursă a acestor date, se păstrează, securizată și asigurată sub formă de document scris și electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale în vigoare.

 • (4) Informațiile prevăzute la alin. (1), care constituie secrete de stat și de serviciu, vor fi accesate și gestionate conform standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate.

Art. 10

(1) Spitalul are obligația :

păstrării confidențialității față de terți asupra tuturor informațiilor rezultate din serviciile medicale                                  acordate;

acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu;

respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;

neutralizării materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură; completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • (4) Definirea condițiilor de sterilizare pentru fiecare secție:

Secția Obstetrică - ginecologie I - sterilizare căldură umedă la autoclav

T = 134 °C; P = 2 atm 30 min

Secția Obstetrică- ginecologie II - sterilizare căldură umedă la autoclav

T = 134 °C;P = 2 atm 30 min

Secția Obstetrică- ginecologie III - sterilizare căldură umedă la autoclav

T = 134 °C; P = 2 atm 30 min

Secția Obstetrica- ginecologie IV- sterilizare căldură umedă

Secția Obstetrica- ginecologie V - sterilizare căldură umedă Bloc de nașteri, ATI, Neonatologie - sterilizare căldură umedă + sterilizare chimică cu Pera- Safe

Bloc operator - sterilizare căldură umedă, sterilizare chimică cu Pera-Safe, sterilizare căldură uscată T = 180°C; timp 30 min

(2) Definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, și a materialelor utilizate:

■ Proceduri la nivelul aparatului cardiovascular:

cateterizarea/canularea unei vene la nou-nascut;

cateterizarea/canularea unei vene a scalpului la nou-nascut;

cateterizarea/canularea venei ombilicale la nou- născut;

cateterizarea unei vene centrale;

suturi vasculare

 • ■  Proceduri la nivelul aparatului digestiv: inserția balonului gastric

cura minoră a herniei ombilicale laparotomia exploratorie;

 • -  redeschiderea, în postoperator, a plăgii operatorii; laparotomia de stadializare;

 • -  disecția aderențelor abdominale;

drenajul percutanat al abcesului, hematomului sau chistului intraabdominal; drenajul percutanat al abcesului retroperitoneal;

 • -  biopsia peritoneală; stripping peritoneal omentectomie totală splenectomie

 • -  enterectomie

 • -  rectosigmoidectomie apendicectomie colostomie

debridarea și lavajul cavității peritoneale;

 • ■  Proceduri la nivelul aparatului urinar: intervenție pe cale vaginală pentru incontinența urinară de efort; suspensia transvaginală pentru incontinența urinară de efort; cistectomia parțială cu reimplantare de ureter

anastomoză ureterală cistostomie

 • -  vezică psoică

 • ■  Proceduri ginecologice:

aspirația chistului ovarian;

intervenția laparoscopică pentru chist sau abces ovarian;

 • -  puncția ovariană laparoscopică; ablația chistului sau abcesului ovarian;

 • -  puncția ovariană; biopsia de ovar;

 • -  rezecția cuneiformă a ovarului; ovarectomia parțială; ovarectomia unilaterală; ovarectomia bilaterală; chistectomia ovariană uni și bilaterala; alte proceduri chrurgicale la nivel ovarian; citoreducție

salpingoliza; salpingotomia;

salpingectomia clasică sau laparoscopică uni și bilaterală; anexectomia uni și bilaterală;

salpingoplastia;

anastomoza de trompa uterină; salpingostomia;

îndepărtarea unei sarcini ectopice peritoneale;

exprimarea manuală/hidrostatică a trompei uterine; salpingotomia cu îndepărtarea unei sarcini ectopice tubare; salpingectomia cu îndepărtare unei sarcini ectopice tubare; sterilizarea prin abord abdominal deschis;

electrocauterizarea laparoscopica a trompelor uterine; histeroscopia diagnostică

inserția dispozitivului intrauterin [IUD] îndepărtarea dispozitivului intrauterin [IUD] secționarea aderențelor/sinechiilor intrauterine; secționarea septului uterin prin histeroscopie;

biopsia de endometru

dilatarea și chiuretajul uterin

curetajul uterin fără dilatare

vulvectomie radical cu limfadenectomie inghino-femurală

vaginectomie

trahelectomie radicală

miomectomia uterină prin histeroscopie

excizia polipilor endouterini prin histeroscopie

miomectomia uterină;

alte excizii de leziune uterină

dilatarea și curetajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină

curetajul aspirativ al cavității uterine

dilatarea și evacuarea cavității uterine

histerectomia abdominală subtotală;

histerectomia abdominală totală;

histerectomia abdominală cu anexectomie unilaterală;

histerectomia abdominală cu anexectomie bilaterală;

histerectomia abdominală radicală cu excizie radicală de ganglioni limfatici pelvini și aorticocavi;

histerectomia radicală abdominală;

histerectomia abdominală cu excizie radicală de ganglioni limfatici pelvini; histerectomia vaginală;

histerectomia vaginală radicală cu excizia radicală a ganglionilor limfatici pelvini; sutura la nivelul colului uterin;

biopsia de col uterin;

cauterizare de col uterin

excizie largă de zonă metaplaziată [LLETZ]

polipectomia la nivelul colului uterin;

conizația colului uterin; amputația colului uterin; dilatarea colului uterin;

distracția de papilom vaginal

himenectomia - himenorafia

biopsia de vagin;

excizia unei leziuni vaginale;

corecția chirurgicală a rectocelului;

corecția chirurgicală a cistocelului și rectocelului;

corecția chirurgicală a uretrocelului;

corecția chirurgicală a fistulei ureterovaginale;

corecția chirurgicală a altor fistule vaginale;

reconstrucția vaginală;

alte proceduri la nivelul vaginului

altă incizie asupra vulvei sau perineului;

biopsia de vulvă; vulvectomie radicală;

excizia de leziune vulvară;

vulvoplastia;

alte proceduri asupra vulvei

diatermie laparoscopică de leziune pelvină;

citoreducția tumorii pelvine;

 • * Proceduri obstetricale

amniocenteza diagnostică;

transfuzie intrauterină

amnioscopie;

provocarea travaliului prin ruperea artificială a membranelor [RaM] alta provocare chirurgicală a travaliului

provocarea sincronă medicală și chirurgicală a travaliului

nașterea prin aplicație de forceps

nașterea prin aplicație de vidextractor

extracția pelviană cu aplicație de forceps pe capul din urmă;

cezariana medio-corporeală electivă;

cezariana medio-corporeală de urgență;

cezariana electivă segmento-transversală; cezariana de urgență segmento-transversală; epiziotomie

incizie de col uterin pentru asistarea nașterii

proceduri asupra fătului pentru facilitarea nașterii

sutura lacerației obstetricale a colului uterin

sutura rupturii de perineu

sutura rupturii uterine

sutura lacerației obstetricale a vaginului

sutura lacerației obstetricale a vezicii urinare și/sau ureterei fără implicare perineală altă sutură a lacerației obstetricale fără implicare perineală controlul instrumentar al cavității uterine postpartum controlul cavității uterine postpartum prin curetaj aspirativ dezlipirea și extracția manuală a placentei incizia și evacuare de hematom perineal;

evacuare de hematom parietal abdominal după cezariană;

 • * Proceduri dermatologice și plastice

incizia si drenajul hematomului tegumentar și al țesutului subcutanat;

incizia și drenajul abceselor tegumentelor și ale țesutului subcutanat;

alte incizii și drenaje ale tegumentelor și țesutului subcutanat; debridarea excizională a tegumentului și țesutului subcutanat repararea plăgilor tegumentare și ale țesutului subcutanat în alte zone implicând și țesuturile

 • * Proceduri la nivelul sânului

incizia și drenajul sânului; biopsia deschisă a sânului; biopsia cu ac fin a sânului; biopsia centrală a sânului; tumorectomia;

sectorectomia cu evidare ganglionară axilară

mastectomia subcutanată, unilaterală; mastectomia simplă, unilaterală; mastectomia radicală excizia ductală (centrală) a sânului;

* Intervenții non-invazive și altele, neclasificate altundeva

 • -  prelevarea de sânge în scop diagnostic la nounăscuți; prelevarea de sânge în scop diagnostic;

canularea intraarterială pentru analiza gazelor sanguine;

 • -   autopsia; vaccinarea BCG; administrarea de anti-toxină tetanică;

 • -  vaccinarea impotriva hepatitei B; imunizarea pasivă cu imunoglobulină Rh(D);

 • -   imunizarea pentru alergii; injectarea de gama globuline; injectarea de insulină; injectarea sau infuzia de electroliți; injectarea de anticoagulant; injectarea unui antibiotic; injectarea altui agent anti-infecțios; injectarea de steroizi; injectarea unui hormon; injectarea unui tranchilizant;

injectarea sau infuzia altei substanțe terapeutice sau profilactice; perfuzarea multiplă; perfuzarea izolată a unui membru; exsansuinotransfuzia la nounăscut; transfuzia de sânge integral; transfuzia de concentrat celular;

 • -  transfuzia de masă trombocitară; transfuzia de gama globuline; transfuzia de factori de coagulare;

 • -   transfuzia de alt tip de ser;

îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital

 • -  îndepărtarea unui obiect străin din uter fără incizie infiltrarea anestezicului local, ASA 10; infiltrarea anestezicului local, ASA 20;

infuzie intravenoasă post-procedură, analgezie controlată de pacient; infuzie analgezică intravenoasă post-procedură.

 • (4) Materiale utilizate:

soluție dezinfectantă (betadine, alcool, apă oxigenată, cloramină) ace, lame de bisturiu, foarfecă, pense, seringi;

- comprese, tifon, vată, leucoplast.

III. 2


Conducerea spitalului


Art.ll

Organele de conducere ale spitalului sunt:

 • a)     consiliul de administrație;

 • b)     comitetul director;

 • c)     managerul

Conducerea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Brașov este asigurată de Comitetul director, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, format din :

 • 1) Managerul spitalului

 • 2) Directorul medical

 • 3) Directorul financiar-contabil

• Manager

 • (1) Spitalul este condus de un manager numit prin concurs de Consiliul Județean. Managerul este ordonator de credite, reprezintă spitalul în relații cu terții și conduce activitatea Comitetului director, fiind președintele acestuia.

 • (2) Managerul persoană fizică trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

 • a) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

 • b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii.

(21) Pentru spitalele clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare științifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

 • (3)    Managerul încheie contract de management cu președintele Consiliului Județean, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie, efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza criteriilor specifice stabilite și aprobate prin act administrativ al președintelui consiliului județean. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.

 • (4)    Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a spitalelor publice se numește prin act administrativ al președintelui consiliului județean.

 • (5) Atribuțiile managerului interimar se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

 • (6)    Managerul interimar și ceilalți membrii ai comitetului director interimar se numesc pe o perioadă de maximum 6 luni.

 • (7)    Modelul-cadru al contractului de management, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți și indicatorii de performanță a activității, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. Valorile optime ale indicatorilor de performanță ai activității spitalului sunt stabilite și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Contractul de management are la bază un buget global negociat, a cărui execuție va fi evaluată anual.

 • (8)    Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

 • (9)    Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în conformitate cu legislația muncii în vigoare.

 • (10) Pe perioada executării contractului de management, managerul are următoarele drepturi:

beneficiază de un salariu de bază și de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare,

dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;

beneficiază de asigurări sociale de sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege.

dreptul la securitate și sănătate în muncă

dreptul la formare profesională, în condițiile legii;

dreptul la informare nelimitată asupra activității spitalului și acces la toate documentele privind activitatea medicală și economico-financiară a acestuia;

dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administrație în rezolvarea problemelor de strategie, organizare și funcționare a spitalului, precum și în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creșterea veniturilor spitalului, în condițiile legii;

dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităților pentru îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică, în monitorizarea și evaluarea activității medicale, precum și întărirea disciplinei economico-financiare;

dreptul de a fi susținut în realizarea activităților specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum și de alte comisii pe care le înființează, ale căror atribuții și responsabilități sunt aprobate de comitetul director și sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;

dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuțiilor ce le revin;

dreptul de a revoca șefii de secții în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puțin un an;

decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, potrivit legii;

dreptul de a desfășura activitate medicală în spital, în condițiile legii;

dreptul de a angaja resursele umane și financiare, în condițiile legii;

dreptul de a renegocia indicatorii de performanță a activității asumați prin contractul de management;

- dreptul de a participa la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

 • (11) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

 • a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6);

 • b) desfășurarea de activități didactice sau de cercetare științifică finanțate de către furnizori de bunuri și servicii ai spitalului respectiv;

 • c) exercitarea oricărei activități sau oricărei altei funcții de manager, inclusiv cele neremunerate;

 • d) exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești;

 • e) exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil;

 • f) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic;

 • g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (12)    Constituie conflict de interese deținerea de către manager de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți comerciale ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații comerciale cu spitalul. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.

 • (13)   Dacă managerul se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariția acestora. în caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Președintele consiliului județean poate cere managerului despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.

 • (14)   Persoanele care îndeplinesc funcția de manager pot desfășura activitate medicală în instituția respectivă.

 • (15)   Atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.

 • (16) în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare, și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii;

 • b)  aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;

 • c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 • d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal;

 • e) organizează concus pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;

 • f) numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;

 • g)  încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • h)  prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;

 • j) stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de director medical și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;

 • k)     numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • l)      deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 • m)     repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical

 • n)     aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

 • o)     înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc, al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului

 • p) realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

r)     analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului;

s)     aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare; ș) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital,

t)      răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical (malpraxis) atât pentru spital, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia;

ț) propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Consiliul Județean, în condițiile legii;

u) poate încheia contracte de prestări servicii, în situația în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare

 • v) dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depășească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație;

x) răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.

 • 17) în domeniul managementului serviciilor medicale, managerul are sunt următoarele atribuții:

 • a)     elaborează planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;

 • b)     aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • c)     aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului,

 • d)     elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății

 • e)      îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • f)     dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați

 • g)     desemnează coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 • h)     răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății;

 • i)     răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • j)     răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • k)     urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, activități coordonate de directorul medical

 • l)     negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

 • m) răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • n)      negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 • o)     poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

 • p)     răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

r)     răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

s)     răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;

t)       răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților.

 • 18) în domeniul managementului economico-fmanciar, managerul are următoarele atribuții:

 • a)     răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării Consiliului Județean, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii;

 • b)     răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;

 • c)     răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secții și compartimente și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

 • d)     răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • e)     răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului județean,

 • f)     aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • g)     aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • h)     răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului;

 • i)     îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

 • j)     răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.

 • 19) Atribuțiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

 • a)     aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către Consiliul Județean

 • b)    reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridiceîncheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

 • c) răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • d) încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;

 • e) încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 • f) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • g)  răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • h)     pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • i)     transmite direcției de sănătate publică informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare,

 • j)     realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • k)    răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;

 • l)     răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • m)    aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • n)     răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • o)     propune spre aprobare direcției de sănătate publică județene un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii;

 • p)     informează Ministerul Sănătății cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

r)     răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-fînanciare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

s)     respectă măsurile dispuse de către președintele consiliului județean în situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public;

t)       răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;

u)      răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării;

 • v)      respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 • x)     răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

y)     avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării consiliului județean

Atribuțiile managerului unității sanitare în activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale:

 • a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

 • b) participă la definitivarea propunerilor de activități și achiziții cuprinse în planul anual al unității pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • c) răspunde de asigurarea bugetară și achiziția de bunuri și servicii aferente activităților cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

djrăspunde de înființarea și funcționarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

ejrăspunde de organizarea activității de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și în alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f)răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistentei medicale și a consumului de antibiotice din spital;

gjrăspunde de afișarea pe site-ul propriu al unității a informațiilor statistice (rata trimestrială și anuală de incidență, rata de prevalență, incidența trimestrială și anuală defalcată pe tipuri de infecții și pe secții) privind infecțiile asociate asistenței medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienței curățeniei și dezinfecției, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;

 • h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înființate pe fiecare secție/compartiment și de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;

 • i) răspunde de aplicarea sancțiunilor administrative propuse de șeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • j) controlează și răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, în directa subordine și coordonare;

 • k) analizează și decide soluții de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situații de risc sau focar de infecție asociate asistenței medicale;

 • l) verifică și aprobă evidența informațiilor transmise eșaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activității de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, și măsurile de limitare a focarului de infecție asociată asistenței medicale din unitate;

 • m) solicită, la propunerea șefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale/medicului responsabil sau din proprie inițiativă, expertize și investigații externe, consiliere profesională de specialitate și intervenție în focare;

 • n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii și prestații de specialitate;

 • o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituției în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale, inclusiv în cazul acționării în instanță a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilității individuale.

 • 20) Obligațiile managerului în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese simt următoarele:

 • a)     depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute

delege       și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul

Sănătății;

 • b)      actualizează declarația prevăzută la a) ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau

activităților;

 • c)     depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. a și b.

 • d)     răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

21) Forța majoră

Managerul nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza contractului de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum este definită de lege.

Forța majoră se constată de către o autoritate competentă.

Dacă invocă forța majoră, managerul este obligat să notifice președintele Consiliului Județean în termen       de 5 zile de la data producerii și încetării evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în

vederea limitării consecințelor lui.

Dacă nu procedează la anunțarea în termenul prevăzut a începerii și încetării cazului de forță majoră, va suporta toate daunele provocate Consiliului Județean prin neanunțarea în termen.

Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

• Conducerea executivă - Comitet director

 • (1) în cadrul spitalului se organizează și funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical si directorul financiar-contabil. Ocuparea funcțiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

 • (2)  Atribuțiile comitetului director interimar sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

 • (3) în spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

 • (4) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, încheie cu managerul spitalului un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta.

 • (5) Contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unitățile sanitare publice care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

 • (6) Pe perioada executării contractului de administrare, membrii comitetului director beneficiază de un salariu de bază și de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de stat, precum și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute de lege. Perioada respectivă constituie stagiu de cotizare și se ia în considerare la stabilirea

și calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de                          asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Dispozițiile legale în vigoare referitoare la incompatibilități și la conflictul de interese se aplică și persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director.

 • (8) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat poate desfășura activitate medicală în unitatea sanitară respectivă. Programul de lucru se stabilește de comun acord cu managerul spitalului.

 • (9) Personalul de specialitate medico-sanitar prevăzut la alin. (8) desfășoară activitate medicală în cadrul funcției de conducere ocupate.

 • (10)   Membrii comitetului director nu mai pot desfășura nicio altă funcție de conducere prin cumul de funcții.

Atribuțiile comitetului director sunt următoarele:

 • 1.     elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • 2.     elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3.     propune managerului, în vederea aprobării:

 • a)     numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

 • b)     organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4.     elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 6. elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

 • 11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

 • 12. la propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 14. întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă Consiliului Județean prezintă autorității de sănătate publică județene sau a municipiului Bucureșt, la solicitarea acestora;

 • 15. negociază contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori a managerului spitalului public, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • 18. negociază cu șeful de secție/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului;

 • 19. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

31.Atribuțiile Comitetului director al unității sanitare în activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale:

ajorganizează Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează regulamentul de funcționare al acestuia;

 • b)se asigură de organizarea și funcționarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice; cjaprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

djasigură condițiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

ejefectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;

 • f) verifică și aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) se asigură de îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;

 • h) se asigură de derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situațiilor de risc sau limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;

ijdeliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienților sau în urma autosesizării în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaților prin infecții asociate asistenței medicale;

jjasigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiile asociate asistenței medicale în registrul de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

kjasigură condițiile de îngrijire la pacienții cu infecții/colonizări cu germeni multiplurezistenți.

C. Directorul Medical

Directorul medical este subordonat managerului și este superior personalului medical din spital. în relațiile funcționale interne colaborează cu managerul și medicii șefi de secție/compartimente. în relațiile externe colaborează cu Consiliul Județean, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Direcția Județeană de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății în lipsa managerului.

