Hotărârea nr. 458/2018

Hotărârea nr.458 - aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor” între U.A.T. Județul Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov și Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step

Consiliul Județean Brașov

CONSILIUL JUDETI

9

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, R< Telefon: + 40 268 410 777, Fax office@judbrasov.ro, wwv

AN BRAȘOV

>mânia, 500007

+40 268 475 576

/.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA

NR. 458

România

din data de 20.12.2018- privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “România crește c j. tine - Educația timpurie, o investiție în viitor” între U.A.T. Județul Brașov, Instituția Prefectului JudețL 1 Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov și Centrul pentru Educație și Dezvoltate Profesională Step by Step                    i

i

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2018;


Analizând raportul de specialitate nr. și expunerea de motive nr. Ad. 17850/07.12.2018 din dat de 6.12.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propun aprobarea acordului de parteneriat pentru implementări timpurie, o investiție în viitor” între U.A.T. Județul Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția Gene: Brașov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția de Sănătate Public Brașov și Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step;

Văzând adresa Centrului pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step ri 392/22.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit,

Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/200 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

I

HOTĂRĂȘTE:


ea proiectului “România crește cu tine - Educați


tală de Asistență Socială și Protecția Copilul


“e”, alin. 5 lit. “a” pct. 2 și alin. (6) lit. “a” c i


Art.l. - Se aproba acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului Romania crește < tine - Educația timpurie, o investiție în viitor” între U.A.T. Județul Brașov, Instituția Prefectului Județ


Art.l. - Se aprobă acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “România crește cu

Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția de Sănătate e Profesională Step by Step, conform anexei ca-e


Publică Brașov și Centrul pentru Educație și Dezvoltar face parte integrantă din prezenta hotărâre.


- Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov, dl. Veștea Adrian-Ioan, semneze acordul de parteneriat prevăzut la art. 1, în numele și pentru U.A.T. Județul Brașov.


Art. 2.


sa


Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezent hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medical^.
Director executiv


AdelinaVăsioiu

A

ia-


I. PĂRȚILE ACORDULUI: • 1. Instituția Prefectului, Județul BRAȘOV, având sediul în Județul Brașov, municipiul Brașov, B-i Eroilor nr 5, județul Brașov, cod 500007, România, reprezentată de Dl Marian, Iulian RASALIU, Prefect

 • 2. U.A.T. Județul Brașov, având sediul în Județul Brașov, municipiul Brașov B-dul Eroilor nr. 5, juce Brașov, cod 500007, România, reprezentată de Dl. Adrian-Ioan VEȘTEA, Președinte

 • 3. Inspectoratul Școlar Județean BRAȘOV, având sediul în Județul Brașov, municipiul Brașov, Ș Gheorghe Dima nr. 4 cod 500123, România, reprezentată de Dna Ariana Oana BUCUR, Inspector Gener

 • 4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BRAȘOV, având sediul în Jur Brașov, municipiul Brașov, Strada Iuliu Maniu nr. 6, cod 500091, România, reprezentată de Dl. Mircea SUCIU, Director General

 • 5. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională BRAȘOV, având sediul în Județul Bra> municipiul Brașov Strada Aurel Vlaicu 26 bis, et.3, România, reprezentată de Dna Carmen FLORES Director

 • 6. Direcția de Sănătate Publică BRAȘOV, având sediul în Județul Brașov, municipiul Brașov B Mihail Kogălniceanu nr. 11, bl.Cl, et.V-VI, România, reprezentată de Dna Lavinia BUVNARIU, Dire executiv


dul


itul


ful al idei i D:


:țul

»an


6v,

’U,


:C1


iul

țor


pe de-o parte, și


7. Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step, cu sediul în Str. Ghe. D =

Dna Carmen LICĂ, director executiv, denurr


Teodorescu nr. 16 bis, sector 3, București, reprezentată de în continuare CEDP,


convin încheierea prezentului ACORD DE PARTENERIAT.


II. SCOPUL ACORDULUI


=m

:.tă


Derularea în parteneriat a proiectului România crește cu iine - Educația timpurie, o investiție în vii i: implementat de Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, împreună Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Național Precizăm că proiectul sus amintit face obiectul Protocolului de Colaborare nr. 265/08.06.2017 dintre Ministerul Educației Naționale și Asociația Centrul Step byjStep pentru Educație și Dezvoltare Profesional având drept scop susținerea politicilor publice ale Ministerului Educației și Cercetării în domeniul educai' timpurii.                                                             |

Scopul proiectului România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor este acela di contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul edi implementare al acestora la nivel național, județean și lo educație timpurie incluzivă de calitate.


or

cu

le.


lă, ți


ei


ucației timpurii și la îmbunătățirea cadrului ical, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor


0

de


Obiectivele proiectului:

. 4 Și îngrijirii timpurii a copiilor antepreșcolari și preșcolari (de la naștere la 6 ani), promovând o aboid cție


Dezvoltarea unui cadru normativ și instituțional cotnprehensiv și convergent în domeniul educați

are


integrată, ce aduce laolaltă resursele conjugate ale sectoarelor de educație, sănătate și prot socială.

Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a îmbunătăți caii serviciilor de educație și dezvoltare timpurie.

r.iul mor


Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a programelor din dome educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea la nivel local a servicii de educație timpurie integrate și de calitate.;

•Qal, și a


Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și comunicare la nivel națio care să promoveze importanța investiției în educația timpurie, precum și necesitatea dezvoltării îmbunătățirii gradului de incluziune și a calității serviciilor specifice.

mor irea n în


Asistarea și susținerea unor comunități din Județul Brașov pentru elaborarea și implementarea 41 strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrij: timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunitățile: susținerea familiei - (comunități prietene/favorabile familiei), în: Brașov, Budila, Codlea, Făgăraș, Poiana Mărului, Râșnov, Rupea, Săcele, Tărlungeni, Victoria, Zămești.

III. DURATA ACORDULUI

ării


Acordul intră în vigoare la data semnării lui și este valâbil până la data 30 iunie 2022, data finali?; proiectului.

i

IV.


RESPONSABILITĂȚILE PARTENERILOR: l.Instituția Prefectului BRAȘOV participă activ la implementarea eficace și eficientă a tuturor activităi proiectului prin asumarea următoarelor responsabilități:

ților


 • - Contribuie la informarea primăriilor implicate în activitatea proiectului;

 • - Asigură sprijinul administrativ punând la dispoziție sala de conferințe și aparatura audio-vizuală nece: prezentării materialelor în timpul ședințelor de lucru și a conferințelor de presă;

 • - Sprijină diseminarea informațiilor prin comunicate de presă către presa locală.

  lor


2. U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV participă activ la implementarea eficace și eficientă a tuturor activităț proiectului la nivel județean, prin asumarea următoarelor responsabilități:

tic


 • -  Facilitează implementarea în bune condiții a proiectului, asigurând sprijinul administrativ și logi necesar în vederea atingerii obiectivelor asumate;

 • -  Asigură monitorizarea și coordonarea mecanismului de cooperare interinstituțional dezvoltat în cadoul proiectului;

 • -  Nominalizează o persoană responsabilă la nivel județean, persoană care participă activ la implementar asigură colaborarea cu toți partenerii de proiect;

  Și


 • -  Participă, prin reprezentanți, la realizarea analizei de nevoi de la nivelul fiecărei comunități sau ci feedback;

 • -  Participă, prin reprezentanți, la îmbunătățirea strategiilor locale, având în vedere educația timpurie;

  prin asumarea în strategiile locale a obiectiv e timpurie de calitate în strategiile locale, județ:


 • -  Sprijină cooperarea interinstituțională la nivel județean proiectului sau asumarea priorităților legate de educație etc.

Sprijină deplasările facilitatorilor județeni în comunitățile în care se derulează proiectul; Derulează activități de diseminare și informare despre activitățile proiectului cu acordul CEDP.

5

Sprijină activ sustenabilitatea proiectului.


3. Inspectoratul Școlar Județean BRAȘOV (ISJ) participă activ la implementarea eficace și eficient tuturor activităților proiectului prin asumarea următoarelor responsabilități:

Participă activ la implementarea campaniei de advocs.cy și comunicare la nivel județean și nație: pentru a promova importanța investiției în educația timpurie;

Participă, prin reprezentanți desemnați, la constituirea echipelor de proiect la nivel local și la derul activității acestora;

Participă, prin reprezentanți, la realizarea analizei de nevoi și la îmbunătățirea strategiilor locale, avânt vedere educația timpurie;

Promovează necesitatea diversificării serviciilor de ed*ucație și îngrijire timpurie incluzivă de cal pentru a răspunde cât mai bine nevoilor identificate la nivel local;

Participă, prin reprezentanți, și susține participarea persbnalului implicat la sesiunile de formare, ate de lucru, conferințe; organizează și participă la schimburi de experiență;

Sprijină și însoțește, în măsura posibilităților, echipa de proiect pentru realizarea vizitelor și a activită de monitorizare în teritoriu;

Asigură suportul pentru desfășurarea activităților specifi monitorizarea și evaluarea finală (realizate de UNICEF);

Derulează activități de diseminare și informare despre activitățile proiectului cu acordul CEDP.

