Hotărârea nr. 46/2018

Hotărârea nr.46 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 14 februarie 2018


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 46

din data de 14.02.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 februarie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14 februarie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 231/09.02.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 14 februarie 2018, ora 1400, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 2 propuneri la punctul nr. 10 - „ Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 14 februarie 2018.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 februarie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 231/09.02.2018.

PREȘEDI Adrian-Ioan/


ȚT, eșhtt,


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

Româniu
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.231 din data de 9.02.2018

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 14.02.2018 ora 14w,sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 14.02.2018, ora 1400, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.01.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 • 4. Proiect de hotărâre privind restrângerea dreptului de administrare asupra mansardei situată, în clădirea “Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene GEORGE BARIȚIU Brașov și darea în folosință gratuită pe o perioadă limitată, a mansardei, pentru desfășurarea activității, către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeței de 30 mp situată, în clădirea “Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene GEORGE BARIȚIU Brașov și darea în folosință gratuită pe o perioadă limitată, a acestui spațiu, în suprafață de 30 mp, pentru desfășurarea activității, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru managementul instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov în anul 2018.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.45/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea contractării de către UAT Județul Brașov a proiectului "Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov", cod SIPOCA 125 și cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov

 • 10. Di verse.

  PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea


Vizat pentru legalitate, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

o V)

România
Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14.02.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural Reduta Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor propuse a fi alocate pentru plata cotizațiilor la asociațiile și fundațiile în care UAT - Județul Brașov este membru, pe anul 2018