Colaborează cu șefii de secție, laboratoare și compartimente pentru îmbunătățirea actului medical.

Directorul medical are următoarele atribuții specifice:

 • 1.     conduce activitatea consiliului medical din unitate;

 • 2.     în calitate de președinte al consiliului medical, coordonează și răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;

3 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților, și elaborează, împreună cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățire a activității medicale;

 • 4.     aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

 • 5.     răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;

 • 6.     coordonează activitatea ambulatoriului integrat spitalului

 • 7.     coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

 • 8.     întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții și laboratoare;

 • 9.     avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 10.    asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 11.    răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 12.    analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

 • 13.    participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

 • 14.    stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • 15.    supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

în spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

 • 16. răspunde de colectarea, transmiterea si raportarea lunara a datelor transmise către SNSPMS in vederea prelucrării acestora in sistem DRG precum si raportarea acestora in sistem informatic unic integrat (SIUI)

 • 17.    Respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra datelor, informațiilor și documentelor privind activitatea spitalului;

 • 18.    Suplinește managerul pe toată durata absenței acestuia din spital.

Atribuțiile directorului medical în activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale

 • a)se asigură și răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

bjpentru spitalele care nu îndeplinesc condițiile legale de a avea director de îngrijiri, funcția acestuia este preluată de directorul medical, care va avea și responsabilitățile acestuia;

 • c) răspunde de raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale și implementarea măsurilor de limitare a acestora;

 • d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;

 • e) implementează activitatea de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) controlează și răspunde pentru derularea activităților proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) controlează respectarea procedurilor și protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale de !a nivelul secțiilor și serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii șefi de secție;

 • h) organizează și controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV și efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);

 • i) controlează și răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secții/compartimente și aplicarea corectă a măsurilor.

Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situații:

 • a)     la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b)     la revocarea din funcție a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanță ai managementului prevăzuți, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor managerului;

b1) la revocarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor acestora;

 • c)     prin acordul de voință al părților semnatare;

 • d)     la apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

 • e)     în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

 • f)     la decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului;

 • g)     în cazul insolvenței, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;

 • h)     la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

 • i)     în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienților sau a salariaților;

 • j)     în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei forme de control efectuate de instituțiile abilitate în condițiile legii;

 • k)     în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituțiile abilitate în condițiile legii;

 • l)     în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare constatate de organele de control și instituțiile abilitate în condițiile legii.

 • m)    nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătății publice în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sau.

 • n)     dacă se constată că managerul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru exercitarea funcției de manager;

 • o)     în cazul existenței plăților restante, a căror vechime este mai mare de 2 ani, în condițiile în care se constată nerespectarea achitării obligațiilor către furnizori prin încălcarea legislației în vigoare privind înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitatea instituției a acestor datorii corelată cu respectarea termenelor contractuale.

 • D. Directorul Financiar Contabil

Atribuții specifice:

asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale;

organizează contabilitatea în cadrul unității, în conformitate cu dispozițiile legale, și asigură efectuarea corecta și la timp a înregistrărilor;

asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor anuale și trimestriale;

propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;

asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;

participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

angajează unitatea prin semnătura alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

analizează, din punct de vedere financiar, planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum și pentru situații de criză;

participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

evaluează, prin bilanțul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unității către bugetul statului, trezorerie și terți;

asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în spital;

asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora;

ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestionării;

răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului;

îndeplinește formele de scădere din evidența a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile legale;

împreună cu directorul /serviciul administrativ întocmește și prezintă studii privind optimizarea măsurilor de buna gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate contractului de furnizare servicii medicale;

- împreună cu directorul /serviciul administrativ ia masuri in vederea imbunatatirii confortului hotelier al pacientilor;

organizează și ia măsuri de realizare a erfecționării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

- organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

Atribuțiile directorului economic/financiar-contabil în legătură cu activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale

ajrăspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;

bjrăspunde de asigurarea întocmai și la timp a necesarului de materiale și consumabile necesare implementării procedurilor și protocoalelor de limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art. 12

 • (1) în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

 • (2)    Membrii consiliului de administrație sunt:

 • a)     un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică județene;

 • b)     2 reprezentanți numiți de consiliul județean, din care unul să fie economist;

 • c)     un reprezentant numit de președintele consiliului județean;

 • d)     un reprezentant al facultății de medicină;

 • e)     un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • f)     un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și

Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

 • (3)    Instituțiile de mai sus simt obligate să își numească și membrii supleanți în consiliul de administrație.

 • (4)    Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

 • (5)    Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

 • (6) Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute de lege.

Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

 • a)     avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale

și      anuale;

 • b)    organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin

act    administrativ al președintelui consiliului județean;

 • c)     aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • d)     avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;

 • e)     analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • f)     propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și la art. 184 alin. (1) din Legea 95 / 2006.

(9) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Membrii consiliului de administrație al spitalului public pot beneficia de o indemnizație lunară conform legislației in vigoare.

Dispozițiile art. 178 alin. (2) din Legea 95 / 2006 referitoare la conflictul de interese se aplică și membrilor consiliului de administrație.

Art. 13

 • (1) Persoanele din conducerea spitalului, respectiv managerul, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de servicii, asistentele șefe, au obligația de a depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute la art. 178 din Legea 95 / 2006, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății Publice sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie.

 • (2)    Declarația prevăzută la alin. (1) se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

 • (3)    Declarațiile se afișează pe site-ul spitalului.

 • (4)    Modelul declarației de interese și cel al declarației referitoare la incompatibilități se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (5)    în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), persoanele din conducerea spitalului au obligația de a depune și o declarație de avere, al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

Art.14

 • (1) Secțiile, laboratoarele și serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de un șef de secție, șef de laborator sau, șef de serviciu. Aceste funcții se ocupă prin concurs sau examen, în condițiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (2) Funcțiile de șef de secție, șef de laborator, farmacist-șef, sunt funcții de conducere și vor putea fi ocupate numai de medici, farmaciști, biologi, chimiști și biochimiști, cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă.

 • (3) Șefii de secție au ca atribuții îndrumarea și realizarea activității de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției respective și răspund de calitatea actului medical, precum și atribuțiile asumate prin contractul de administrare.

 • (4) La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator și de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situația neîndeplinirii indicatorilor de performanță asumați poate înceta înainte de termen. Dacă șeful de secție, de laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau

conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile de la apariția acestora. în caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.

 • (5)    Calitatea de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical este compatibilă cu funcția de cadru didactic universitar.

 • (6) în secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical se ocupă de cadrul didactic recomandat de senatul instituției de învățământ medical superior în cauză, cu avizul managerului spitalului și cu aprobarea autorităților administrației publice locale.

 • (7)    în cazul în care contractul de administrare nu se semnează în termen de 7 zile de la data stabilită de manager pentru încheierea acestuia, se va constitui o comisie de mediere numită prin decizie a consiliului de administrație. în situația în care conflictul nu se soluționează într-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, în condițiile legii.

 • (8)    Pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice, în care nu există cadru didactic cu grad de predare, precum și pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale neclinice condițiile de participare la concurs se stabilesc prin act administrativ al președintelui consiliului județean. în cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, managerul spitalului public va delega o altă persoană în funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, interval în care se vor repeta procedurile prevăzute la alin. (1).

 • (9) Șefii de secție, de laborator vor face publice, prin declarație pe propria răspundere, afișată pe site-ul spitalului și al autorității de sănătate publică, legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secția, laboratorul sau serviciul medical pe care îl conduc.

 • (10) Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 65 de ani după dobândirea funcției de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercită funcția de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical, vor fi pensionați conform legii. Medicii în vârstă de 65 de

ani nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalului public sau șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical.

 • (11) în spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa funcții de șef de secție până la vârsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din România și cu aprobarea ministrului sănătății publice.

 • (12) Dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice.

Art.15

în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie funcționează un consiliu medical și un consiliu etic.

Consiliul Medical este format din medicii șefi de secție, medicul șef laborator, radiologie și anatomie patologică, farmacistul șef și este condus de directorul medical în calitate de președinte.

 • (1)    Componența și atribuțiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

 • (2)    Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

 • a) stabilește reguli privind activitatea profesională, ghidurile și protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora;

 • b) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

 • c) monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

 • d)  înaintează comitetului director propuneri privind planul de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului, planul anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare;

 • e)     face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului;

 • f)     participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern ale spitalului;

 • g)     prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • h)                           evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/departament și face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 • i)     evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri managerului cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 • j)     face propuneri managerului privind formarea și perfecționarea continuă a personalului medico-sanitar;

 • k) asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor;

 • l)      analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (cazuri foarte complicate, morți subite etc.);

 • m) participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, calamități (înzăpeziri, inundații), epidemii, conflicte sociale, război și alte situații speciale;

 • n)     stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • o) analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

 • p) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

r) reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;

s) creeaza cadrul organizatoric pentru abordarea cazurilor complexe in echipe multidisciplinare.

 • (3) Membrii comitetului director pot participa la ședințele Consiliului medical în calitate de invitați.

D. Atribuțiile directorului medical

 • 1.  în calitate de președinte al consiliului medical, coordonează și răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 2. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților și elaborează împreună cu șefii de secții, face propuneri de îmbunătățire a activității medicale;

 • 3. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

 • 4. Răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;

 • 5. Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

 • 6. întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții și laboratoare;

 • 7. Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 8. Asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 9. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 10. Analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de ex. cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite, etc.);

 • 11. Participă alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

 • 12. Stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • 13. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • 14. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităților medicale de prevenție, diagnostic, tratament și recuperare a procedurilor și tehnicilor prevăzute în protocoalele unității, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

 • 15. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, gestionării și utilizării eficiente a acestor date;

 • 16. ia măsurile necesare potrivit dispozițiilor legale și contractului colectiv de muncă aplicabil pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

 • 17. îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale la nivelul spitalului (ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare), respectiv:

 • a) se asigură și răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

 • b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condițiile legale de a avea director de îngrijiri, funcția acestuia este preluată de directorul medical, care va avea și responsabilitățile acestuia;

 • c) răspunde de raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale și implementarea măsurilor de limitare a acestora;

 • d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;

 • e) implementează activitatea de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) controlează și răspunde pentru derularea activităților proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) controlează respectarea procedurilor și protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale de !a nivelul secțiilor și serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii șefi de secție;

 • h) organizează și controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV și efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);

 • i) controlează și răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secții/compartimente și aplicarea corectă a măsurilor.

 • 18. respectă normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1226/2012

 • 19. asigură respectarea drepturilor pacienților conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare și Funcționare și altor prevederi legale în vigoare;

 • 20. respectă prevederile referitoare la confidențialitatea și anonimatul pacientului conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare și Funcționare și altor prevederi legale în vigoare.

E. Atribuțiile consiliului medical privind îngrijirea pacienților in echipe multidisciplinare

 • •  Medicii șef de secție/șef de laborator sau, după caz, directorul medical au obligația de a coordona și de a controla acordarea cu prioritate a consultațiilor interdisciplinare.

 • •  Consultațiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul șef de secție, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical.

 • •  Medicii din unitățile sanitare publice cu paturi au obligația de a acorda cu prioritate, în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei internați in alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective.

Protocol privind modul de solicitare si desfășurare a consultului interdisciplinar în interiorul spitalului.

Consultul interdisciplinar poate fi solicitat atit la la internare cit si pe perioada tratamentului.

Medicul care solicita un astfel de consult se adreseaza Directorului Medical sau înlocuitorul acestuia in vederea stabilirii echipei de consult multidisciplinar.

Pentru consultul in urgenta, medicul solicitant va cere medicilor de garda sa participe la consultul multidisciplinar. In aceasta situație medicul solicitat prezintă in raportul de garda consultul multidisciplinar realizat.

Consultațiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul șef de secție, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical.

Responsabili de asigurarea consultațiilor interdisciplinare sunt, de regulă, medicii care în ziua

respectivă urmează să efectueze garda.

Oedicii șefi de secție/șefi de laborator sau, după caz, directorul medical au obligația de a coordona și a controla acordarea consultațiilor interdisciplinare, în condițiile prevăzute la alin.

Toți membrii echipei interdisciplinare consemnează in Foaia de Observații consultul medical efectuat, rezultatele si recomandările necesare.

Procedura de lucru a Consiliului medical Modul de desfășurare a activitatii Consiliului Medical este reglementat de legislația în vigoare în domeniul sanitar.

Consiliul Medical se întrunește cel puțin odata pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelului sau cel puțin a 2/3 din membrii acestuia si ia hotărâri cu majoritatea simpla a celor prezenti.

Activitatea desfasurata de Consiliul medical se arhiveaza sub forma de procese verbale de ședința, iar un exemplar din acest proces verbal se depune spre stiinta managerului unitatii.

In cadrul unităților sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, funcționează Consiliul etic.

 • (1) Componența consiliului etic este stabilită prin decizia managerului și atribuțiile se stabilesc prin ordin al Ministrului Sănătății Publice.

în cadrul unităților sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar și institut, Consiliul etic este format din 7 membri, cu următoarea reprezentare:

 • a)  un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;

 • b) 3 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare    clinică;

 • c)  2 reprezentanți aleși ai asistenților medicali din spital;

 • d)  un reprezentant ales al asociațiilor de pacienți.

 • (2) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.

 • (3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului să sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul și consilierul juridic au obligația participării la toate ședințele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.

 • (4) Membrii Consiliului etic, precum secretarul și consilierul juridic beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii și integrității din partea Ministerului Sănătății.

Atribuțiile consiliului de etică

Atribuțiile consiliului de etică sunt următoarele:

ajpromovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;

b)identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;

cjprimește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;

Ekljanalizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:

 • 1. (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient - cadru medico-sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică;

 • 2. (ii) încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

 • 3. (iii) abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

 • 4. (iv) nerespectarea demnității umane;

ejemite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);

 • f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;

 • g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;

 • h) asigură informarea managerului și a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;

 • i) întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

 • j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

 • k) aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;

 • l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedbackal pacientului;

 • m) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

 • n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului;

 • o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar. (2)Consiliul etic poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

Atribuțiile președintelui Consiliului etic

Atribuțiile președintelui Consiliului etic sunt următoarele:

 • a) convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului, conform art. 11 alin. (1);

 • b) prezidează ședințele Consiliului etic, cu drept de vot;

 • c) avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic și rapoartele periodice;

 • d) informează managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui loc în cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenței acestuia.

Atribuțiile secretarului Consiliului etic

Atribuțiile secretarului Consiliului etic sunt următoarele:

 • a) deține elementele de identificare - antetul și ștampila Consiliului etic - în vederea avizării și transmiterii documentelor;

 • b) asigură redactarea documentelor, înregistrarea și evidența corespondenței, a sesizărilor, hotărârilor și avizelor de etică;

 • c) introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătății, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, și asigură informarea, după caz, a membrilor Consiliul etic și a managerului spitalului prin mijloace electronice, cu privire la acestea;

 • d) realizează, gestionează și actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile Consiliului etic și soluționarea acestora de către manager;

 • e) informează președintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării Consiliului etic;

 • f) convoacă membrii Consiliului etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședințelor;

 • g) asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal;

 • h) întocmește procesele-verbale ale ședințelor Consiliului etic;

 • i) asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului etic și a managerului spitalului cu privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare electronică, cât și prezentarea rezultatelor în cadrul unei ședințe;

 • j) asigură postarea lunară pe site-ul spitalului a informațiilor privind activitatea Consiliului etic (lista sesizărilor, a avizelor și hotărârilor etice, rezultatul mecanismului de feedback al pacientului);

 • k) formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității Consiliului sau spitalului și le supune aprobării Consiliului etic;

 • l) întocmește raportul semestrial al activității desfășurate, în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat, și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului;

 • m) întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic, în primele 15 zile ale anului următor celui raportat, și îl supune avizării președintelui și aprobării managerului;

 • n) pune la dispoziția angajaților Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici.

 • III. Organizarea și atribuțiile secțiilor

Art.16

 • (1) Secțiile cu paturi:

Secția cu paturi are o capacitate de minim 25 paturi și maxim 75 paturi. Secția cu paturi asigură cazarea și îngrijirea curentă a bolnavilor pe perioada internării în spital. Spitalul asigură, în funcție de resursele existente, condiții optime de cazare, igienă și alimentație pentru confortul fizic și psihic al bolnavilor internați. Acestea reprezintă criterii de autorizare și acreditare a spitalelor. Secțiile cu paturi sunt conduse de către un medic șef ajutat de o asistentă medicală șefa.

Cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, internarea pacientelor se face pe baza recomandării de internare, pe formularul cu regim special, din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, și a actului de identitate.

Internarea pacientelor se poate face și fără bilet de trimitere, la cererea acestora. Pentru internările la cerere, costul serviciilor medicale se suportă de către solicitant, pe baza tarifelor pe zi de spitalizare stabilite de spital. Pacientele neasigurate pot să se interneze, dar vor plăti spitalizarea.

Serviciile medicale acordate de spital constau din :

consultații;

investigații;

stabilirea diagnosticului;

tratament medical sau/și chirurgical;

îngrijire, medicamente sau materiale sanitare, cazare și masă, recomandări la externare;

Asigurații suportă contravaloarea:

serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort (definirea gradului de confort se stabilește prin norme);

serviciilor medicale efectuate la cerere;

- unor servicii medicale de înaltă performanță stabilite prin norme;

Tarifele serviciilor prevăzute mai sus se stabilesc de spital.

în cazurile de urgentă care nu aparțin specificului unității (accidente, plăgi tăiate, etc.), se vor acorda primele îngrijiri medicale apoi vor fi apoi dirijate la alte servicii de specialitate. Decizia de internare și repartizarea bolnavelor in secții se va face de către medicul de la internări sau de medicul de gardă. Repartizarea pe saloane se face de către medicul șef de secție și de asistenta șefă, în funcție de paturile libere, gravitatea și specificul afecțiunii. Se aprobă internări cu însoțitori, doar în cazuri de invaliditate.

Foaia de observație servește ca document primar, se completează în cel mai scurt timp de la internare, iar primele 24 ore de la internare, bolnava este consultată de medicul șef de secție care va stabili atitudinea terapeutică.

Foile de observație vor fi completate zilnic astfel încât evoluția afecțiunii să justifice investigațiile paraclinice efectuate și terapia administrată. Este cu desăvârșire interzis să se prescrie medicație sau să se inițieze orice tratament (cu excepția cazurilor de maximă urgență) fără a se complete anterior în totalitate foaia de observație.

Externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție. Biletul de ieșire și certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă se înmânează pacientei, iar foaia de observație se păstrează la arhivă. Medicul curant are obligația ca la externarea pacientei să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu după caz, prin scrisoare medicală, evaluarea stării de

sănătate a pacientei la momentul externării și indicațiile de tratament si supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (conform diagnosticului).

La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ține seama de instrucțiunile privind acordarea concediilor medicale și eliberarea certificatelor de concediu medical.

Pacienta poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoștiințată de riscurile și consecințele posibile asupra stării de sănătate. Acestea se consemnează sub semnătura bolnavei și a medicului în foaia de observație.

Pacientele au obligația să respecte următoarele:

să păstreze ordinea, liniștea și curățenia din spital;

să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din spital;

să nu deterioreze bunurile spitalului;

să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;

să nu utilizeze aparate electrice la priză;

să nu părăsească spitalul fără aprobare;

în cazul în care are drept de învoire, să nu depășească timpul care i-a fost acordat;

să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat;

Reglementarea libertății de deplasare a pacientului in afara secției.

Libertatea de deplasare a pacientului in afara secției unde este internat este nerestrictionata, cu excepția perioadelor de vizita medicala, carantinelor, necesităților imobilizării la pat si a altor situații de necesitate similare.

