Hotărârea nr. 457/2018

Hotărârea nr.457 - prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


CodF-16

HOTĂRÂREA NR.457

din data de 20.12.2018

- privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și 'S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Core: cu sediul în Muncipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1

si”,


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2018;

■Huna


Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. 18836/06.12.2018 și raportul de specialitate înregistrat sub nr.Ad.18836/06.12.2018, întocmite de către Direcția Juridică / Biroul Patrimoniu, prin care se propime aprobarea prelungirii până la data de 01.04.2019 a contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., prin administrator dr. Gămulescu Alina Claudia, pentru Cabinetul medical riir.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1;

Văzând propunerea Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov - pentru sănătate, pro ecția copilului și a persoanelor adulte, prezentată de către președintele comisiei, domnul consilier județean Kadas-C™^; Andrei-Marius, precum și susținută și de către doamna consilier județean Sebeni- Comșa Mariana;

Ținând cont de solicitarea S.C. RX GROUP S.R.L., prin administrator dr. Gămulescu Alina Claudia înregistrată cu nr.18836 din data de 15.11.2018, de prelungire a contractului de închiriere pentru cabinetul medical mai sus menționat, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 910/22.03.2018 și de actul adițu nr. 12 la contractul de închiriere nr. 10235/2006;

în conformitate cu Raportul de evaluare nr 91/05.12.2017 în vederea vânzării cabinetului meiical stomatologic nr.5, conform O.U.G. nr. 68/2008 din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi ' ’ conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.38/30.01.2018;

Având în vedere dispozițiile ari. 91, alin.(l) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificările și completările ulterioare;

idnal


J01,


cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se prelungește contractul de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., prin administrator dr. Gămulescu Alina Claudia pentru Cabinetul medical nr.5, situat în ca blul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, pânî la data data notificării vânzării acestui spațiu, de către proprietarul -vânzător Județul Brașov, dar nu mai târzii de data de 31.12.2019.                                                                                           I

în cazul în care spațiul va fi cumpărat în conformitate cu O.U.G. nr.68/2008, contractul de

Art.2.-


închiriere va înceta unilateral și titularul contractului de închiriere va proceda la eliberarea și predarea spațiului, în termenul notificat de proprietarul - vânzător Județul Brașov.                                                    1

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin

Direcția Juridică /Biroul Patrimoniu și Direcția Economică.


PREȘEDINTE, Adrian - loan VesiContrasemnează SECRETAR Maria Dlumbrăveanu