Hotărârea nr. 455/2018

Hotărârea nr.455 - prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina., pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.455

din data de 20.12.2018

- privind prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. F oșianu Carmen Nina., pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Co'e: sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1

si”cu


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2018

Analizând expunerea de motive nr. 17719 din data de 05.12.2018 și referatul înregistrat cu nr. ad.17' 19 din data de 05.12.2018, întocmite de către Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina,


pentru

Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Mun ic


ipiul


Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 01.04.2019;

Văzând propunerea Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov - pentru sănătate, prbtjecția copilului și a persoanelor adulte, prezentată de către președintele comisiei, domnul consilier județean Kadas-Andrei-Marius, precum și susținută și de către doamna consilier județean Sebeni- Comșa Mariana;


luna


Ținând cont de solicitarea doamnei dr. Roșianu Carmen Nina înregistrată cu nr. 17710 din dita de

30.10.2018, de prelungire a contractului de concesiune cabinetul medical mai sus menționat precum și de Holărârea 15


Consiliului Județean Brașov nr. 92/22.03.2018 și actul adițional nr.9 la contractul de concesiune nr. 2153/20C

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.196/2012 privind recalcularea cuantumului redevi pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza H.G. nr.884/ 2004, Raportul de evaluare nr 93/05.12.2017 în vederea vânzării cabinetului medical stomatologic nr.12 conform OLIG nr. 61/2008 din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, conform HCJ Brașov nr.39/30.01.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c”, precum și cele ale alin. (4), lit “b” și art. 123 din


enței


i” cu


I

,egea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se prelungește contractul de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și doamia dr. Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data notificării vânzării acestui spațiu, de către proprietarul -vânzător Județul Brașov, dar nu mai târziu de data de 31.12.2019.

Art.2. - în cazul în care spațiul va fi cumpărat în conformitate cu O.U.G. nr.68/2008, contracții de concesiune va înceta unilateral și titularul contractului de concesiune va proceda la eliberarea și predarea spațiului, în termenul notificat de proprietarul - vânzător Județul Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Di ebția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE,

Adrian - Iașn-Veș1Contrasemnează SECRETAR Maria Dumbrăveanu