ASISTENTA MEDICALA

Atribuțiile secției:

repartizarea în cel mai scurt timp a bolnavelor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare;

asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime a bolnavilor în ziua internării;

efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;

asigurarea tratamentului complet, individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale și chirurgicale, conform cu protocolalele aprobate, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, medicamentelor, instrumentarului și aparaturii medicale și a mijloacelor specifice de transport;

asigurarea în permanență a îngrijirii medicale, necesare pe toată durata internării;

asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, (este interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului);

medicația este acordată integral de spital, în funcție de disponibilul existent la acel moment în farmacie, este scrisă în foile de observație de medicul de salon sau medicul rezident (sub stricta supraveghere a medicului de salon); este scrisă în condica de medicamente de medicul de salon sau de medicul rezident/cadru mediu (sub stricta supraveghere a a medicului de salon);

pacienta merge la explorări/investigații însoțită de un cadru mediu sau de infirmieră;

personalul auxiliar care manipulează alimentele nu va mai efectua și alte manevre de îngrijiri; asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce;

asigurarea alimentației bolnavelor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii; desfășurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor aparținătorilor;

transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați unităților sanitare ambulatorii și medicului de familie;

urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale; educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;

afișarea la loc vizibil a drepturilor și obligațiilor pacientului, asigurarea instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stadii practice;

Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru prejudicii cauzate pacienților, stabilite de organele competente, în cadrul spitalului asistența medicală se acordă 24 ore din 24. Programul de lucru este evidențiat pe fiecare secție/compartiment/serviciu, în cadrul regulamentului intern al spitalului.

Atribuțiile personalului medical secție cu paturi:

A. Personalul medical cu studii superioare

A.l Medic șef secție - din secțiile cu paturi

Atribuții:

 • a. organizează, planifică și coordonează întreaga activitate în secția pe care o conduce, materializată în indicatorii de performanță ai secției contractați cu managerul spitalului;

 • b. răspunde de elaborarea obiectivelor secției, îndeplinirea sarcinilor de serviciu și realizarea indicatorilor de performanță stabiliți;

 • c.  întocmește înainte de începutul fiecărui an, împreună cu medicii secției, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli al secției, cu detalierea fiecărui capitol, nominal, cantitativ și valoric.

 • d. Propune conducerii spitalului un plan de investiții în aparatură și materiale medicale, precum și reparațiile curente și capitale care sunt necesare pentru buna desfășurare a activității;

 • e.  are obligația de a participa la redactarea datelor tehnice ale caietelor de sarcini privind achizițiile acelor produse pe care le utilizează și le solicită. Are obligația de a participa la tot procesul de achiziție și recepție conform planificării, asigurând astfel la îndeplinirea condițiilor și resursele necesare desfășurării activității secției și/sau spitalului. în cazul când nu este disponibil pentru una din aceste activități va desemna an alt medic al secției pentru rezolvarea problemei;

 • f.  răspunde de încadrarea în bugetul alocat secției de către conducerea spitalului;

 • g. raportează conducerii spitalului până la data de 1 a fiecărei luni indicatorii de performanță realizați de secție;

 • h. răspunde de corectitudinea tuturor informațiilor și a întregii documentații legate de activitatea secției;

 • i.  răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate;

 • j.  răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției;

 • k. organizează activitatea de contravizită, conform reglementărilor în vigoare (contravizita este asigurata de către medicii de garda, conform graficelor lunare de garda);

 • l.  răspunde de informarea promptă a conducerii asupra abaterilor constatate de la normele stabilite și propune un plan de soluționare a acestora;

 • m. informează periodic și de câte ori este nevoie conducerea spitalului asupra activității secției;

 • n. controlează permanent ținuta corectă și comportamentul personalului din secție;

 • o.  aduce la cunoștință, verifică și răspunde de respectarea de către întregul personal al secției a regulamentului de organizare și funcționare al spitalului, a procedurilor de lucru și a protocoalelor stabilite, a regulamentului intern al spitalului și după caz a normelor de conduită stabilite pe secție, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicații asupra personalului din secție, a raporturilor de muncă ale acestora;

 • p. răspunde de ocuparea posturilor din cadrul secției de către persoane competente;

 • q. răspunde de respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin angajaților din subordine care rezultă din Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de ordine interioară a spitalului și fișa postului;

 • r.  contribuie la elaborarea și revizuirea la nevoie a fișelor de post a personalului din subordine;

 • s.  întocmește periodic în baza activității desfășurate a fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale personalului angajat în secție și le comunică conducerii spitalului;

 • t.  sesizează la nevoie sancțiuni disciplinare conform legislației în vigoare;

 • u. verifică respectarea programului de lucru în cadrul secției pe care o conduce;

 • v. planifică concediile de odihnă conform necesităților secției și angajaților, verifică și răspunde de efectuarea lor, aprobă zilele libere și concediile legale de odihnă conform planificării;

 • w. concepe și susține modalități de motivare a personalului din subordine. Propune recompense personalului angajat al secției pe care o conduce în limita realizărilor BVC al secției;

 • x. răspunde juridic de programarea și desfășurarea lunară a gărzilor pe secție;

 • y. întocmește graficul lunar de activitate, pentru toate locurile de muncă și îl supune aprobării conducerii. Verifică și semnează fișele de pontaj ale secției;

 • I. selectează personalul necesar secției pe baza deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă;

aa. organizează, controlează și îndrumă direct activitatea personalului din secția cu paturi și din cabinetele de specialitate de profil din ambulatoriu;

bb. stabilește nevoile de pregătire profesională și integrează în cadrul colectivului noii angajați;

cc. susține programele de perfecționare continuă a personalului secției asigurând condiții pentru dezvoltarea capacității profesionale a personalului secției;

dd. instruiește personalul medical din subordine;

ee. propune măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă, a prevenirii accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. Controlează aplicarea și respectarea măsurilor de protecție a muncii în secție;

ff. răspunde de buna utilizare și întreținere a aparaturii, instrumentarului și întregului inventar al secției;

gg. răspunde de respectarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor privitoare la pacienți, a intimității și demnității acestora;

hh. controlează, semnează și răspunde de completarea foilor de observație clinică a bolnavilor în primele 24 ore de la internare și de înscrierea zilnică a evoluției și a tratamentului aplicat;

ii. controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secție;

jj. controlează modul de întocmire și păstrare în secție, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observație, fișa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere etc.) a pacienților internați;

kk. controlează modul de păstrare, stocare, organizare și îndosariere, conform normelor legale, a tuturor documentelor de spitalizare ale pacienților, până în momentul predării lor către arhiva Spitalului.

 • II. are obligația de a cunoaște și coordona la nivelul secției implementarea corectă și înscrierea completă și la timp în FOCG a diagnosticelor și procedurilor DRG, colectarea datelor la nivel de pacient conform Instrucțiunilor Centrului de Colectare, Statistică Sanitară și Documentare Medicală;

mm. asigură și răspunde de păstrarea, prescrierea și evidența substanțelor stupefiante în secție;

nn. organizează și răspunde de acordarea asistenței de urgență Ia primire în secție și pe timpul spitalizării;

oo. coordonează și se consultă cu medicii curanți ai secției privind internările, conduita terapeutică, prescrierea investigațiilor paraclinice, a indicațiilor operatorii și programului operator pentru pacienții internați, evitând polipragmazia și respectând indicațiile Comisiei medicamentului din spital;

pp. coordonează și răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privind internarea bolnavilor în secția cu paturi sau în regim de spitalizare de zi (condiția internării, proceduri, liste de așteptare, etc)

qq. examinează pacienții din secție, periodic și ori de câte ori este nevoie și avizează externarea;

rr. organizează activitatea de educație sanitară, controlează și răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei și primirea vizitelor de către bolnavi;

ss. organizează și răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenți fizici, ergoterapie, etc.) a pacienților internați, acolo unde este cazul și împreună cu medicii curanți;

tt. organizează consulturile medicale de specialitate și după caz a altor activități (evaluări specializate) și colaborează cu medicii șefi ai altor secții și laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului și aplicării tratamentului corespunzător la pacienții internați în secție;

uu. coordonează și controlează modul în care pacienții internați sunt informați asupra serviciilor medicale;

w. introduce în practică cele mai eficiente metode de diagnostic și tratament și se preocupă de implementarea protocoalelor și ghidurilor de practică medicală;

ww. organizează și controlează modul de aplicarea a măsurilor de igienă și antiepidemice în vederea prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale; se va preocupa de raportarea corectă a infecțiilor asociate asistentei medicale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului;

xx. controlează calitatea alimentelor pe secție;

yy. răspunde de pregătirea preoperatorie și tratamentul post-operator în cazul medicilor șefi ai secțiilor chirurgicale;

zz. răspunde de asigurarea îngrijirilor medicale și calitatea actului medical în cadrul secției pe care conduce, în conformitate cu standardele în vigoare;

aaa. are obligația de a analiza periodic decesele survenite în secție și de a prezenta un rapor Comisiei de analiză a decesului;

bbb. organizează și participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite;

ccc. asigură întreținerea aparaturii, instrumentarului și întregului inventar al secției și sesizează orice problemă tehnică departamentului respectiv;

ddd. coordonează, controlează raportează și răspunde de evidența distinctă a pacienților internați în urma unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătății de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau de persoanele vinovate;

eee. îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului în limita mandatului propriu.

Reglementari privind anunțarea aparținătorilor in legătură cu decesul pacientului

In situația in care are loc decesul unui bolnav, acesta se constata de către medicul curant sau de medicul de garda, după caz, care consemnează data si ora decesului in foaia de observație, cu semnătură si parafa.

Anunțarea aparținătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după 2 ore de la constatarea acestuia de către medicul care constata decesul (medicul curant sau medicul de garda).

Responsabilități și competențe manageriale:

 • - stabilește obiectivele secției în corelație cu obiectivele și scopurile manageriale ale conducerii Spitalului;

 • - organizează și răspunde de întreaga activitate desfășurată în secție;

 • - fundamentează bugetul de veniuri și cheltuieli a secției;

 • - propune conducerii necesarul de posturi în secție pe baza normativelor și a BVC al secției

 • - organizează și asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secției;

 • - face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităților secției;

 • - propune și justifică modificarea bugetului alocat secției în funcție de nevoile acesteia

 • - gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea Spitalului;

Responsabilități privind sistemul de management al calității:

-să cunoască și să respecte documentele sistemului de management de calitate aplicabile în activitatea depusă;

 • - să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

Atribuții medic de garda din secțiile/compartimentele cu paturi:

 • 1) răspunde de buna funcționare a secțiilor și de aplicarea dispozițiilor prevăzute de regulamentul de ordine interioară, precum și a sarcinilor date de managerul spitalului, pe care îl reprezintă în orele în care acesta nu este prezent în spital;

 • 2) controlează, la intrarea în gardă, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, existența mijloacelor necesare asigurării asistenței medicale curente și de urgență, precum și predarea serviciului de către cadrele medii și auxiliare care lucrează în ture;

 • 3) supraveghează tratamentele executate de cadrele medii și auxiliare, iar la nevoie le efectuează personal;

 • 4) supraveghează cazurile grave existente în secție sau internate în timpul gărzii, menționate în registrul special al medicului de gardă;

 • 5) înscrie în registrul de consultații orice bolnav prezentat la camera de gardă, completează toate rubricile, semnează și parafează în registru pentru fiecare bolnav;

 • 6) internează bolnavii prezentați cu bilet de trimitere precum și cazurile de urgență care se adresează spitalului; răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-1 la nevoie de la domiciliu ;

 • 7) întocmește foaia de observație a cazurilor internate de urgență și consemnează în aceasta evoluția bolnavilor internați și medicația de urgență pe care a administrat-o;

 • 8) acordă asistență medicală de urgență bolnavilor care nu necesită internare;

 • 9) asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvați în cadrul spitalului, după acordarea primului ajutor;

 • 10) anunță cazurile cu implicații medico-legale, coordonatorului echipei de gardă, medicului șef de secție sau managerului spitalului; după caz, anunță și alte organe în cazul în care prevederile legale impun aceasta;

 • 11) confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observații și dă dispoziții de transportare a cadavrului la morgă, după două ore de la deces;

 • 12) la terminarea gărzii va informa următorul șef de gardă asupra cazurilor existente ;

 • 13) orice medic care efectuează gărzi, chiar dacă nu este angajat al spitalului, va prezenta cazul medicului șef de gardă și împreună cu acesta va decide atitudinea terapeutică ;

 • 14) anunță prin toate mijloacele posibile managerul spitalului și autoritățile competente, în caz de incendiu sau alte calamități ivite în timpul gărzii și ia măsuri imediate de intervenție și prim ajutor cu mijloacele disponibile;

 • 15) urmărește disciplina și comportamentul vizitatorilor în orele de vizită, precum și prezența ocazională a altor persoane străine în spital și ia măsurile necesare ;

 • 16) întocmește, la terminarea serviciului, raportul de gardă, în condica desmnată în acest scop, consemnând activitatea din secție și pe timpul gărzii, măsurile luate, diferențele constatate și orice observații necesare; prezintă raportul de gardă.

 • 17) răspunde la chemările care necesită prezența sa in cadrul spitalului și cheamă la nevoie alți medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazurilor.

Atribuțiile medicilor echipei de gardă:

 • > în situația când există mai mulți medici de gardă, unul dintre aceștia îndeplinește sarcina de coordonare a întregii activități și reprezintă pe managerul spitalului.

 • > Răspunde, de asemenea, de respectarea normelor de igienă și aplicarea măsurilor antiepidemice de prevenire și control a infecțiilor asociate asistentei medicale în saloanele repartizate. în acest scop:

 • > Investighează clinic și indică recoltarea probelor necesare examenelor de laborator la prima suspiciune de boală cu etiologie infecțioasă; stabilește diagnosticul de infecție, îl consemnează în foaia de observație și informează pe medicul șef de secție și Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate asistentei medicale. Asigura recoltarea probelor pentru diagnosticul etiologic, instituie tratamentul cu antibiotice în funcție de evoluția clinica și rezultatele antibiogramei. Efectuează izolarea pacienților infecțioși de la prima suspiciune și supravegherea medicală a contacților și aplică primele măsuri pentru împiedicarea transmiterii infecției.

 • >  Supraveghează starea de sănătate, igiena personală a pacienților și însoțitorilor și comportamentul lor igienic în timpul spitalizării.

 • >  Supraveghează permanent starea de curățenie a încăperilor, ventilația (aerisirea), încălzirea, respectarea măsurilor de izolare; ia măsuri de remediere si informează pe șeful de secție pentru cele care-1 depășesc.

 • >  Supraveghează, instruiește și controlează personalul din subordine în ceea ce privește comportamentul igienic și respectarea normelor de igienă și tehnică aseptică, păstrarea instrumentelor și materialelor sterile. Controlează permanent starea de igienă și efectuarea corectă a dezinfecției curente în saloanele de care răspunde și spațiile aferente.

 • >  Semnalează imediat medicului șef de secție deficiențele pe care le constată în starea materialelor primite de la serviciile centralizate (sterilizare centrală, farmacie, bucătărie, spălătorie) și ia măsuri ca materialele necorespunzătoare să nu fie folosite.

 • > Urmărește zilnic starea de sănătate a personalului în subordine (triaj epidemiologie). Pe această bază și pe baza autodeclarării bolilor cu caracter infecțios propune șefului de secție îndepărtarea sau schimbarea temporară a locului de muncă a persoanelor bolnave sau sănătoase potrivit reglementărilor existente.

 • >  Controlează aspectul soluțiilor perfuzabile primite pentru administrarea și utilizarea lor numai în cadrul termenului de valabilitate înscris.

 • >  Respectă normele de protecția muncii, normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor, precum și Regulamentul intern al spitalului.

 • >  îndeplinește orice alte sarcini de profil, la solicitarea conducerii unității

(1) Secția ATI - funcționează conform conf. Ord. 1500 / 2009 si asigură:

 • a)     condițiile necesare pentru desfășurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie și terapia durerii, alte proceduri diagnostice și/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice și tehnice specifice;

 • b)     suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea și tratamentul disfuncțiilor și/sau leziunilor acute de organ care amenință viața.

Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea și tratamentul tuturor insuficiențelor acute ale funcțiilor vitale. Măsurile specifice de tratament se adresează pacienților cărora le este amenințată imediat viața.

Activitatea de anestezie și terapie intensivă este desfășurată de o echipă medicală complexă, formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar și alte categorii de personal pregătit și autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

Secția de ATI are doua componente:

 • 1 - Posturi de lucru de anestezie

 • 2 - Componentă cu paturi, situată într-un amplasament definit și destinat exclusiv acestei activități, formată din:

 • a) -            paturi de terapie intensivă;

 • b) - paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie;

 • c) - paturi de supraveghere postanestezică, destinate pacienților care necesită supraveghere de scurtă durată (ore);

In cadrul ATI functioaneaza si Unitatea de Transfuzie Sanguina care este asigurata cu personal incadrat pe secție.

Postul de lucru de anestezie este locul unde pacientul beneficiază de anestezie generală, locoregională sau sedare efectuată sub responsabilitatea unui medic în specialitatea ATI;

Postul de lucru de anestezie se organizează astfel:

în blocul operator: în sala de operație și sala de preanestezie, fiind destinat asigurării anesteziei și terapiei intensive necesare desfășurării intervențiilor chirurgicale

în afara sălii de operație, fiind destinat asigurării condițiilor desfășurării unor manevre diagnostice și/sau tarapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie.

 • A. Intemarea/Admisia în secția/compartimentul ATI se efectuează după cum urmează:

 • 1.     intemarea/admisia pacienților în secțiile/compartimentele ATI se face la propunerea medicilor din secția ATI sau la propunerea medicilor din alte secții, cu acordul medicului șef de secție ATI ori, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia sau al medicului de gardă din secția ATI;

 • 2.     decizia de intemare/admisie în TI se bazează pe criteriile de prioritate, diagnostic și pe parametrii obiectivi;

 • 3.     decizia de intemare/admisie în TIIP se bazează pe criterii clinice și paraclinice;

 • 4.     criteriile de mutare a pacientului în interiorul secției ATI din TI în TIIP sunt similare cu criteriile de intemare/admisie în TIIP: când acestea sunt îndeplinite, pacientul va fi transferat la acel nivel la propunerea medicului curant ATI, cu acordul medicului șef de secție ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din secția ATI;

 • 5.     intemarea/admisia pacienților internați, pe paturile destinate pentru terapia acută monospecialitate din secțiile de profilul respectiv, în secțiile/compartimentele ATI, se face atunci când pacientul necesită mai mult decât terapia specializată a suferinței acute a unui organ și se impune: fie monitorizarea invazivă cu scop terapeutic complex, fie protezarea unei funcții vitale (suport ventilator avansat), fie suferința a devenit pluriorganică și pune în pericol imediat viața pacientului. Transferul se face, după caz, cu acordul medicului de salon ATI, al medicului șef de secție ATI/înlocuitorului de drept sau al medicului de gardă ATI;

 • 6.     pacienții cu disfuncții vitale sunt intemați/admiși cât mai rapid posibil în terapie intensivă. în aceste condiții pacientul poate fi internat direct în terapie intensivă sau transferat din orice secție a spitalului la solicitarea medicului curant sau a șefului secției respective;

 • 7.      în situațiile de intemare/admisie, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de directorul medical al unității sau, în absența acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia și este necesară informarea comisiei de etică a spitalului;

 • 8.     nu pot fi internați în secția/compartimentul ATI pacienții care declară în scris că nu doresc aceasta;

 • 9.     nu pot fi utilizate pentru decizia de intemare/admisie în TI scorurile de severitate (de exemplu: APACHE sau SAPS) care estimează mortalitatea intraspitalicească a unor grupuri de pacienți;

 • 10.  secțiile/compartimentele ATI trebuie să dispună de mijloace adecvate pentru transportul intraspitalicesc al pacienților critici în condiții de maximă securitate: (brancard special dotat cu butelie de oxigen, ventilator de transport, monitor de transport, suport pentru perfuzii/seringi automate și pompe de perfuzie).

