Hotărârea nr. 456/2018

Hotărârea nr.456 - prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Constantinescu Constanţa Lucia., pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrasov. ro, www.jud brașov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.456

din data de 20.12.2018


privind prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Constan:inescu Constanța Lucia., pentru cota de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2018


Analizând expunerea de motive nr. 18017 din data de 06.12.2018 și referatul înregistrat cu nr. ad.l 18017 din data de 06.12.2018, întocmite de către Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea contractului de concesiune nr. Ad 4168/01.07.2016, încheiat între Județul Brașov și Dr. Constantinescu Constanța Lucia, pentru cota de 16 din Cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu se di' Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 01.04.2019;

Văzând propunerea Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov - pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte, prezentată de către președintele comisiei, domnul consilier județean Kadas Andrei-Marius, precum și susținută și de către doamna consilier județean Sebeni - Comșa Mariana;

Ținând cont de solicitarea doamnei dr. Constantinescu Constanța Lucia având nr. de înregistrare 18017/02.11.2018, de prelungire a contractului de concesiune pentru cota de !6 din cabinetul medical nr.10 precui de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 91/22.03.2018 și actul adițional nr.4 la contractul de concesiune 4168/01.07.2016;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.196/2012 privind recalcularea cuantumului redevenței cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” cu se* Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza H.G. nr.884/ 2004, Raportul de evaluare nr 92/05.12.2017 în vederea vânzării cotei de 'A din cabinetul medical stomatologic nr.10, conform O.U.G. nr. 68/200^ din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov E; nr.32/30.01.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c”, precum și cele ale alin. (4), lit “b” și art. 123 din administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corobor: dispozițiile art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete mediale, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republica :ă cu modificările și completările ulterioare:


ui în


luna


m și nr. Ad


rașov


-Cgea at cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se prelungește contractul de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și doamnă dr. Constantinescu Constanța Lucia, pentru cota de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până k data notificării vânzării acestei cote-părți, de către proprietarul -vânzător Județul Brașov, dar nu mai târziu de dată de 31.12.2019.

Art.2.


- în cazul în care spațiul va fi cumpărat în conformitate cu O.U.G. nr.68/2008, contractul de concesiune va înceta unilateral și titularul contractului de concesiune va proceda la eliberarea și predarea spațiului, în termenul notificat de proprietarul - vânzător Județul Brașov.

- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Art.3.