Sprijină procesul de monitorizare și raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la datele stativ colectate la nivelul comunităților implicate în proiect; !


al,


irea


cl


în


late


iere


or


ce derulate de parteneri, cum ar fi studiul inii


țial,


ce


4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) BRAȘOV,

contribuie la implementarea eficace și eficientă a proiectului prin:

 • -  Asigură o comunicare constantă cu primăriile comuni județeni și centrali;

 • -  Pune la dispoziția proiectului informații care pot facilitai o mai bună colectare și gestionare de date so economice la nivel comunitar;

 • -  Pune la dispoziția proiectului diverse informații care pot contribui la sustenabilitatea proiectului, inel informații cu privire la linii de finanțare din fonduri structurale care pot contribui la sustenabilit proiectului, în parteneriat cu instituțiile implicate în proilect;

 • -  Participă, prin reprezentanți desemnați, la constituirea Echipelor de proiect la nivel local și la derulai] activității acestora;

 • -  Participă, prin reprezentanți, la realizarea analizei de nevoi și la îmbunătățirea strategiei locale având vedere educația timpurie.


ăților participante la proiect și cu alți parte i


neri


cio-


isiv

Ie.tea


rea


în


i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          i

5. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională BRAȘOV (CJRAE) participă activ implementarea eficace și eficientă a tuturor activităților proiectului prin asumarea următoaie responsabilități:

 • -  Sprijină în mod activ dezvoltarea rețelei de consilieri șcplari;

 • -  Participă, prin reprezentanți desemnați, la constituirea echipelor de proiect la nivel local și la deruls|i activității acestora;

 • -  Participă, prin reprezentanți, la realizarea analizei de nevoi și la îmbunătățirea strategiei locale, avân vedere educația timpurie;

 • -  Sprijină procesul de monitorizare și raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la datele stati:; colectate la nivelul comunităților implicate în proiect cu


privire la accesul și participarea la educație.


6. Direcția de Sănătate Publică (D.S.P) BRAȘOV contribuie la implementarea eficace și eficient proiectului în Județul Brașov astfel:

- Pune la dispoziția proiectului informații care pot facili: vizează sănătatea și accesul la serviciile medicale la nivel comunitar;


ta o mai bună colectare și gestionare de dat


la

or


în


ce


Participă, prin reprezentanți desemnați, la constituirea echipelor de proiect la nivel local și la derularea activității acestora;

Participă, prin reprezentanți, la realizarea analizei de nevoi și la îmbunătățirea strategiei locale, avâna

in


vedere educația timpurie.


7. Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step, asigură asistență tehnică și spolul pe toată durata proiectului; comunitățile selectate (Brașov, Budila, Codlea, Făgăraș, Poiana Mărul Râșnov, Rupea, Săcele, Tărlungeni, Victoria, Zămești) beneficiază de suport concentrat pe următoarele dimensiuni:

ti,Construirea capacității partenerilor de la nivel local și județean de a crea alianțe și sinergii care

conducă la o dezvoltare/creștere comună și în caire educația este factorul crucial în construi: legăturilor sociale;                                     l

Analiza de situație de la nivelul comunității pentru a determina nevoile reale în privința educației îngrijirii copiilor de la naștere la intrarea în învățământul primar;

e de educație și îngrijire timpurie, pe durata


rea


Și


Dezvoltarea și implementarea unei strategii local proiectului;

la nivel local;


Activități de învățare în pereche pentru decidenții de

ști,


Sesiuni de informare și formare pentru actorii implicați (reprezentanți ai autorităților, profesion: părinți);

Elaborarea și diseminarea unor materiale suport.

V. PREVEDERI GENERALE

n-d


 • -  Fiecare partener va acorda sprijinul necesar tuturor instituțiilor care se constituie în părți ale acestui ac: pentru implementarea în bune condiții a parteneriatului;

  in


 • -  Partenerii vor întocmi și păstra un dosar separat cu privire la implementarea activităților care le revin baza parteneriatului;

 • -  Toți partenerii se angajează la păstrarea confidențialității asupra datelor furnizate între parteneri;

 • -  Mediatizarea proiectului se face în condiții stabilite de cpmun acord și cu informarea prealabilă a tutvrpr partenerilor;

 • -  Comunicarea între părți se face în scris, prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie;

 • -  Orice modificare a clauzelor acestui acord de parteneriat se face numai cu acordul scris al părților.

!

VI. CLAUZE FINALE


Acordul este valabil pe toată durata derulării proiectului.


Orice modificare și completare ulterioară a prezentului acord, în măsura în care este nevc .e cot


pentru buna desfășurare a activităților din proiect, se va face cu acordul tuturor părților, prin


adițional.


INSTITUȚIA PREFECTULUI BRAȘOV

Prefect,

Dl. Marian, Iulian RASALIU


JUDEȚUL


qENTRUL PENTRU EDUCAȚIE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ


STEP BY STEP

Director executiv, Dna. Carmen LICĂ


U.A.T. Județul Brașov

Președinte,

Dl. Adrian-Ioan VEȘTEA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

BRAȘOV

Inspector general,

Dna. Ariana Oana BUCUR

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

Director,

Dl. Dan Mircea SUCIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI

ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BRAȘOV

Director,

Dna. Carmen FLORESCU

Direcția de Sănătate Publică, BRAȘOV

Director,

Dna. Lavinia BUVNARIU