 • B.    Transferul/Extemarea din secția ATI se efectuează după cum urmează:

Transferul/extemarea din secția ATI a pacientei care nu mai necesită terapie de specialitate ATI în orice altă secție se face la propunerea medicului ATI curant, cu acordul șefului de secție ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din secția ATI, după anunțarea prealabilă a medicului curant din secția din care provine pacientul, cu acordul șefului secției respective sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din secția respectivă;

Procedura de transfer la alte spitale al pacientului critic

 • 1. Scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optime pentru pacient. înainte de efectuarea transferului, medicii au obligația să evalueze pacientul și să-i asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului. Examinările și manevrele efectuate vor fi consemnate în fișa pacientului. O copie a acestei fișe însoțește pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul are obligația să informeze pacienta sau aparținătorii asupra riscurilor și a posibilelor beneficii ale transferului, și

consemnează această informare. Acceptul pacientului sau al aparținătorilor se obține înaintea transferului. în cazul în care acceptul nu poate fi obținut, acest lucru este trecut în fișa pacientului. Acceptul pentru transfer se obține de la spitalul care primește pacientul, înaintea transferului, cu excepția cazurilor în care pacientul necesită un transfer de urgență fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital iminent. Documentația de însoțire cuprinde starea pacientului, investigațiile efectuate, rezultatele, medicația administrată, etc.

 • 2.     Persoana responsabilă de evaluarea pacientului și organizarea transferului:

 • - medical curant sau

 • - șeful de secție sau

 • - medicul de gardă

în situațiile de transfer, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de directorul medical al unității sau, în absența acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia și este necesară informarea comisiei de etică a spitalului.

 • 3. Responsabilitățile medicului care cere transferul:

 • a.     identifică pacientul cu indicație pentru transfer

 • b. inițiază procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare

 • c. asigură stabilizarea maximă posibilă a pacientului

 • d. determină modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează transferul

 • e. evită întârzierile nejustificate din punct de vedere medical, asigură păstrarea unui nivel adecvat și constant de îngrijire pe durata transferului, până la preluarea pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competențelor echipajului și a nivelului de dotare necesar pentru realizarea în cele mai bune condiții a transferului

 • f. transferă documentația și rezultatele investigațiilor către unitatea primitoare

 • 4. Asigurarea îngrijirilor pe durata transferului

 • - medicul care solicită transferul are obligația să se asigure că:

 • a.     transferul se efectuează de personal calificat care deține echipamente și medicamente necesare pentru a face față eventualelor complicații

 • b.     există medicamente suficiente pe timpul transferului. Acestea se asigură de unitatea care solicită transferul, pentru toată durata acestuia

 • c.       în lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transferă pacientul asigură personal de însoțire

 • d.     medicul care solicită transferul are obligația de a menționa competențele echipajului care să asigure transferul și dotarea necesară în acest scop.

 • 5.     Informații minime ce trebuie să însoțească pacientul:

 • >         numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon;

 • >  istoricul afecțiunii;

 • >  în caz de traumatism, mecanismul de producere, data și ora accidentului;

 • > afecțiuni/leziuni identificate;

 • >        antecedente medicale;

 • > medicația administrată și medicația curentă;

y medicul curant al pacientului și date de contact;

 • > semne vitale la sosire în spital;

 • > măsuri terapeutice efectuate și rezultate obținute;

 • > rezultatele testelor diagnostice și ale analizelor de laborator;

 • > soluții intravenoase administrate;

 • > semnele vitale măsurate și documentate periodic în spitalul care cere transferul;

 • >  numele și datele de contact ale medicului care a cerut transferul;

 • > numele și datele de contact ale medicului care a acceptat transferul;

 • > numele și datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul.

 • 6.1. Criterii de transfer al pacientului netraumatizat:

Criterii generale:

 • a. pacientul se afla în stare critică și necesită investigații, și îngrijiri de specialitate intr-o altă unitate

 • b. spitalul în care se află pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia

Criterii specifice:

 • a) pacient cu starea de conștienta alterata, necesitând investigații

 • b) hemoragie cerebral

 • c) pacient instabil ce necesită investigații avansate ce nu pot fi efectuate în spital

 • d) . intoxicații severe

 • 6.2. Criterii de transfer al pacientului traumatizat

 • 1. Traumatism craniocerebral

 • 2. Leziuni majore ale coloanei verzebrale

 • 3. Paciente care necesită ventilație prelungită și îngrijiri speciale

 • 4. Fracturi ale bazinului

 • 5. Fracturi deschise grave

 • 6. Politraumatism

 • 7. Arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave

 • C. Pentru eficientizarea calității îngrijirii medicale și optimizarea cheltuielii resurselor, secția ATI are obligația să își evalueze de cel puțin două ori pe an performanțele și să prezinte datele respective consiliului medical, și Ministerului Sănătății - Direcția generală sănătate publică, asistență medicală și programe. Evaluarea se face pe baza criteriilor specifice, prevăzute în anexa nr. 6. Ord. 1500 / 2009.

 • (3)    Secțiile de neonatologie au particularități proprii, se organizează și funcționează conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4)    Camera de gardă - atribuții:

asigură asistența medicală de urgență pentru urgențe majore; primește, și stabilește tratamentul inițial al tuturor urgențelor cu prioritate urgențele majore; examinarea imediată și completă, triajul, evaluarea, și tratamentul de urgență al pacientilor care se prezintă spontan sau care sunt aduși de ambulanță;

primul ajutor calificat și asistența medicală de urgență se acordă fără nicio discriminare;

se asigură consult de specialitate de către medicii de gardă și se stabilește secția unde urmează internarea pacienților, numai pe baza criteriilor medicale;

asigurarea baremului de urgență potrivit reglementărilor în vigoare ;

îmbăierea pacientelor, dezinfecția și deparazitarea pacientelor și efectelor ; asigurarea transportului bolnavilor în secție ;

înregistrarea, stocarea, prelucrarea si raportarea adecvată a informației medicale.

(5) Laboratorul medical

în acest compartiment se centralizează activitățile de laborator necesare examinării produselor biologice umane pentru o mai corectă apreciere a stării de sănătate sau a stadiului de îmbolnăvire a pacienților. Laboratorul asigură efectuarea analizelor, investigațiilor și recoltarea de produse patologice și deservește atât pacienții internați în spital, cât și pe cei ambulatorii.

Laboratorul de analize medicale este organizat conform normelor elaborate de Ministerul Sănătății Publice, și este în subordinea Directorului Medical.

Laboratorul medical este organizat ca activitate unică (centrală) pe spital.

în vederea organizării în cele mai bune condiții a activității de recoltare ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretare in comun a cazurilor deosebite, laboratorul medical colaborează permanent cu secțiile cu paturi.

Laboratorul funcționează pe baza unui program de lucru afișat si adus la cunoștință sețtiilor cu paturi. Cazurile de urgență se exceptează de la program.

în spital, transportul produselor biologice la laborator se asigură în condiții corespunzătoare, de cadrele medii și auxiliare din secțiile cu paturi. Rezultatele examenelor se distribuie de către asistenta de laborator

asistentei șefe din secția cu paturi, în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi după efectuarea examenului și obținerea rezultatului.

Executarea investigațiilor medicale se face pe baza recomandării medicului.

Laboratorul ține evidența serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil atât pacientul cât și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum și data și ora când acesta a fost furnizat.

Personalul încadrat în laboratorul medical are obligația păstrării confidențialității asupra tuturor infromațiilor decurse din serviciile medicale acordate pacienților.

Laboratorul nu vor utiliza materiale și instrumente a căror condiții de sterilizare nu este sigură.

Personalul care lucrează în cadrul laboratorului poartă în permență echipament specific și ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.

întregul laborator de analize medicale este amenajat în circuit închis, nefiind permis accesul altor utilizatori decât personalul propriu.

Medicul șef al laboratorului stabilește necesarul de produse în vederea unei funcționări normale a laboratorului realizând partea corespunzătoare a planului anual de achiziții al spitalului;

Colectarea, depozitarea evacuarea și neutralizarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Personalul medical care lucrează în laborator trebuie să aibă asigurare de răspundere civilă (malpraxix) în vigoare.

Atribuții:

asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice, în măsura în care serviciul de aprovizionare procură aceste recipiente;

recepționarea produselor sosite pentru examen de laborator și înscrierea lor corecta;

efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, serologie, microbiologic, parazitologie, micologie necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluție a bolii și examenelor profilactice în măsura în care serviciul de aprovizionare procură reactivii și materialele necesare efectuării acestor analize medicale, în concordanță cu patologia specifică a spitalului precum și cu normele în vigoare.

redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.

ținerea unei evidențe de gestiune cantitativ - valorică corectă și la zi a reactivilor;

calibrarea și spălarea aparatelor de laborator conform specificațiilor tehnice și consemnarea acestor operațiuni pentru conformitate și regularitate, în documentele obligatorii de control în termen conform legii.

(6) Laborator de radiologie

Modul de utilizare a radiației Roentgen pentru diagnosticul medical, condițiile ce trebuie să le îndeplinească aparatura, precum și modul de alcătuire, dimensionare și ecranare la radiații a încăperilor, sunt strict condiționate de normele de securitate nucleară - regimul de lucru cu surse de radiații nucleare. Laboratorul de radiologie obligatoriu are avize speciale, de amplasare și funcționare, din partea autorităților responsabile cu controlul activităților ce folosesc radiații nucleare.

Laboratorul de radiologie are în principal următoarele atribuții:

efectuarea examenelor radiologice.

stocarea în arhiva proprie a imaginilor

redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor;

colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este nevoie;

organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor și personalului din laborator;

 • (7)    Serviciul de anatomie patologică este organizat ca secție, subordonat administrativ direct conducerii spitalului. Cuprinde:

 • a)     compartimentul de histopatologie;

 • b)     compartimentul de citologie;

 • c)     compartimentul de prosectură:

Serviciul de Anatomie Patologică efectuează examinări macroscopice și microscopice ale unor produse biologice recoltate de la paciente în viață (piese operatorii, material biopsie, lichide biologice) precum și examene anatomopatologice ale pacientelor decedate (autopsie, analize de organe, țesuturi și produse biologice).

Atribuții:

executarea de necropsii la toate cazurile decedate în spital în vederea stabilirii și confirmării diagnosticului și precizării cauzei medicale a morții; la cererea scrisă a aparținătorilor decedatului, managerul spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului șef de secție și al medicului anatomo-patolog.

efectuarea de îmbălsămări;

cercetarea histopatologică a materialului provenit de la piesele operatorii, a produselor de la biopsii și biopunctii, citologie exfoliativă;

eliberarea certificatelor constatator de deces completat și semnat de medicul curant și de medicul anatomo-patolog sau medicul care a efectuat necropsia.

eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;

colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, in vederea efectuării unor cercetări complementare speciale (bacteriologice, biochimice, experimentale)

colaborează cu laboratorul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege.

Fragmentele tisulare incluse in blocuri de parafină, lamele histopatologice preparate din acestea, precum și frotiurile citologice se păstrează în histoteca serviciului de anatomie patologică timp de cel puțin 10 ani pentru lame și de cel puțin 30 de ani pentru blocurile de parafină;

Medicul anatomopatolog este obligat ca, la cererea pacientului/aparținătorilor acestuia sau a reprezentantului legal, a medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, să elibereze blocurile de parafină și/sau lamele histopatologice în vederea unui consult, cu condiția asumării responsabilității retumării lor de către persoana care le solicită în scris și cu menționarea datelor de identitate ale acesteia.

 • (8) Farmacia spitalului este cu circuit inchis și asigură medicamente de uz uman a bolnavilor internați.

Atribuții:

asigură recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și a altor produse de uz uman, depozitarea conform normelor în vigoare ținându-se seama de natura și proprietățile lor fizico-chimice și conservarea acestora. Medicamentele și celelalte produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate pe forme farmaceutice și în raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern și separat pentru uz extern). Inscripțiile aplicate pe recipientele conținând medicamente vor fi cele prevăzute de instrucțiunile în vigoare.

organizează și efectuează controlul calității medicamentului și ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor informând imediat conducerea spitalului

eliberarea medicamentelor și a altor produse de uz uman conform condicilor de prescrieri, asigură prepararea și eliberarea preparatelor magistrale și oficinale.

acordarea serviciilor farmaceutice în mod nediscriminatoriu tuturor intemaților;

aprovizionarea în permanentă cu produse farmaceutice, in cantitățile necesare ținând seama de profilul unității și specificul morbidității pacienților.

necesitatea constituirii unui stoc de rezervă care să asigure o desfășurare continuă și în bune condiții a activității acesteia.

asigurarea de medicamente care nu există în stocul farmaciei în momentul solicitării, în intervalul de timp legiferat.

asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamente;

obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate

cunoașterea și respectarea legislației privind achizițiile publice pentru farmacie stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă pentru farmaciști și asistenții de farmacie.

Eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor.

Fiecare secție are obligația de a asigura, la aparatul de urgenta, medicamentele considerate strict necesare pentru potențialele cazuri de urgenta, conform unui barem minimal stabilit.

La indicația medicului, in situații de urgenta, asistenta de salon folosește medicamentele prescrise, de la aparatul de urgenta. In situația in care nu sunt suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia spitalului pentru a ridica aceste medicamente pe baza condicii de prescriere a medicamentelor, semnata si parafata de medicul care a făcut recomandarea .

Condicile de prescripții medicale in regim de urgenta se vor elibera prioritar, respectandu-se aceleași protocol ca la eliberarea medicamentelor pentru condicile de prescripții ale secției.

(9) Blocul de nașteri

în blocul de nașteri se efectuează centralizat activitatea de asistență medicală calificată a parturientelor pe parcursul nașterii.

Blocul de nașteri este constituit din următoarele componente (spații funcționale):

 • a) unități pentru naștere (spații pentru travaliu, expulzie si resuscitarea nou-născutului);

 • b) salon pentru lăuzia imediată

 • c) sală de operație cezariene, care se află la nivelul blocului operator

 • d) spălător medici

 • e)  spații de lucru pentru personal (medici,asistente) boxe pentru depozitarea instrumentarului și materialelor sterile;

 • f)  spații gospodărești (oficiu alimentar, boxe pentru depozitarea lenjeriei și efectelor, spațiu de colectare-evacuare a rufelor murdare și deșeurilor);

 • g) filtru de acces pentru personal;

 • h) dotări sanitare aferente;

 • i) punct sterilizare

Blocul de nașteri are un circuit închis, controlat prin filtru de acces.

Blocul de nașteri este compartimentat în sector aseptic și separat unul septic.

Primirea gravidelor în blocul de naștere se face prin serviciul de primire sau prin transfer din secțiile spitalului, cu asigurarea măsurilor de prevenire și combatere a infecțiilor asociate asistentei medicale.

Din blocul de naștere repartizarea lăuzelor aseptice se face în funcție de greutatea și starea nou nascuților.

Lăuzele septice sunt repartizate la compartimentul cu același nume din cadrul secției OG V.

După nașterea prin operație cezariană lăuzele sunt transferate la secția Terapie Intensivă Cezariene pentru supraveghere și tratament în primele 24 -72 ore post operator, după care sunt repartizate în secția lăuze, în fucție de starea și greutatea nou născuților.

în blocul de naștere accesul parturientelor se face separat de cel al personalului, iar repartizarea în sălile de travaliu se face după triajul epidemiologie.

Accesul personalului în blocul de naștere se efectuează prin filtrul existent la intrare unde personalul își schimbă ținuta de spital cu echipamentul specific blocului de naștere.

în blocul de naștere se realizează:

 • 1) repartizarea gravidelor în sălile de travaliu și de operație in condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale ;

 • 2) efectuarea in cel mai scurt timp a investigațiilor necesare confirmării si completării diagnosticului;

 • 3) urmărirea travaliului prin monitorizare matemo-fetală adaptată fiecărui caz, iar în cazul unor abateri de la evoluția fiziologică a travaliului, se anunță imediat medicul curant sau medicul de gardă;

 • 4) asistența nașterilor;

 • 5) evaluarea stării de sănătate a nou născutului cu scorul Apgar.

 • 6) supravegherea în lăuzia imediată;

 • 7) asigurarea tratamentului medical complet individualizat și diferențiat în fucție de starea gravidei și stadiul evolutiv al travaliului;

 • 8) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul parturientei;

 • 9) asigurarea materialelor sanitare sterile, soluțiilor, instrumentarului steril, aparaturii necesare pentru desfășurarea în condiții optime a actului medical;

 • 10) personal calificat de sine-statator;

 • 11) psihoprofilaxia durerilor de naștere;

 • 12) efectuarea dezinfecției ciclice terminale săptămânal după un plan stabilit și după fiecare caz septic.

 • (10) Blocul operator - reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată în structura spitalului.

Blocurile operatorii (pentru intervenții ginecologice și obstetricale) sunt coordonate de medici șefi de secție;

Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte echipament adecvat;

Pentru toate intervențiile chirurgicale efectuate în blocurile operatorii se va înscrie în registrul de intervenții chirurgicale ora de începere a intervențieie, ora de finalizare a intervenției și protocolul operator.

(a) Blocul operator grupează 6 săli de operații necesare specialității de obstetrică ginecologie și anexele aferente:

spălător-filtru pentru chirurgi;

spălător pentru instrumente, prevăzut cu ghișeu pentru transferul instrumentelor murdare;

spațiu de pregătire a materialelor;

 • -  cameră pentru medici;

 • -  cameră de lucru pentru asistenți medicali;

b) spații gospodărești:

 • -  boxă pentru depozitarea materialelor sterile și farmaceutice;

 • -  depozit de aparate;

spațiu de depozitare a tărgilor și cărucioarelor;

 • -  boxă pentru curățenie și colectare - evacuarea obiectelor murdare (rufe, deșeuri);

Dispunerea spațiilor și organizarea circuitelor în interiorul blocului operator se vor face pe principiul zonării după cerințele de asepsie, trecerea făcându-se gradat dinspre spațiile "neutre" (condiții igienico-sanitare obișnuite pentru sectorul sanitar), prin cele "curate" (cu condiționări igienice speciale), la cele aseptice. Zona aseptică cuprinde sala de operație și spațiul de spălare și echipare sterilă a echipei operatorii.

Ușile sălilor de operații vor avea lățimea de minimum 1,20 m.

Blocul operator are:

 • a)      legătură directă cu serviciul de anestezie - terapie intensivă și sterilizare;

 • b)     asigurate legături ușoare cu: blocul de nașteri (nu are sală proprie de operații cezariene), serviciul de roentgendiagnostic, serviciul de urgență, laboratorul de anatomie patologică și secțiile de spitalizare.

11. Statistica si registratura medicală - se subordonează managerului.

Atribuții:

întocmește situațiile statistice ale spitalului (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

Generarea sub formă electronică a setului de date la nivel de pacient și transmiterea către instituțiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare;

Organizarea codificării în sistemul DRG și documentării foii de observație clinică generală (FOCG) în conformitate cu prevederile legale;

Centralizarea, asigurarea corectitudinii datelor colectate și transmiterea lunară a datelor din sistemul DRG;

Păstrarea confidențialității datelor colectate și transmise;

Preia și prelucrează datele, la nivel de pacient, de la SNSPMPDSB;

Asigură raportarea și validarea ulterioară a cazurilor prin sistem DRG, în colaborare cu comisia de validare condusă de Directorul Medical;

Evidența la zi a registrului de internare - ieșire pe spital;

Gestionarea si arhivarea tuturor datelor colectate pe spital (“mișcarea zilnică a bolnavilor");

Urmărește în dinamică, corelarea diferiților indicatori de activitate, comparativ cu alte unități, și informează conducerea unității în caz de abateri.

 • -  Raportează lunar Comitetului Director situația indicatorilor realizați;

 • -  Asigură realizarea și pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de managerul unității;

 • -  Pune la dispoziția secțiilor datelor statistice și documentația medical necesară pentru activitatea curentă și de cercetare.

12. Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei ( SPIAAM)

Este compartimentul de lucru care organizează, coordonează, controlează și participă efectiv la creerea unei stări igenico-sanitare corespunzătoare în spital, la respectarea regulilor de comportament igenico-sanitar al întregului personal și pentru aparținători și vizitatori, pentru prevenirea și combaterea infecțiilor interioare de spital.

Este subordonat din punct de vedere administrativ managerului unitatii, iar îndrumarea metodologică este realizată prin compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică.

Atribuții:

 • (1) organizează și participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • (2) propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respectă procedurile și protocoalele de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • (3) șeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la ședințele Comitetului director al unității sanitare și, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente și personal de specialitate;

 • (4) elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;

 • (5) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistentei medicale și a consumului de antibiotice din spital;

 • (6) organizează și derulează activități de formare a personalului unității în domeniul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • (7) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • (8) propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de urgență, în cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociată asistenței medicale;

 • (9) elaborează ghidul de izolare al unității sanitare și coordonează aplicarea precauțiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți la pacienții internați;

 • (10) întocmește harta punctelor și zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează procedurile și protocoalele de prevenire și limitare în conformitate cu aceasta;

 • (11) implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile și studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • (12) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale de pe secții și centralizează datele în registrul de monitorizare a infecțiilor al unității;

 • (13) raportează la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București infecțiile asociate asistenței medicale ale unității și calculează rata de incidență a acestora pe unitate și pe secții;

 • (14) organizează și participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție prin recoltarea testelor de autocontrol;

 • (15) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente și/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

 • (16) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referință, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică, în scopul obținerii unor caracteristici suplimentare;

 • (17) supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care simt supuse sterilizării;

 • (18) supraveghează și controlează activitatea de triere, depozitare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

 • (19) organizează, supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația pacienților și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • (20) avizează orice propunere a unității sanitare de modificare în structura unității;

 • (21) supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a procedurilor de triaj, depistare și izolare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • (22) răspunde prompt la informația primită din secții și demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecție asociată asistenței medicale;

 • (23) dispune, după anunțarea prealabilă a managerului unității, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice și investigații paraclinice necesare;

 • (24) întocmește și definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

 • (25) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcția de sănătate publică sau Institutul Național de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;

 • (26) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • (27) întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecții asociate asistenței medicale.

13. Comp, de Planificare Familială are drept scop realizarea unei reproduceri optime și a scăderii numărului de complicații provocate de sarcină cu risc crescut sau de avortul provocat.

Este coordonat de un medic OG și este subordonat Directorului Medical.

Atribuții:

 • a)     efectuează consultația contraceptivă.

 • b)     asigură o mare accesibilitate a populației la informație, educație, sfat în probleme de sănătate a reproducerii umane și planificare familială.

 • c)     sprijină acțiunile de educație pentru sănătate din unitățile de învățământ, ale mass-media, ale rețeli medicale primare, ale altor grupuri de interese.

Datele individuale ale pacienților și cuplurilor aflate în evidența cabinetului sunt consemnate pe fișe tip ce corespund cerințelor de prelucrare automată a datelor și se vor raporta conform metodologiei ce se va stabili către centrele județene de calcul și statistică sanitară și către Centrul de Sănătate a reproducerii și planificare familială, la care este arondat și cu sprijinul autorităților medicale locale.

14. Ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului.

Ambulatoriul integrat al spitalului, asigură asistența medicală ambulatorie și are în structură, cabinete medicale de obstetrică-ginecologie.

Ambulatoriul face parte din structura spitalului, activitatea medicilor desfășurându-se în sistem integrat și utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislației în vigoare de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, în vederea creșterii accesibilității pacienților la servicii medicale diverse și complete.

Serviciile medicale ambulatorii sunt înregistrate și raportate distinct.

Ambulatoriul este coordonat de către directorul medical, care răspunde pentru activitatea medicală desfășurată în cadrul acestuia.

Medicii de specialitate încadrați în spital își desfășoară activitatea în sistem integrat, spital -ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, prin rotație, asigurând asistența medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi și ambulatorie.

Activitatea integrată a fiecărui medic se desfășoară 3-4 zile pe săptămână. Programarea nominală a medicilor din secții este în conformitate organizarea activității de către comitetul director.

Programul, afișat în ambulatoriu, a fost comunicat Casei de Asigurări de Sănătate, și aprobat.

Furnizorii de servicii medicale în ambulatoriu acordă servicii de asistență medicală de specialitate numai pe baza biletului de trimitere. Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cârdului european de asigurări de sănătate, nu se solicită bilet de trimitere.

Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului constă în:

 • a)     examinarea clinică și paraclinică pentru stabilirea diagnosticului și tratamentului pacientelor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate și care nu necesita internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

 • b)     eliberează certificate medicale în cazul incapacității temporare de muncă conform reglementărilor legale în vigoare;

 • c)     monitorizarea și controlul pacientelor care au fost internate în spital și care vin la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecțiunile pentru care au fost internate;

 • d)     consultații interdisciplinare pentru paciente internate în alte spitale; acestea se vor acorda prioritar;

(15) Spitalizare de zi

Spitalizarea de zi reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacientele care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore. Se folosesc toate investigațiile și procedurile medicalo-chirurgicale necesare pentru rezolvarea unui caz, după care acesta se externează. Se adresează pacientelor cu evoluție previzibilă, simplă, cu risc hemoragie scăzut.

 • 1.     Pot beneficia de “spitalizare de zi” doar pacientele asigurate.

 • 2.     Necesita bilet de trimitere.

 • 3.     Pentru spitalizarea de zi nu este necesară trecerea pe la Biroul de Internări, formalitățile efectuându-se de fiecare secție în parte.

 • 4.     Pentru fiecare pacientă se completează ' Fișapentru spitalizare de z.F.

Compartimentul de spitalizare de o zi este organizat cu un număr de 10 paturi si asigura:

- cazarea pacienților în compartiment în saloane de 2-3 paturi și rezerve; Aferent acestor saloane se prevăd:

cabinet de consultații și tratamente (eventual sală de mici intervenții);

post de lucru pentru asistenți medicali;

mic oficiu alimentar;

grupuri sanitare;

boxe de lenjerie și de curățenie etc.

( 16) Spălătoria este un serviciu unic pe spital pentru primirea, dezinfecția, spălarea, călcarea, repararea, și depozitarea rufelor.

La organizarea spațial-funcțională a spălătoriei se respecta următoarele cerințe:

 • - separarea obligatorie a circuitelor de rufe murdare și rufe curate;

 • - separarea șarjelor de rufe pe categorii de proveniență;

 • - diferențierea, pe întregul flux tehnologic, a liniilor de utilaje pentru rufele nou-nascutilor față de cele pentru rufele pacientelor adulte.

Circuitul lenjeriei

Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate si depozitarea acesteia in secție, colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spălătorie.

Din punct de vedere epidemiologie spalatoria reprezintă locul de dezinfectie a lenjeriei; este cunoscut faptul ca lenjeria murdara este contaminata, ea reprezentând una din principalele cai de transmitere. Totuși, trebuie avut in vedere ca in acest circuit exista cateva puncte care trebuie supravegheate atent:

 • •  Camera de rufe murdare trebuie dezinfectată periodic pentru a micșora rata de diseminare a germenilor in celelalte spatii;

 • •  Spațiul mașinilor de spalat necesita o supraveghere atenta a utilajelor, pentru o funcționare la parametri normali

 • •  Depozitarea rufelor curate se face intr-un spațiu corespunzător care este periodic curat si dezinfectat

Depozitarea si distribuția lenjeriei in condiții necorespunzatoare poate compromite intreaga activitate desfasurata pentru dezinfecția lenjeriei, permițând astfel contaminarea ei.

CIRCUIT LENJERIE MURDARA.

Colectarea lenjeriei murdare se face cu evitarea manevrelor prea bruște care determina o contaminare a mediului, ea introducandu-se direct in saci , aceștia sunt transportați la camera de rufe murdare a spălătoriei, după un program bine stabilit, iar aici sacii intra si ei in procesul de dezinfectie si spalare.

CIRCUIT LENJERIE CURATA

După ce a fost supusa procesului de spalare si calcare este dată în inventarul secțiilor, unde se păstrează, fie în dulapuri-depozit, fie pe paturi pregătite pentru spitalizarea bolnavilor.

Bolnavul nou spitalizat trebuie să primească totdeauna lenjerie curată. El nu poate fi culcat într-o lenjerie nescimbata , chiar dacă lenjeria veche este în aparență curată sau chiar dacă bolnavul anterior n-a stat mai mult de 1/2—1 oră pe acest pat.

Lenjeria se schimbă dacă pleacă bolnavul, dacă se murdărește cu sînge, puroi, alimente, urină, fecale etc., dacă a trecut perioada maximă de folosire a lenjeriei de spital, care nu trebuie sa fie mai mare de 3 zile, ( conf. Ord. 1025/2000) iar dacă bolnavul prezintă leziuni cutanate sau o hipersensibilitate a tegumentelor, acest lucru implică mereu o lenjerie curată sau chiar dezinfectată pe suprafața corpului.

Frecventa schimbării echipamentului pentru personalul care lucrează in secțiile medicale

Frecventa schimbării echipamentului de protecție al personalului se face in funcție de gradul de risc astfel :

-echipamentul de protecție se schimba zilnic sau la nevoie la : CPU, sterilizare, bloc alimentar, punct de primire lenjerie murdara;

- echipamentul de protecție se schimba la 3 zile sau la nevoie in următoarele locuri de munca: secții, laboratoare, punct de predare lenjerie curata, etc.

(17) Blocul alimentar

Prepararea alimentelor se face centralizat pentru pacientele internate, precum și pentru personalul care servește masa la spital.

Bucătăria are circuit închis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor menajere. Condițiile de recepție și depozitare, prelucrare și preparare a alimentelor, modul de organizare a circuitelor bucătăriei și măsurile de protecție igienico-sanitare sunt cele prevăzute în normele și prescripțiile referitoare la unitățile de alimentație publică.

Personalul bucătăriilor sau oficiilor este fi supus controlului medical la angajare și controalelor medicale periodice, conform normelor în vigoare.

Asistenta dieteticiană supraveghează zilnic starea de sănătate și de igienă individuală a personalului din blocul alimentar. Dacă aceștia prezintă semne de boală, îi va trimite la medic. De asemenea, orice lucrător din blocul alimentar va raporta asistentei dieteticiene apariția în timpul lucrului a unor semne de boală care pot pune în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

Programul de servire al mesei:

Mic dejun: 08.00- 08.30

Prânz:    13.30-14.00

Cina:    19.00-20.00

Orarul de distribuire a meselor pentru pacienți si medicii de garda este următorul:

Micul dejun: intre orele 07. 30 -08.30

Prinzul: intre orele 12. 30 -13.30

Cina: intre orele 18. 00-19.00

(17) Compartimentele funcționale

Compartimentele funcționale se constituie pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin spitalului cu privire la activitatea economico-financiară și administrativă.

In cadrul fiecărui compartiment, dintre salariatii ce il compun, va fi desemnat un coordonator ale cărui atribuții specifice vor fi menționate in fisa postului. Desemnarea acestuia se va face de către comitetul director.

Activitatea economică, financiară și administrativă se asigură prin următoarele servicii:

Serviciul R.U.N.O.S. (resurse umane, normare, organizare, salarizare )

Serviciul financiar- contabil

Biroul achiziții publice, contractare si aprovizionare, investiții

Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civila si situații de urgenta, deșeuri Compartimen juridic

Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale;

Serviciul administrativ

Serviciul tehnic

Compartiment informatic

(17 - 1) Serviciul Resurse Umane (RUNOS) este subordonat manageruluisi are în principal următoarele atribuții:

întocmirea statului de funcții conform normelor de structură aprobate, pentru toate

categoriile de personal;

integrarea managementului resurselor umane în managementul spitalului, calculul și acordarea drepturilor de natură salarială în conformitate cu prevederile legale ; calculul și reținerea pe statul de plată a obligațiilor salariațiilor (contribuții individuale); recrutarea și angajarea de personal, întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou încadrat;

urmărirea întocmirii corecte a pontajelor de către cei desemnați;

evidența lunară a numărului de salariați pe spital, categorii de personal, secții și compartimente; actualizări ale statelor de funcțiuni în baza structurii organizatorice aprobate;

evidența cu numărul de personal care lucrează în condiții speciale de muncă evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, absențelor nemotivate; întocmirea formalităților în vederea acordării de concedii fără plată și tine evidența acestora; întocmirea si tinerea la zi a dosarelor personale întocmirea dosarelor cerute de legislația în vigoare, în vederea pensionării pentru personalul din unitate;

eliberarea la cerere a adeverinței privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;

întocmirea adeverințelor pentru personalul care a prestat activitate în unitate, necesare la recalcularea pensiilor;

calculul și acordarea tichetelor de masă;

tine evidenta salariatilor in Registrul General de Evidenta al Salariatilor (REVISAL ) întocmirea fișelor fiscale și depunerea acestora la Administrația financiară;

intocmirea Declarației 112 privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;

participa la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al spiatlului, furnizând date de specialitate;

urmărirea încadrării cheltuielilor de personal in bugetul aprobat;

urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intra in competenta serviciului si prezentarea de documente specifice pentru CFP;

asigura intocmirea dărilor de seama statistice privind personalul si fondul de salarii;

întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele salariaților: promovare, schimbare funcție, desfacere contract, etc.

studierea legislației muncii în vigoare;

aplicarea corectă a codului muncii și a legislației în vigoare, respecta confidențialitatea datelor personale ale angajatilor.

(17 - 2) Serviciul financiar - contabilitate: este subordonat Directorului financiar - contabil.

Organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, precum și activitatea de control financiar preventiv (în conformitate cu circuitul documentelor și a deciziei interne pentru delimiterea limitelor de competență). Prin activitatea pe care o desfășoară, comp. Financiar Contabil asigură măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea desfășurată, de asemenea asigură informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare și a contului anual de execuție.

Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, serviciul financiar contabil, colaborează cu toate structurile organizatorice din cadrul spitalului.

Atribuții:

organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale spitalului, cât și pentru relațiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale și de control și alți utilizatori.

organizarea analizei periodice a utilizării fondurilor și a bunurilor materiale și luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri, servicii, compartimente din spital, în ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fără mișcare sau cu mișcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri

întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile; exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

participarea la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

asigurarea întocmirii, circulației si păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

ținerea registrelor de contabilitate obligatorii, în conformitate cu prevederile legale

organizarea evidenței tehnico-operative și gestionare, asigurarea ținerii lor corecte și la zi;

organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și bănești, regularizarea diferențelor constatate și valorificarea rezultatelor;

asigurarea îndeplinirii condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și reținerea ratelor;

asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special; exercitarea controlului operativ în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

întocmirea studiilor privind îmbunătățirea activităților economice din imitate și propunerea de măsuri corespunzătoare;

întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverși indicatori, pe zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav, etc, comparația pe secțiile din unitate, analiza cauzelor care determină diferențe și propunerea eliminării celor subiective;

întocmirea declarației lunare privind contribuțiile obligatorii la Administrația Financiară; calculul și virarea contribuțiilor obligatorii ale unității, întocmirea ordinelor de plată;

analizarea și pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziția unității, luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase și inoportune;

intocmirea proiectelor planurilor de venituri și de cheltuieli bugetare și extrabugetare

asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor și contractelor emise în limita creditelor aprobate;

întocmirea instrumentelor de protocol și a documentelor de acceptare sau refuz a plății;

verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii;

întocmirea propunerii de plan, casa pentru plăți în numerar;

luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului și pentru recuperarea pagubelor produse;

respectă prevederile prezentului regulament și disciplina în muncă, răspunde de modul de rezolvare a sarcinilor în termenul prevăzut de lege

studiază și cunoaște legislația specifică în vigoare.

(17 - 3) Biroul achiziții publice, contractare si aprovizionare, investiții - este subordonat managerului unitatii

Are ca obiect de activitate aprovizionerea unitatii, prin achiziție publica, cu produse, servicii sau lucrări, necesare desfășurării activitatii medicale, tehnice si administrative, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare privind achiziția publica , precum si fazele execuției bugetare. Acest compatiment are in principal următoarele atribuții:

intocmirea si urmărirea respectării planului de achiziții cu respectarea haremurilor in vigoare;

 • -  întocmirea propunerilor de buget pentru perioada următoare, pe baza planurilor de achiziții si a ofertelor;

 • -  urmărirea incadrarii in bugetul aprobat pentru perioada curenta la capitolul Cheltuieli cu bunuri si servicii aferente;

 • -   respectarea legislației in domeniul achizițiilor de bunuri, servicii si lucrări;

efectuarea selecțiilor de oferte in vederea achizițiilor sau intocmirea documentației de licitație atunci când este cazul;

 • -  intocmirea conform prevederilor legale a documentației aferente fiecărui mod de achiziție si răspunderea pentru daunele sau prejudiciile aduse prin intocmirea greșita a acestora;

intocmirea notelor de comenzi pe baza planului de achiziții si a proceselor verbale de selecții oferte in vederea achizițiilor;

efectuarea licitației electronice;

încheierea contractelor economice cu furnizorii;

 • -  prezentarea documentelor specifice pentru controlul financiar preventiv;

intocmirea dărilor de seama privind aprovizionarea spitalului; intocmirea situațiilor statistice solicitate de conducerea unitatii;

 • -   atestarea pentru legalitate, oportunitate, realitate si exactitate a operațiunilor si documentelor din compartimentul achiziții aprovizionare transport care se prezintă pentru CFP;

evidenta foilor zilnice de parcurs;

asigura evidenta autovehiculelor si a rulajului anvelopelor, a consumului normat si efectiv de carburanți si lubrefianti;

elaborează propuneri pentru planurile de cheltuieli pe autovehicole;

(17 -4) Serviciul Administrativ-se subordonează managerului

Cuprinde următoarele compartimente: administrativ, centrala termica, blocul alimentar.

 • - are ca obiect de activitate administrarea si conservarea patrimoniului unitatii, asigurarea condițiilor de hrana si cazare pentru bolnavii internați, întreținerea curățeniei, organizarea sistemului de paza al unitatii etc;

serv, administrativ asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc in condițiile de eficienta maxima

asigura efectuarea inventarierii patrimoniului in condițiile si la termenele stabilite prin acte normative

 • -  răspunderea promptă la toate solicitările adresate de personalul medical sau auxiliar cooperarea cu asistentele șefe ale secțiilor și laboratoarelor pentru asigurarea utilizării eficiente a spațiilor, resurselor materiale, și în orice alte probleme apărute

asigura funcționalitatea in bune condiții a blocului alimentar ;

asigurarea păstrării arhivei unitatii conform normelor legale;

- intocmeste planul de aprovizionare cu bunurile materiale de resortul compartimentului administrativ necesare spitalului.

 • -  intocmeste propunerile pentru planul de investiții si reparații capitale ptr.imobilele, instalațiile aferente si celelalte mijloace fixe necesare activitatii de administrație a unitatii si urmărește îndeplinirea acestor planuri raportând Managerului periodic sau ori de cate ori este nevoie despre desfasurarea acestora;

analizeaza, face propuneri si ia masuri pentru utilizarea raționala a materialelor de consum cu caracter administrativ;

controlează îndeplinirea atribuțiilor de paza ale firmei aflate sub contract;

are obligația de a stabili necesarul de produse in vederea realizării pârtii corespunzătoare (administrativ) a Planului anual de achiziții al spitalului;

aprovizionarea ritmica si la timp cu toate bunurile, medicamentele si materialele necesare bunului mers al activitatilor medicale si administrative;

 • - - asigurarea aprovizionării unitatii cu alimente, materiale, intrumentar, aparatura, in cele mai bune

condiții;

prezentarea documentelor specifice pentru controlul financiar preventiv;

receptionarea cantitativa si calitativa a materialelor si alimentelor primite de la furnizori, asigurarea transportului acestora in condiții igienico-sanitare, in conformitate cu normele in vigoare;

(17-5) Serviciul tehnic-se subordonează managerului

Cuprinde următoarele compartimente:compartiment securitatea muncii, PSI si protecția muncii, muncitori intretinere clădiri, spălătorie, atelier lenjerie.

Are in principal următoarele atribuții:

cunoașterea și sesizarea deficiențelor apărute pe timpul derulării contractelor de execuție de lucrări cu alți operatori economici, punerea la dispoziția acestora a datelor tehnice și/sau a oricăror informații menite să contribuie la executarea de calitate a contractelor incheiate; asigura funcționalitatea in bune condiții a spălătoriei,

întocmește planul de intretinere si reparații curente sau construcții al clădirilor, pe care il supune spre aprobare Managerului unitatii si Comitetului Director;

 • -  asigura si răspunde de montarea si funcționarea instalațiilor de semnalizare si avertizare pe caile de acces din incinta spitalului;

 • -  asigura obținerea in timp util a tuturor autorizațiilor necesare bunei fuctionari a unitatii, prin tinerea unei evidente stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecințele absentei lor;

asigura întreținerea spatiilor verzi, si a cailor de acces, precum si dezapezirea acestora; efectuează lucrări de reparații curente, zugrăveli, intretinere mobilier, întreținerea obiectelor tehnico-sanitare in baza referatelor de necesitate aprobate de către șeful de secție, compartiment sau serviciu si vizate de către Managerul unitatii

 • -  urmăresc efectuarea de reparații si de investiții conform graficului, verificând calitativ si cantitativ lucrările executate de salariatii din serviciu sau de terti;

asigura buna intretinere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor si utilajelor

stabilesc cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor sau utilajelor si propune masuri corespunzătoare;

efectuează montarea instalațiilor si utilajelor din unitate in conformitate cu metodologia si competentele stabilite;

iau masuri pentru indeplinirea si respectarea normelor de securitate a muncii si de prevenire a incendiilor;

răspund de efectuarea periodica a verificării instalațiilor electrice si tehnice, pentru desfasurarea activitatii in condiții optime;

 • -   intocmesc calculul pentru utilitati consemnate de consumatorii aflati in administrarea spitalului;

 • -  coordonează echipele de lucru astfel incat, in cazul deficientelor intervenite in mod neașteptat sa se poata intervenii in timpul cel mai scurt pentru remedierea acestora;

 • -   asigura atestarea pentru legalitate, oportunitate, realitate si exactitate a operațiilor si documentelor din serviciul tehnic care se prezintă pentru control financiar preventiv propriu;

 • -  evidenta consumul de energie electrica, termica, apa calda menajera, apa rece, canal, gaze naturale;

 • -   urmărirea lucrărilor de reparații capitale si investirii executate in cadrul spitalului, organizarea si participarea la activitatea de receptionare a tuturor lucrărilor executate;

coordonarea întregii activitati a muncitorilor din cadrul comp.tehnic;

executarea verificărilor periodice pe linie de ISCIR la utilajele, instalațiilor si recipientii sub presiune din dotarea unitatii;

exploatarea, întreținerea si repararea instalațiilor electrice din dotarea spitalului;

stabilirea graficului de intretinere si reparații a utilajelor si aparaturii electrice din dotarea spitalului

 • -  verificarea periodica a stării tehnice a grupului electrogen;

 • -  gestionarea materialelor electrice si verificarea periodica a modului de intretinere a instalațiilor electrice de către personalul medical si auxiliar

supravegherea tuturor tablourilor generale si electrice din toate locațiile elaborează propuneri pentru planurile de cheltuieli pe autovehicole;

pnerea la dispoziția spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare si a conducătorilor auto pentru asigurarea funcționalității instituției;

răspunde de intocmirea planului de transport pe fiecare autovehicol si lucrator in parte; asigura controlul zilnic, reviziile tehnice, reparațiile curente si capitale la autovehicole conform prevederilor normativelor auto;

asigura executarea la timp si in bune condiții a transporturilor necesare unitatii; intocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementarilor in vigoare.

(17-6) Compartimen Juridic

Juridic

avizează la cererea conducerii, dispozițiile emise de conducerea spitalului, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum și orice alte acte care produc efecte juridice;

participă la negocierea și încheierea contractelor, analizează contractele incheiate de spital; urmărește apariția actelor normative apărute, prevederi legale ce privesc activitatea spitalului și semnalează organele de conducere și serviciilor interesate atribuțiile ce le revin din acestea;

activitate de consiliere privind problemele cu care se confruntă spitalul reprezintă și apără interesele spitalului în fața organelor administrației de stat, a instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului.

(17 - 7 ) Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

Este subordonat managerului si desfasoara in principal următoarele atribuții:

 • -  pregătește si analizeaza Planul anul al managementului calitatii

coordonează activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii

 • ■  manualul calitatii

 • ■  procedurile

Membrii structurii de calitate au in principal următoarele atribuții:

coordonează si implementează programul de acreditare a tututror serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator, etc si a standardelor de calitate;

coordonează si implementează procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor; colaborează cu toate structurile unitatii in vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calitatii;

implementează instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;

 • -  asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager;

asigura implementarea si menținerea conformității sistemului de management al calitatii cu cerințele specific;

coordonează activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului acțiunile de imbunatatire sau corective ce se impugn;

coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;

asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurării sanatatii pacientilor;

asista si răspunde tuturor solicitatrilor managerului pe domeniul de management al calitatii.

(17 - 8) Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, protecția civilă și situații de urgență, deșeuri -se subordonează șefului Serviciului Tehnic

Atribuții:

aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;

urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

asigură aplicarea și respectarea normelor P.S.I, protecției și sănătății muncii, și protecției mediului.

urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în spital;

realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție (organizatorice, tehnologice, etc), cu implicații în domeniul protecției muncii;

verifică aplicarea normativelor privind utilizarea echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

- asigură implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii;

Se numește comisia pentru Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca cu următoarele persoane:

Președinte:   Manager

Membrii:    Director Medical

Medic de medicina muncii

Medic specialist epidemiologie

Inginer compartiment tehnic administrativ Asistent medical pr. - lider de sindicat

Secretar:     Specialist in domeniul SSM

Responsabilul cu gestionarea deșeurilor in spital este persoana responsabilă de monitorizarea zilnică a îndeplinirii planului de gestionare a deșeurilor, și asigură sustenabilitatea acestuia pe termen lung. Este în legătură cu fiecare membru al echipei formate în vederea gestionării deșeurilor și se asigură că aceștia, ca și toți angajații spitalului, acționează conform planului de management al deșeurilor. Are datoria să informeze, în scris, fiecare membru al echipei de atribuțiile specifice în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.

în acest sens are următoarele responsabilități:

 • a) responsabilitatea de a asigura că gestionarea deșeurilor se face conform legislației în vigoare;

 • b) elaborarea strategiei privind managementul deșeurilor ;

 • c) elaborează planurile anuale de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, pe baza regulamentelor interne și a codurilor de procedură pentru colectarea, depozitarea, transportul și eliminarea deșeurilor, pe care le prezintă managerului spre aprobare ;

 • d) supervizează, coordonează și răspunde de implementarea corespunzătoare a politicilor și programelor de gestionare a deșeurilor în spital;

 • e) monitorizarea și revizuirea periodică a planului de managemet;

 • f) stabilește codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase ;

 • g) supraveghează și controlează regulat activitatea personalului implicat în gestionarea deșeurilor pentru a se asigura că colectarea, transportul intern și stocarea temporară se fac corect și în siguranță;

  h)

  monitorizează

  cantitatea

  de deșeuri

  produse

  în fiecare loc

  de muncă;

  i)

  se    asigură

  că    toate

  containerele

  sunt

  utilizate    conform

  standardelor;

  j)

  se asigură

  că deșeurile

  sunt preluate

  doar

  de agentul economic

  contractat;


k)   propune managerului, agentul economic prestator de servicii de transport și eliminarea finală a deșeurilor;

 • l) se asigură că documentația de transfer al deșeurilor este corectă și se păstrează corespunzător ;

m) urmărește instruirea persoanelor desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul spitalului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;

n) îmbunătățește și up-datează permanent sistemul de management al deșeurilor;

 • o) propune și alege metodele de tratare și soluția de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deșeurilor periculoase în cadrul unității sanitare;

 • p) elaborează proceduri adecvate pentru a putea răspunde prompt la incidente legate de deșeuri ;

r) se asigură că există resurse adecvate pentru a se asigura echipamentul de protecție corespunzător

s) îndrumă șefii de secții în ceea ce privește prevenirea infecțiilor și controlul gestionării deșeurilor în secțiile respective ;

t) asigură materiale promoționale pentru susținerea politicii de gestionare a deșeurilor .

Aceste responsabilități pot fi delegate, în scris pe bază de semnătură, unui (unor) persoane nominalizate din echipa responsabilă de gestionatea deșeurilor.

(17-9 )Compartimentul Informatică -atribuții în asigurarea integrității fizice a rețelei informatice a spitalului, lucrări informatice ce necesită sinteză, raportare aplicații în raport cu CASJBrasov (Operarea și raportarea concediilor medicale), efectuare lucrări de întreținere a tehnicii de calcul.

între secțiile, compartimentele și birourile funcționale, există raporturi de cooperare în scopul îndeplinirii sarcinilor privind asigurarea ocrotirii sănătății.

CAP. IV.

Art. 17

Organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în spital

 • (1)    Spitalul este obligat să își asigure serviciul de pază, conform prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Răspunderea pentru modul de organizare și desfășurare a serviciului de pază la nivelul spitalului revine managerului spitalului.

 • (2)    Paza spitalului se asigură printr-o societate specializată de pază și protecție, conform legii; cheltuielile ocazionate de această activitate sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

 • (3)    Planul de pază se întocmește de managerul spitalului împreună cu conducerea serviciului de pază, cu avizul de specialitate al poliției. Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, numărul de posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, sunt prevăzute și regulile obligatorii de acces și circulație în interiorul spitalului, potrivit dispozițiilor managerului, precum și documentelor specifice serviciului de pază.

 • (4)    Serviciul de pază are ca scop și prevenirea și limitarea furturilor de orice natură, a distrugerilor, incendiilor și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale, precum și protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta spitalului și a personalului angajat al spitalului.

 • (5)    Accesul în spital este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele funcționale ale spitalului. Accesul în spital al vizitatorilor este permis conform unui program stabilit si aprobat de manager. Accesul în spital se face numai cu respectarea următoarelor condiții:

 • a)     accesul se face în baza documentului de identitate              ;

 • b)     accesul se permite numai persoanelor cu ținută decentă;

 • c)     accesul se permite numai prin intrarea și în locurile și spațiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;

 • d)     accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparținătorilor vor aștepta într-o zonă bine delimitată, dacă spațiul spitalului o permite;

 • e)     pe toată perioada prezenței în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate, pe care îl primește la poartă pe baza documentului de identitate.

 • (6) Este interzis accesul persoanelor străine în spital în: ATI, bloc operator, bloc nașteri, secție nou-născuți, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deșeuri medicale periculoase, stație de oxigen, precum și în orice altă zonă stabilită de manager. Excepție fac cazurile speciale aprobate de șefii de secție și vizate de managerul spitalului.

 • (7) încăperile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunțuri de avertizare în acest sens.

 • (8)    Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu strictețe a interdicțiilor de acces în zonele precizate a regulilor de acces și circulație în spital, precum și a normelor de conduită civilizată.

 • (9)   în cazul apariției oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgență serviciul de pază.

 • (10) Dacă managerul spitalului stabilește o perioadă de carantină, conform dispozițiilor autorității de sănătate publică județene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

 • (11) Accesul în ambulatoriu al pacienților este permis în timpul programului de funcționare

 • (12) Accesul salariaților unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe bază de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate și/sau legitimație de serviciu.

 • (13) Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătății Publice sau din cadrul instituțiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experiență, medici rezidenți, studenți etc., se face pe baza legitimației de serviciu.

 • (14) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat

se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

 • (15) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniții, substanțe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu și a pacienților ori patrimoniul unității. Fac excepție persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenție, de protecție a demnitarilor români sau străini ori a personalităților sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.

 • (16) Accesul autovehiculelor se reglementează de managerul spitalului, urmărindu-se asigurarea evidenței intrărilor și ieșirilor în Registrul de evidență a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4e) la Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • (17) Autovehiculele serviciului de ambulanță, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă persoane care necesită îngrijiri de urgență ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.

 • (18) La morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru și cu notificare prealabilă, comunicată serviciului de pază.

 • (19) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse și servicii în unitatea sanitară, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a)     numai în timpul programului de lucru și numai pe poarta de acces stabilită de managerul spitalului;

 • b)     în situațiile de urgență, numai cu acordul managerului spitalului sau al locțiitorului delegat de acesta;

 • c) pe baza legitimației de serviciu, a documentului de identitate și a confirmării șefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.

 • (20) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai dacă sunt autorizate de managerul spitalului, pe bază de permis de acces, afișat la vedere, eliberat de unitatea spitalicească și aprobat de manager.

CAP.V

Art.18

Activitatea de informare și relații cu publicul - asigură legăturile spitalului cu publicul și cu mass-media, în vederea realizării transparenței activității spitalului, în condițiile legii. Managerul desemnează un purtător de cuvânt al spitalului.

 • (1) Accesul reprezentanților mass-mediei se face numai pe baza legitimației de acreditare în specialitate și a documentului de identitate, precum și cu acordul managerului spitalului.

 • (2) Reprezentanții mass-mediei pot filma în spitale numai în spațiile pentru care managerul și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face numai în condițiile legii.

 • (3) Purtătorul de cuvânt îi însoțește pe reprezentanții mass-mediei, pe durata prezenței acestora în

incinta                                                                                                  spitalului.

 • (4) Dreptul la acces la informații privind activitatea medicală poate fi restrâns în condițiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralității, al ordinii publice sau incalcă caracterul personal privind starea de sănătate a pacienților

 • (5) în conformitate cu legea privind liberul acces la informațiile de interes public, accesul mass-media la informațiile de interes public, solicitate în scris sau verbal, se face prin intermediul purtătorului de cuvânt. .

CAP. VI

Art.19

Pentru analiza unor probleme complexe, care interesează activitatea spitalului, s-au constituit următoarele comisii si comitetelor, a căror componența nominală este stabilită prin decizia managerului: comisia de casare;

comisii elaborare documentație pentru atribuire contracte de achiziții;

comisii de evaluare oferte pentru atribuire contracte de achiziții;

comisii de inventariere;

comisii în vederea organizării concursurilor de angajare;

comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale ;

comisia privind protocoalele si ghidurilor de practica ;

comisii recepție;

comisia de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale;

colectivul de management al dezastrelor;

comisia de analiza a decesului;

comisia medicamentului si farmacovigilentei;

comisia DRG;

comisia de cercetare disciplinară;

comisia de transfuzii si hemovigilență;

comisia medicala oncologica;

comisia utilizării antibioticelor ;

comitetul de securitate si sanatate in munca ;

comisia nucleului de calitate.

Comisia medicamentului - Componența comisiei medicamentului si farmacovigilentei este stabilită prin decizia managerului.

Componență:

cadru didactic cu cel mai mare grad

medici primari OG

-  2 medici primari neonatologie

1 medic primar ATI

farmacist șef

Principalele atribuții sunt următoarele:

Analizează consumul de medicamente pe secții, stabilește necesarul pentru luna următoare pe spital și propune măsuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase;

Propune masuri care sa asigure tratamentul corespunzător al pacientilor cu încadrarea in cheltuielile bugetare aprobate;

Pentru medicamentele nou aparute pe piața procedează la implementarea acestora in terapie;

Identifica factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente;

Asigură folosirea judicioasă a fondurilor bănești destinate medicamentelor;

Dispune elaborarea si aproba protocoalele terapeutice;

întocmește rapoarte scrise către Comitetul Director cu privire la activitatea desfasurata si formulează propuneri pentru efîcientizare;

Stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanență accesibile în farmacia spitalului;

Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecționate și documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiză și recomandări de experți;

întocmesc fișele pentru raportarea reacțiilor adverse la medicamente;

Controlează și asigură prescrierea și optimizarea utilizării medicamentelor și evitarea polipragmaziei;

Analiza referatelor de necesitate trimise direcțiunii în vederea aprobării și avizarea lor de către medici specialiști corespunzători profilului de acțiune al medicamentului solicitat.

Verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncțiile în asistența medicală;

Urmărește eliberarea de medicamente din farmacie doar pe bază de condici de prescripții medicamente;

Comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii de secție privind administrarea de medicamente în funcție de incidența diferitelor afecțiuni;

Comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.

Comisia de analiză a decesului- Componența comisiei de analiză a deceselor este stabilită prin decizia managerului,și este compusă dintr-un președinte, in persoana medicului coordonator din Anatomie patologica si 3 membrii.

Principalele atribuții sunt următoarele:

Se întrunește ori de câte ori este necesar și analizează toate decesele din spital

Solicită audierea medicului curant în cazul in care sunt anumite nelămuriri;

Comisia de analiză DRG - Componența comisiei și atribuțiile au fost stabilite și aprobate prin decizia managerului.

Comisia de analiză D.R.G are următoarea componență nominală:

Președinte:

Directorul medical

Vicepreșdinte: Membrii:

responsabilul DGR pe spital

 • - un medic OG șef secție

 • - un medic neonatologie

 • - un medic ATI

Secretar:

statistician pr

Principalele atribuții sunt următoarele:

se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar analizează corectitudinea codificării în sistem DRG analizează toate cazurile externate din spital iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secției în vederea remedierii deficiențelor și transmiterii lor compartimetului de Statistică și D.R.G. pentru raportarea acestora spre revalidare.

analizează modul de codificare în vederea înbunătățirii indicelui de complexitate, instruirea permanentă a personalului medical implicat în codificarea în sistem DRG corectarea și completarea datelor necompletate din foile de observație pentru obținerea unui procentaj maxim pentru cazul respectiv în sistem DRG

implementarea, sistematizarea, prelucrarea și evaluarea măsurilor pentru creșterea numărului cazurilor care beneficiază de spitalizare de zi

Propunerile consemnate în procesele verbale ale ședințelor Comisiei D.R.G. vor fi înaintate spre analiză Consiliului medical

Comisia de disciplină- Componența și atribuțiile Comisiei de disciplină au fost stabilite și aprobate de Comitetul director, iar numirea membrilor Comisiei de disciplină s-a stabilit prin decizie internă a Managerului.

Comisia de disciplină are următoarea componență nominală:

- pentru personalul medico-sanitar:

Președinte:- Medic sef secție

Membrii: - 2 medici OG șef secție

 • - 1 medic șef secție ATI

 • - 1 asistentă șefa

 • - consilier juridic

 • - reprezentant RUNOS

 • - reprezentant sindicat- invitat

Secretar: - biroul RUNOS

Pentru personalul tehnic administrativ:

Președinte: Directorul financiar-contabil

Membrii:    - medic primar sef

 • - consilier juridic

 • - medic primar sef

 • - reprezentant RUNOS

Secretar - reprezentant RUNOS

Atribuțiile Comisiei de disciplină sunt:

 • 1.     Cercetarea disciplinară a abaterilor în disciplina muncii săvârșite de salariații spitalului, nerespectarea oricăror altor obligații de serviciu prevăzute în actele normative generale sau interne în vigoare și propunerea de sancțiuni disciplinare

 • 2.     în cadrul cercetării se vor stabili faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili existența sau inexistența vinovăției. Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor aspecte:

 • - împrejurările în care fapta a fost săvârșită;

 • - gradul de vinovăție al salariatului;

 • - consecințele abaterii disciplinare;

 • - comportarea generală în serviciu a salariatului;

 • - eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de acesta;

 • 3.     Stabilește persoanele care urmează să fie audiate;

 • 4.     Ascultarea și verificarea declarațiilor salariatului cercetat sunt obligatorii.

 • 5.     în vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de Comisia de disciplină, precizându-se obiectul, data, ora și

locul întrevederii.

 • 6.     Audiază salariatul a cărui faptă constituie obiectul sesizării, persoana care a formulat sesizarea, precum și orice alte persoane ale căror declarații pot înlesni soluționarea cazului; poate solicita declarații scrise acestor persoane.

 • 7.     Poate solicita orice documente care sunt de natură să înlesnească soluționarea cazului;

 • 8.     Salariatul cercetat are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere Comisiei de disciplină toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și

dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

 • 9.     Neprezentarea salariatului, la convocarea făcută în condițiile prevăzute, fără un motiv obiectiv, dă dreptul Comisiei de disciplină să propună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile, întocmindu-se în acest sens proces verbal în care se va consemna și neprezentarea salariatului.

 • 10.     Propune aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege

 • 11.     Propune menținerea, modificarea sau anularea sancțiunii disciplinare aplicate, în situația introducerii contestației în condițiile prevăzute de lege

 • 12.    Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, cât și măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.

 • 13.    Comisia de disciplină, după efectuarea cercetării disciplinare, înaintează procesul verbal al cercetării disciplinare prealabile, în care se regăsesc concluziile cercetării, împreuna cu toate actele care stau la baza acestuia, și propune managerului sancțiunea disciplinară.

 • 14. Managerul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Comisia de protocoale terapeutice

Componență :

 • -  Președinte: director medical

 • -  Membrii: - cadru didactic cu gradul cel mai mare

1 șef secție OG

1 medic șef secție neonatologie

1 medic secția ATI

4 medici OG

Atribuții:

elaborarea protocoalelor terapeutice proprii pentru principalele afecțiuni întâlnite, bazate pe ghiduri terapeutice naționale și pe bibliografie internațională;

asigurarea accesului tuturor medicilor spitalului la protocoale

 • -  protocoalele constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă în spital

urmărirea respectării acestor protocoale

Comisia de transfuzii și hemovigilență

Componența comisiei de transfuzie și hemovigilență din spital este următoarea:

Președinte: Director medical

Membrii: delegate al centrului județean de transfuzie sanguină

coordonatorul unităților de transfuzie sanguină din spitale medic șef secție ATI asistenta șefa ATI

2 asistente medicale secția ATI

Responsabilitățile comisiei de transfuzie si hemovigilență din spital sunt:

 • a) monitorizarea nivelului de asigurare a securității transfuzionale în spital;

 • b) elaborarea și implementarea documentației necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total și a componentelor sanguine;

 • c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;

 • d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secțiile spitalului;

 • e) organizarea și monitorizarea funcționării sistemului de hemovigilență la nivelul spitalului și colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacțiilor și incidentelor adverse severe;

 • f) elaborarea și implementarea, în colaborare cu directorul medical, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină și la nivelul secțiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.

Comitet SPIAAM

Componenta este următoarea :

 • -  Președinte: medic epidemiolog, sef serviciu

Membrii: - farmacist sef,

 • - directorul medical

 • - sef laborator analize medicale

 • - șefii de secție

Secretar : referent administrativ

Grup de lucru privind gestionarea deșeurilor în spital

Prin dispoziția managerului se numește o echipă responsabilă cu managementul deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată în spital, alcătuită din:

Medic specialist epidemiolog- coordonatorul echipei

Responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă, PSI și protecția mediului, deșeuri

Inginer comp.tehnic administrativ

2 asistente principale igienă

Fiecare angajat trebuie să înțeleagă și să aplice instrucțiunile și procedurile privitoare la gestionarea deșeurilor, aplicabile la locul lui de muncă. în fișele de post ale angajaților spitalului sunt trecute atribuțiile fiecăruia în ceea ce privește respectarea normelor privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de la locul de muncă.

Managerul

Managerul spitalului are responsabilitatea să se asigure că toate măsurile planului de management al deșeurilor respectă reglementările în vigoare și că acestea sunt implementate și menținute corespunzător de toți angajații unității. Se asigură că există suficiente resurse pentru a implementa planul și pentru ca acesta să rămână eficace în timp.

 • a) nominalizează persoanele (echipa) responsabile cu activitățile specifice sistemului de gestionare a deșeurilor, și desemnează clar persoana care este șeful acestei echipe

 • b) aprobă planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale

 • c) supervizează programul de introducere a sistemului de gestionare a deșeurilor

 • d) alocă resursele financiare și umane necesare pentru asigurarea funcționării sigure, eficiente și în concordanță cu lefislația în vigoare, a sistemului de gestionare a deșeurilor

 • e) se asigură că gestionarea deșeurilor este trecută în fișele de post ale salariaților

 • f) controlează modul în care funcționează sistemul de gestionare a deșeurilor

 • g) se asigură că personalul implicat în manevrarea deșeurilor este instruit corespunzător și aprobă planul de formare profesională continuă

Medicul coordonator SPIAAM

 • a) participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase

 • b) participă la buna funcționare a sistemului de gestionare a deșeurilor generate de activitățile medicale

 • c) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deșeurilor

 • d) răspunde de educarea și formarea continuă a personalului privind gestionarea deșeurilor

 • e) elaborează si aplica planul de educare si formare continua

 • f) stabilește orarul și traseul de transportare a deșeurilor și-l supune aprobării managerului spitalului

 • g) verifică și participă la coordonarea investigației-sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor

 • h) are obligația de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoare a Planului anual de achiziții al spitalului

Coordonatorul activității de protecția mediului

Se asigură că cerințele strategiei de gestionare a deșeurilor sunt respectate. Are responsabilitatea legală să se asigure că personalul este instruit și deține echipamentul de protecție corespunzător, și că urmează procedurile în vigoare.

Responsabilitățile includ:

 • a) coordonarea implementării politicilor și programelor de gestionare a deșeurilor

 • b) coordonarea desfășurării zilnice a activităților privind gestionarea deșeurilor

 • c) coordonarea personalului cu atribuții directe în gestionarea deșeurilor, oferindu-le sfaturi profesionale și tehnice

 • d) se asigură că se efectuează separarea corectă a deșeurilor la sursă

 • e) se asigură că există un număr adecvat de recipiente pentru deșeuri și că sunt accesibile în orice moment este nevoie

 • f) monitorizează consumul de saci pentru colectarea deșeurilor la locul de producere

 • g) se asigură că containerele pentru deșeuri sunt etichetate corespunzător și depozitate în siguranță

 • h) evaluează impactul planului de gestionare al deșeurilor asupra mediului

 • i) evaluează în mod regulat impactul deșeurilor asupra angajaților spitalului

 • j) monitorizează permanent măsurile de protecție

 • k) se asigură că există procedurile în caz de incident cu deșeuri

 • l) investighează toate incidentele/accidentele care implică deșeuri

 • m) raportează imediat orice incident/accident apărut în gestionarea deșeurilor responsabilului cu gestionarea deșeurilor din spital și managerului coordonează investigația-sondaj pentru determinarea cantităților pe tipuri de deșeuri produse în spital, în vederea completării bazei naționale de date și a evidenței gestiunii deșeurilor

 • n) raportează situația deșeurilor gestionate și asigură comunicarea cu autoritățile competente

Șeful serviciului administrativ:

 • a) asigură și răspunde de aprovizionarea unității cu materiale necesare sistemului de gestionare a

deșeurilor                                                         •»                                            b)

asigură și răspunde de întreținerea locurilor special amenajate pentru depozitarea deșeurilor

 • c) controlează respectarea condițiilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu agenții economici care prestează activitățile de transport și eliminarea finală a deșeurilor

 • d) asigură aprovizionarea cu consumabile: saci, recipiente pentru deșeuri, containere, și de echipament de protecție

 • e) se asigură că fiecare angajat care este implicat în managementul deșeurilor periculoase își desfășoară activitatea în concordanță cu procedurile în vigoare

 • f) desemnează persoane responsabile de locurile/punctele de colectare

 • g) efectuează săptămânal controale în locurile de colectare a deșeurilor

 • h) se ocupă de îndepărtarea/curățarea efectelor incidentelor apărute în gestionarea deșeurilor

 • i) raportează orice abatere de la planul de management și confirmă luarea măsurilor de corecție

 • j) asigură legătura cu terții: firme autorizate de transport, eliminare

Șefii de secție

 • a) respectă la locul de muncă strategia de gestionare a deșeurilor stabilită

 • b) este responsabil de sănătatea și siguranța pacienților, vizitatorilor, personalului și a altor persoane care ar putea fi afectate de colectarea, depozitarea și mânuirea deșeurilor

 • c) se asigură că subalternii implementeză planul de gestionare al deșeurilor la locul de muncă

 • d) se asigură și își asumă responsabilitatea că pe secția pe care o conduce sunt respectate legislația în vigoare și procedurile spitalului în ceea ce privește gestionarea deșeurilor

 • e) se asigură că personalul este instruit corespunzător și că deține echipament de protecție

 • f) se asigură că orice nou angajat este instruit în ceea ce privește responsabilitățile sale privitor le gestionarea deșeurilor

 • g) controlează în mod regulat existența materialelor și echipamentelor necesare gestionării deșeurilor, conform legii

 • h) raportează responsabilului cu gestionarea deșeurilor din spital orice abatere de la proceduri și raportează măsurile adecvate luate pentru a elimina sau minimaliza riscurile

Personalul de pe secții/departamente/laboratoare/servicii

 • a) orice persoană care utilizează materiale periculoase sau care generează, manevrează, transportă și/sau depozitează deșeuri, are responsabilitatea legală de a se asigura că acestea sunt efectuate corect

 • b) toți angajații au datoria de a înțelege și a aplica/respecta procedurile pentru a asigura siguranța la locul de muncă

 • c) să reducă generarea deșeurilor la sursă și să prevină poluarea mediului

 • d) la locul de producere trebuie făcută separarea diferitelor tipuri de deșeuri

 • c) să utilizeze corect sacii de colectare

 • d) trebuie să respecte procedurile de etichetare, manevrare și depozitare a deșeurilor

 • e) să fie capabil să stabilească corect dacă deșeurile sunt periculoase (cu asistența responsabilului cu protecția mediului dacă este necesară)

 • f) să utilizeze echipament de protecție adecvat când manevrează deșeuri periculoase

 • g) să se asigure de existența permanentă a sacilor, recipienților necesari la locul de muncă

 • h) să informeze superiorii pe linie de gestionarea deșeurilor despre orice nelămurire, pericol privitor la gestionarea deșeurilor

 • i) raportează imediat orice incident, eveniment periculos apărut în gestionarea deșeurilor

BIROUL R.U.N.O.S

 • a) verifica în Fișa Postului personalului cu responsabilități în gestionarea deșeurilor, atribuțiile specifice

 • b) informează SPIAAM, în cel mai scurt timp (maxim 7 zile) asupra personalului nou angajat în spital, pentru a se asigura instruirea specifică postului ocupat, privind gestionarea deșeurilor.

Comisia privind controlul utilizării antibioticelor

Componenta este următoarea :

 • -  Director medical

Sef secție cadru universitar

Medic epidemiolog

 • -  Farmacist sef

 • -  Medic ATI

CAP. VII

Art. 20 Finanțarea spitalului

 • (1) Spitalul este finanțat integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.

 • (2)    Spitalul are autonomie financiară:

 • a)     organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unității și cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

 • b)     elaborarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar și a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secțiilor și compartimentelor din structura spitalului.

 • (3)    Spitalul are obligația de a asigura realizarea veniturilor și de a fundamenta cheltuielile în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare.

 • (4)    Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări de sănătate se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 • (5)    în cazul refuzului uneia dintre părți de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din din reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care în termen de maximum 10 zile soluționează divergențele.

 • (6) Spitalul realiza venituri suplimentare din:

 • a) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacientelor

 • b) donații și sponsorizări;

 • c) închirierea temporară, fără pierderea totală a folosinței, a unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii;

 • j) alte surse, conform legii.

 • (7) Spitalul are încheiat contract cu direcția de sănătate publică Brașov pentru:

 • a) desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate;

 • b) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii I-V.

 • (8) Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, care se alocă prin transfer către Consiliul Județean Brașov, pentru:

 • a)  finalizarea obiectivelor de investiții noi, de investiții în continuare, nominalizate în listele programului de investiții, anexă la bugetul Ministerului Sănătății din legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalelor,

 • b) dotarea cu aparatură medicală, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora;

 • c) reparații capitale, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă cu fonduri în cuantum de minimum 3% din valoarea acestora;

 • d) finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor existente, precum și expertizarea, proiectarea și consolidarea clădirilor în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora.

 • (9) Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății, și se publică pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii, după caz, în termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.

 • (10) Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului. Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secțiile și compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în condițiile legii.

 • (11) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente se monitorizează lunar de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial, unităților deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătății și, respectiv, ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare, și se publică pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii.

 • (12) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar și trimestrial și consiliului local și/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale.

 • (13) în cazul existenței unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidențiate separat, stabilindu-se posibilitățile și intervalul în care vor fi lichidate în condițiile legii.

Art.21

 • (1)    Auditul public intern se exercită de către structura deconcentrată a Ministerului Sănătății Publice

 • (2)    Controlul asupra activității financiare a spitalului public se face, în condițiile legii, de Curtea de Conturi, Ministerul Sănătății Publice, sau de alte organe abilitate prin lege.

Art.22

 • (1)    Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:

 • a)     cotă-parte din amortizarea calculată lunar și cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar;

 • b)      sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum și din cele casate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • c)     sponsorizări cu destinația "dezvoltare";

 • d)     o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli înregistrat la finele exercițiului financiar;

 • e)     sume rezultate din închirieri, în condițiile legii.

 • (2)    Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului.                                ( 3)

Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor, fiind utilizat potrivit destinației prevăzute mai sus.                                                                 (4)

Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcție de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art.23

în situația în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora.

Art.24

 • (1)    Salarizarea personalului se stabilește potrivit legii.

 • (2)    începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal stabilite potrivit alin. (1) reprezintă maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație.

CAP VIII. Dispoziții tranzitorii și finale

Art.25

Dispozițiile privind răspunderea disciplinară și patrimonială sunt prevăzute în mod expres în regulamentul intern.

Orice documentație, adresă, etc. pentru spital va fi înregistrată și va ajunge la cel căruia îi este adresată.

Art. 26

 • (1) Prevederile din prezentul regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc activitatea unităților sanitare și a personalului din aceste unități.

 • (2) Regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern al spitalelor și organigrama spitalului simt elaborate de comitetul director în urma consultării cu sindicatul, conform legii.

 • (3) Orice completare sau modificare ce urmează a se produce dispozițiilor din cuprinsul regulamentului, se pot face doar cu aprobarea comitetului director.

 • (4) Toți salariații spitalului, indiferent de funcțiile pe care le ocupă, sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament, au obligația să semneze pentru

luarea la cunoștință a tuturor prevederilor înscrise în prezentul regulament și îndeosebi a sarcinilor trecute în fișa de post. Luarea la cunoștință se va face prin prelucrarea în cadrul secțiilor, serviciului sau compartimentului prin semnături pe tabele întocmite la locul de muncă.

 • (5) Neîndeplinirea în condiții corespunzătoare și la termenele stabilite a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, de către salariați, se sancționează administrativ, material sau penal, după caz.

 • (6) Dispozițiile prezentului regulament se pot completa sau înlocui ori de câte ori este nevoie pe măsura schimbării legislației și a formelor de organizare a unităților sanitare.

ANEXE

HARTA RISC EPIDEMIOLOGIC

în evaluarea riscului infecțios se va avea în vedere: condițiile de spitalizare; contaminarea prin erori de asepsie, izolare, decontaminare-sterilizare; terapii care reduc rezistența antiinfecțioasă a organismului; selectarea de tulpini cu înalt potențial de patogenitate; purtătorii sănătoși din cadrul personalului medico-sanitar; cumularea factorilor de risc etc.

împărțirea pe zone de risc (A,B,C,D) în concordanță cu gradul de asepsie a actelor medicale care se practică, facilitează stabilirea măsurilor adecvate de decontaminare și, totodată, permite întocmirea hărților sau planurilor cu risc epidemiologie stadializat după particularitățile semnalate.

Zone de risc după caracteristicile acestora și metodele de decontaminare recomandate:

Zone după caracteristicile de risc


Nivelul de decontaminare-dezinfecție


Zona A - risc scăzut

Măsuri generale de curățare

(cerințe de igienă identice cu cele dintr-o colectivitate)

nu există contact cu pacienții (ex. sectoarele administrative)

Zona B - risc moderat

Măsuri de decontaminare cu dezinfectanți-detergenți, îmbunătățește calitatea curățeniei; dezinfecția zonelor contaminate cu sânge sau alte fluide biologice înainte de curățare.

pacienți care nu prezintă infecții și receptivitate crescută

Zona C - risc ridicat

Măsuri de decontaminare prin utilizarea de dezinfectanți-detergenți folosind alt echipament de curățenie pentru flec: încăpere; decontaminarea echipamentului în fiecare încăpe

pacienți cu infecții;

(ex. zone de izolare, ATI)

Zona D - risc foarte ridicat

Măsuri de decontaminare prin utilizarea de dezinfectanți-detergenți de nivel înalt; separarea echipamentului; preluci echipamentului separat în fiecare încăpere.

pacienți cu receptivitate crescută în condiții de izolare de protecție

(ex. bloc operator, sala de naștere, prematuri)

Codul de culori aferent zonelor de risc identificate la nivelul spitalului:

S zona roșie - sector cu risc crescut și foarte crescut (zona C și D) Z zona galbenă - sector cu risc mediu (zona B) S zona verde - sector cu risc minim (zona A)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 • - Cabinete medici șefi de secție

 • - Cabinete asistente șefe de secție

 • - Conducere

 • - Secretariat

 • - Raportul de gardă

 • - Biblioteca

 • - Holuri de acces în spital

 • - Garderoba pacienți

 • - Vestiare

 • - Arhiva

 • - Magazie centrală și de pe secții de depozitare materiale sanitare și dezinfectanți

 • - Servicii administrative

 • - Servicii economice

 • - Servicii tehnice

(întreținere)

 • - Serviciu RUNOS

 • - Statistica

 • - Saloane preoperator

 • - Saloane internări de zi

 • - Camere de gardă

 • - Urgența: biroul de internări

 • - Sterilizare: zona de primire material

ne steril

 • - Ambulator: cabinet contracepție

 • - Radiologie: camera de comanda și de developare

 • - Farmacia

 • - Magazia centrală de depozitare produse alimentare

 • - Spațiu depozitare lenjerie curată

 • - Oficii alimentare

 • - Bloc alimentar: recepție și depozitare produse alimenatre neprelucrate, spații prelucrări primare, magazie depozitare

 • - ATI aseptic

 • - Neonatologie normoponderali

 • - Săli de tratament și pansamente

 • - Sala de mici intervenții (avorturi)

 • - Saloane postoperator

 • - Urgență: cabinete consultații și băi primire

 • - Ambulator: cabinete OG, oncologie și neonatologie

 • - Hematologie, biochimie, coagulare

 • - Anatomie patologică

 • - Radiologie: camera de histerografie

 • - Farmacia: receptura

 • - TI Neonatală

 • - Prematuri

 • - ATI septic

 • - Sălile de operații

 • - Bloc de nașteri

 • - Lăuzie și Neonatologie septică

 • - Saloane septice

 • - Saloane pentru izolare și cohortare epidemiologică

 • - Laborator microbiologic

 • - Spălătorie: zona murdară

 • - Spațiul de depozitare temporară al secției (deșeuri medicale, lenjerie murdară și materiale de curățenie)

 • - Spațiul central de depozitare a

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

produse alimentare pe categorii, sala de mese personal

 • - Spălătorie - zona curată și călcătoria

 • - Coridoare și scări secții

 • - Lifturi

 • - Zone de așteptare

 • - Sterilizare: zona de depozitare materiale sterile

 • - Bucătăria propriu-zisă

 • - Biberonerie

 • - Grupuri sanitare

deșeurilor infecțioase

PLAN ANUAL DE DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE, DERATIZARE

ANUL 2015

I. DEZINFECȚIA ÎN SECȚIILE ȘI COMPARTIMENTELE SPITALULUI

Dezinfecția este procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici.

Gradul de contaminare microbiană a aerului și suprafețelor reflectă un risc potențial de îmbolnăvire, care crește proporțional cu densitatea bacteriilor și cu prezența speciilor potențial patogene sau patogene.

Contaminarea aerului este în strânsă legătură cu gradul de contaminare a obiectelor și suprafețelor, odată cu ridicarea prafului, ajung în aer numeroase microorganisme.

Dezinfecția zilnică și terminală se realizează respectând protocoalele de curățenie și dezinfecție elaborate conform cu prevederile Ord. MSP nr. 961/2016,

Produsele biocide sunt substanțe active și preparate conținând una sau mai multe substanțe active, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină acțiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice.

Substanțele biocide sunt utilizate respectând Avizul Ministerului Sănătății și Fișa tehnică de securitate a produsului.

DEZINFECȚIA ZILNICĂ ȘI TERMINALĂ

Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat:

SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE

APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

INSTRUMENTAR ȘI ECHIPAMENTE

Procesarea suporturilor (instrumentar, echipamente) critice, care vin în contact cu sau penetrează țesuturile corpului uman: instrumentar chirurgical, laparoscoape invazive, echipament pentru biopsie etc.

imersie

curățare și dezinfecție cu ANIOSYME DD1 0,5%, tim contact 15 minute; curățare cu peria; clătire cu apă; sterilizare prin autoclavare sau chimică cu ANIOSEPT ACTIV 2%/ANIOXIDE 1000, pentru instrumentarul nu suportă sterilizarea prin căldură.

SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE

APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

Procesarea suporturilor (instrumentar, echipamente) semicritice, care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepția contactului cu pielea avand soluții de continuitate: umidificator, lame laringoscoape, echipament de anestezie și respirație asistată etc.

imersie sau ștergere (pentru suprafețe)

curățare și dezinfecție cu ANIOSYME DD1 0,5%, tim contact 15 minute; curățare cu peria; clătire cu apă; sterilizare prin autoclavare sau chimică cu ANIOSEPT ACTIV 2% pentru instrumentarul care nu suportă sterilizarea prin căldură.

Incubatoare, izolete

ștergere

curățare urmată de dezinfecție de nivel înalt cu PERFO 2%

Termometre (orale, rectale)

ștergere

curățare și dezinfecție cu dezinfectanți pe bază de alcoo

Adresabilitate: asistente medicale

Responsabilitate: asistente medicale, asistente șefe secție, medici șefi secție Evaluare: asistente șefe secție, medici șefi secție, SPIAAM

SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE

APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

SUPRAFEȚE

Pavimente (mozaic, ciment, linoleum)

ștergere

curățare cu hidrod; clătire cu apă; dezinfecție cu

PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS

- de două ori pe zi și la nevoie

Pereți (faianță, tapet lavabil, uleiați), uși, ferestre (tocărie)

ștergere pulverizare

curățare cu hidrod; clătire cu apă; dezinfecție cu

PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS

- dezinfecție curentă, terminală și la nevoie

Mobilier - inclusiv paturi si noptiere (lemn, metal, plastic)

ștergere pulverizare

curățare cu hidrod; clătire cu apă; dezinfecție cu

PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS

- de două ori pe zi, dezinfecție terminală și la nevoie

Mese de operație, mese instrumentar, mese tratament, lămpi scialitice, suprafețe pentru pregătirea tratamentului, suprafețe pentru depozitarea temporară a produselor patologice recoltate, mese pentru înfășat, mese de lucru în laborator

ștergere pulverizare

curățare cu hidrod; clătire cu apă, dezinfecție cu

PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS / MIKROZIJ suprafețelor orizontale

- după fiecare utilizare și la nevoie

dezinfecție cu PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS MIKROZID, curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinf cu PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS / MIKRO pentru suprafețele CONTAMINATE cu produse biolog provenite de la pacienți

Mușamale din cauciuc sau plastic

ștergere imersie pulverizare

dezinfecție cu PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS clătire cu apă; dezinfecție prin imersie în CLORAMIh 2% (20 grame la 1 1 apa), clătire cu apă;

- după fiecare utilizare

Cărucioare, tărgi

ștergere

curățare cu hidrod; clătire cu apă, dezinfecție cu PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS a suprafețeloi orizontale

- după fiecare utilizare și la nevoie

SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

ștergere

dezinfecție cu PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS pentru supraf CONTAMINATE cu produse biologice provenite de la pacienți

Adresabilitate: personal auxiliar

Responsabilitate: personal auxiliar, asistente șefe secție, medici șefi secție Evaluare: asistente șefe secție, medici șef secție, SPIAAM

SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE

APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

OBIECTE SANITARE. RECIPL

ENTE DE COLECTARE. MATERIALE DE CURĂȚARE

Băi, chiuvete, bazine de spălare

ștergere

curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu

PERFORM 2%

- înainte și după fiecare utilizare

Ploști

imersie

după golire, dezinfecție cu CLORAMINA 2%, apoi curățare, clătire cu apă, apoi dezinfecție prin imersie îi CLORAMINA 2% (20 grame la 1 1 apă), clătire cu ap uscare, păstrare în pungi individuale în loc special deșt: - după fiecare utilizare

Grupuri sanitare (WC, bazine, scaune WC), grătare din lemn sau plastic pentru băi și dușuri

ștergere

curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu CLORAMINĂ 2% (20 grame la 1 litru de apa)

 • - 500 ml soluție preparată pentru un vas WC

 • - de două ori pe zi și la nevoie

Sifoane de pardoseală, sifoane de scurgere

 • - se toarnă 500 ml soluție de CLORAMINA 2%

 • - de două ori pe zi

Găleți pentru curățare și dezinfecție, ustensile pentru curățare și dezinfecție (perii, mop, cârpe)

spălare

curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu

CLORAMINA 2%

- după fiecare utilizare și la nevoie

Recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, pubele

spălare

curățare și dezinfecție cu SURFANIOS 0,25%

- după fiecare golire și la nevoie

Recipiente pentru colectarea deșeurilor infecțioase, pubele

spălare

curățare și dezinfecție cu SURFANIOS 0,25%

- după fiecare golire și la nevoie

Adresabilitate: personal auxiliar

Responsabilitate: personal auxiliar, asistente șefe secție, medici șefi secție Evaluare: asistente șefe secție, medici șef secție, SPIAAM

SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE

APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

ZONE DE PREPARARE ȘI DIS'

rRIBUIRE ALIM

1ENTE

Veselă, tacâmuri, alte ustensile de consum, echipamente

imersie sau ștergere

curățare cu detergent 2%, clătire cu apă, dezinfecție cu

CLORAMINA 1%, clătire cu apă, uscare

- înainte și după fiecare utilizare

Suprafețe (pavimente, pereți)

ștergere

curățare cu hidrod; clătire cu apă; dezinfecție cu

SURFANIOS 0,5%

- de două ori pe zi și la nevoie

Suprafețe (mese de lucru)

ștergere

curățare și dezinfecție cu SURFANIOS 0,5%

SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

- - după fiecare utilizare și de câte ori este nevoie

Aparate frigorifice (frigidere, lăzi)

ștergere

curățare și dezinfecție cu SURFANIOS 0,25%

- săptămânal și la nevoie

Sifoane de pardoseală, sifoane de scurgere

 • - se toarnă 500 ml soluție de CLORAMINA 2%

 • - de două ori pe zi

Găleți pentru curățare și dezinfecție, ustensile pentru curățare și dezinfecție (perii, mop, cârpe)

spălare

dezinfecție cu CLORAMINA 2%, clătire cu apă, cură cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu CLORAMINZ 2%

- după fiecare utilizare și la nevoie

Recipiente pentru colectarea deșeurilor alimentare și menajere, pubele

spălare

curățare și dezinfecție cu SURFANIOS 0,25%

- după fiecare golire și la nevoie

Adresabilitate: personal din blocul alimentar si personalul auxiliar de pe secții Responsabilitate: personal din blocul alimentar si personalul auxiliar de pe secții, asistente șefe secție, medici șefi secție, director medical

Evaluare: asistente șefe secție, medici șef secție, director medical, SPIAAM

RITMICITATEA EFECTUĂRII DEZINFECȚIEI CURENTE

ACTIVITĂȚI

RITMICITATE

RESPONSABILI

Efectuarea curățeniei și dezinfecției saloanelor, sălilor de tratament, cabinetelor în spațiile clinice, bloc operator, oficii, holuri, bucătărie, spălătorie etc.

Zilnic de 2 x / zi

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - personal auxiliar

 • - asistenta de salon

 • - asistenta șefa

Efectuarea curățeniei și dezinfecției laboratorului clinic

Zilnic de 2 x / zi    și

ori de câte ori este nevoie

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

Efectuarea dezinfecției veselei în oficiile alimentare

Zilnic de 3 x / zi

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - personal auxiliar

 • - asistenta de salon

 • - asistenta șefa

Efectuarea curățeniei și lezinfecției spațiilor de depozitare temporară a deșeurilor, lenjeriei, materialelor de curățenie

Zilnic

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Efectuarea curățeniei și dezinfecției vestiarelor și spațiilor administrative

Zilnic de 1 x / zi

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Efectuarea curățeniei și dezinfecției spațiului central de depozitare a deșeurilor periculoase

Săptămânal de 3 x / S (luni, miercuri și vineri) Și

ori de câte ori este nevoie

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Efectuarea curățeniei și dezinfecției la subsol

Lunar (conform programării anuale)

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefa

 • - asistenta de igienă

Adresabilitate: personalul auxiliar

Responsabilitate: personal auxiliar, asistente șefe secție, medici șefi secție, serv, administrativ Evaluare: asistente șefe secție, medici șef secție, SPIAAM

DEZINFECȚIA TERMINALĂ (CICLICĂ) prin nebulizare: Dezinfecția terminală a aeromicroflorei în saloane se desfășoară după externarea pacienților. înainte de începerea acțiunii de dezinfecție terminală se verifică de către asistenta de salon și/sau asistenta șefă și/sau asistenta de igienă, condițiile de curățenie și dezinfecție terminală efectuate de personalul auxiliar.

RITMICITATEA EFECTUĂRII DEZINFECȚIEI TERMINALE

SECȚII / COMPARTIMENTE

RITMICITATE

RESPONSABILI

Bloc operator

săptămânal și ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Puncte de sterilizare BOP, O-G, NN

săptămânal

și ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personalul din sterilizare

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Sala de nașteri

săptămânal

și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Sălile de tratament

Secții Obstetrică-Ginecologie

săptămânal

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Neonatologie (prematuri, TI, septic)

3 x lună

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Neonatologie normoponderali

2 x lună

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Biberonerii

săptămânal

și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

ATI

2 x lună

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Laborator microbiologic

2 x lună

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Saloane

Obstetrică-Ginecologie

lunar

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

Urgență

Ambulator

Radiologie

Farmacie (receptura)

Laborator clinic

lunar

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă

SECȚII / COMPARTIMENTE

RITMICITATE

RESPONSABILI

(hematologie, biochimie, coagulare)

Bloc alimentar

lunar

și.

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal bloc alimentar

 • - asistenta dieteticiana

 • - asistenta de igienă

Spălătorie

lunar

Și

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal spălătorie

 • - spălătoreasă șefa

 • - asistenta de igienă

Anatomie patologică

trimestrial

și.

ori de câte ori este nevoie

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefa

 • - asistenta de igienă

Adresabilitate: agent DDD, personalul auxiliar

Responsabilitate: agent DDD, personal auxiliar, asistente șefe secție, medici șefi secție, serv, administrativ

Evaluare: asistente șefe secție, medici șef secție, SPIAAM

DEZINFECȚIA PROFILACTICĂ prin pulverizare:

La Blocul operator și la Sala de nașteri, dezinfecția profilactică a aerului se realizează zilnic, înainte și la sfârșitul programului de lucru.

DEZINSECȚIA

Dezinsecția, acțiunea de prevenire sau de combatere a artropodelor vectoare de germeni patogeni sau dăunătoare pentru om, ce se desfășoară în mediul spitalicesc și care se referă la metode utilizate pentru îndepărtarea sau distrugerea artropodelor, ceea ce înseamnă combaterea surselor și a căilor de transmitere a numeroase boli.

 • - completează măsurile de dezinfecție în munca de prevenire și combatere a unor boli transmise de artropode (țânțar, păduche, purice, căpușă).

 • - contribuie la realizarea mediului igienic în spațiul spitalicesc prin distrugerea sau îndepărtarea unor artropode direct supărătoare (hematofage, înțepătoare, etc).

Din punct de vedere practic, dezinsecția este de două feluri:

 • - dezinsecția preventivă, care are drept scop îndepărtarea posibilității de multiplicare și invadare a unor artropode vectoare sau dăunătoare a mediului de spital;

 • - dezinsecția de combatere / focar, care urmărește distrugerea sau îndepărtarea lor din mediul înconjurător omului.

Metodele dezinsecției se grupează astfel:

 • 1. metode fizice.

 • 2. metode chimice: produse avizate de Ministerul Sănătății, care oferă un grad ridicat de securitate atât pentru agentul DDD, cât și pentru pacient și personalul medico-sanitar.

Agentul DDD care desfășoară operațiuni de dezinfecție, deratizare și dezinsecție va fi bine instruit, cu privire la tehnica de lucru, măsurile de protecție individuală, măsurile de prevenire a accidentelor, măsurile de prevenire a poluării precum și cu legislația în vigoare.

Dezinsecția se realizează de către agentul DDD, sub directa îndrumare a asistentei șefe de pe fiecare secție și a asistentei de igienă.

înaintea de începerea acțiunii de dezinsecție se iau următoarele măsuri de către asistenta șefa / de salon și personalul auxiliar al secției:

evacuarea (pe cât este posibil) a saloanelor prin externarea bolnavilor,

efectuarea prealabilă a curățeniei și dezinfecției suprafețelor,

eliberarea și curățirea noptierelor,

 • -  mobilierul așezat la 30 cm depărtare de perete,

 • -   lenjeria de pat să fie scoasă, iar saltelele vor fi întoarse și așezate la capătul patului,

 • -   etanșeizarea tuturor oficiilor de trecere a țevilor (de calorifer, chiuvete etc.) este obligatorie pentru a evita circulația gândacilor,

 • -   asigurarea deconectării aparaturii electrice și a sistemului de iluminat pentru prevenirea accidentelor înainte de începerea operațiunii,

demontarea aparatelor pentru a se distruge insectele cuibărite (daca este cazul),

 • -   operațiunile de dezinsecție în blocurile alimentare vor fi efectuate numai în următoarele condiții: după încetarea lucrului în spațiile respective; după izolarea alimentelor în spațiile de depozitare; după depozitarea sau acoperirea veselei.

Acțiunea se va face în colaborare cu asistenta șefa care va semnala patologia bolnavilor internați în secție, riscul unor efecte locale și/sau manifestări generale în cazul contactului organismului cu produsele pesticide utilizate. în funcție de aceste semnalări, se va alege metoda de elecție a dezinsecției fiecărui spațiu.

Dezinsecția chimică este metoda cea mai utilizată, deoarece are o eficiență mare, datorită multiplelor insecticide apărute cu un spectru foarte larg de acțiune, și cu remanență din ce în ce mai mare.

Pulberile se întrebuințează în special în combaterea pediculozei, puricilor, gândacilor de bucătărie etc. Pulverizarea lor se face cu ambalajul original prevăzut cu capac special. Cea mai largă utilizare a pulberilor o are acțiunea de deparazitare a îmbrăcăminții, lenjeriei, etc; metoda cea mai utilizată este strângerea obiectelor de deparazitat într-un spațiu închis unde se aplică pulberea insistându-se în porțiunile greu accesibile ( cusături, încheieturi, etc).

Aplicarea de momeli, este o formă de combatere utilizată în special în spațiile închise, saloane cu pacienti, unde nu este posibilă pulverizarea, se vor întrebuința geluri insecticide. în cazul când pe respectivul tronson există saloane cu bolnavi unde nu se pulverizează, după caz nu se va pulveriza nici holul.

Aparatele pentru dezinsecție sunt utilizate conform instrucțiunilor cuprinse în cartea tehnică pentru evitarea oricărui impact negativ asupra mediului.

Soluțiile de insecticide rămase de la operațiile de dezinsecție nu se stochează, se vor împrăștia pe rampa de gunoi.

Conform Ordinul MS nr. 119/2014 cu completările ulterioare, dezinsecția periodică se efectuează la intervale nu mai mari de 3 luni. între operațiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsecție curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.

La sfârșitul fiecărui trimestru, în ultima săptămână a lunii repective, conform tabelului:

ACTIVITĂȚI

RITMICITATE

RESPONSABILI

Efectuarea dezinsecției în spațiile clinice

TRIMESTRIAL

(martie, iunie, septembrie, decembrie)

Și

la nevoie, în situații speciale de invazie

* Fiecare etapă de dezinsecție cuprinde 2 dezinsecții succesive, la interval de 3-4 săptămâni (la nevoie, în caz de prezența vectorilor / focar)

 • - agent DDD

 • - aprovizionare

 • - asistenta șefa

 • - asistenta igiena

Efectuarea dezinsecției în spațiile conexe (oficii,

TRIMESTRIAL

(martie, iunie, septembrie, decembrie)

Și

la nevoie, în situații speciale de invazie

 • - agent DDD

 • - aprovizionare

ACTIVITĂȚI

RITMICITATE

RESPONSABILI

bucătărie, spălătorie, magazii, arhivă)

* Fiecare etapă de dezinsecție cuprinde 2 dezinsecții succesive, la interval de 3-4 săptămâni (la nevoie, în caz de prezența vectorilor / focar)

 • - asistenta șefa

 • - asistenta igiena

Efectuarea dezinsecției în spațiile           destinate

depozitării temporare a deșeurilor    și    spațiul

central de depozitare rezultate din activitatea medicală

TRIMESTRIAL

(martie, iunie, septembrie, decembrie)

Și

la nevoie, în situații speciale de invazie

* Fiecare etapă de dezinsecție cuprinde 2 dezinsecții succesive, la interval de 3-4 săptămâni (la nevoie, în caz de prezența vectorilor / focar)

 • - agent DDD

 • - aprovizionare

 • - asistenta igiena

Responsabilitate:   Agent DDD, Serv. Administrativ.

Verifică:             Asistente șefe, Asistent igienă, Serv. Administrativ.

II. DERATIZAREA

Deratizarea, acțiunea prin care sunt îndepărtate și distruse rozătoarele care simt surse și căi de transmitere a unui număr mare de zoonoze atât la om cât și la animale.

Deratizarea se realizează de către agentul DDD, sub directa îndrumare a asistentei de igienă și a asistentei șefe de pe fiecare secție.

Combaterea propriu-zisă a rozătoarelor se realizează prin mijloace chimice, cu produse avizate de Ministerul Sănătății și care oferă un grad ridicat de securitate atât pentru operatorul DDD, cât și pentru pacienți și personalul medico-sanitar. Aplicarea tehnică a mijloacelor chimice este orientată după trei obiective principale: galerii și căi frecvente umblate de rozătoare, sursa de hrană și alimentele preferate ale rozătoarelor.

Conform Ordinul MS nr. 536/1997 deratizarea se efectuează semestrial (iunie, decembrie).

ACTIVITĂȚI

RITMICITATE

RESPONSAI

Efectuarea deratizării în spațiile clinice

SEMESTRIAL

Și

la nevoie, în situații speciale de invazie

 • - agent DDD

 • - aprovizionai

 • - asistenta șef

 • - asistenta igi'

Efectuarea deratizării în spațiile conexe (oficii, bucătării, spălătorie, magazii, arhivă)

SEMESTRIAL

Și

la nevoie, în situații speciale de invazie

Efectuarea deratizării în spațiile destinate depozitării temporare a deșeurilor și spațiul central de depozitare rezultate din activitatea medicală, curte interioară

SEMESTRIAL

Și

la nevoie, în situații speciale de invazie

Responsabilitate:

Agent DDD, Serv. Administrativ.

Verifică:

Asistente șefe, Asistent igienă, Serv. Administrativ.

Harta de Risc Radiologie

Etaj

SPITALUL CLINIC DE OBST.

GINEC.”DR.I.A.SBARCEA”

I

Bloc naștere

Rx

[

Parter

Laborator Ragiologie si imagistica Medicala

RG

F

RX-scopie

Rg f

Rx deținere r

[

Subso

1

Centrala termica, bucătărie

Rx

Director Financtâr-Contabil,Ec.Carapce•9


Lider sindicat Medisan, Balint Paraschiva I]