Hotărârea nr. 454/2018

Hotărârea nr.454 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 17 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piaţa Sfatului, nr.1, înscris în CF nr. 130050-C1-U6 Braşov, nr. topografic (5610, 5611)/XVII

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.454

din data de 20.12.2018


- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 17 din ir tobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 1, înscris în CF nr. 13OO5O-C1


•U6 Brașov, nr. topografic (5610, 5611)/XVII


Consiliul Județean


Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2018;


specialitate nr. Ad. 20305/11.12.2018, precum și expunerea de motive nr. de către Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu, privind neexercitarea dreptului țul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 17 din imobilul monument 3rașov, str. Piața Sfatului, nr.l, înscris în CF nr. 130050-C1-U6 Brașov, nr.

cererea înregistrată cu nr. 20305/06.12.2018 a doamnei Tverdun Lilia, privind intenția de vânzare a apartar lentului descris mai sus, la un preț de 60.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru '29.11.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român


Analizând raportul de 20305/11.12.2018 întocmite de preemțiune de către Jude i istoric situat în municipiul topografic 5610, 5611)/XVI

Luând în considerare


Cultură Brașov, nr. 841/63

pentru apartamentul nr. 17 (in imobilul din mun. Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 1, monument istoric, Casa Albrichsfeld - Kamner, data "e 1587, secolul XIX, sec. XX LMI 2015, poziția 424, cod. BV-II-m-B-11560;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin. (4), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor is alin. 1 lit. « c », art. 115 alin, republicată, cu modificările

în temeiul art. 97 și ai 1.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completăr


orice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 (1) lit. »c », alin. (4)-(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 ;i completările ulterioare;


le ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.


  • - Județul Bra șov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 17, din imobilul monunent istoric, clasat în grupa B, cod. BV-II-m-B-11560, evidențiat în lista monumentelor istorice la po ziția 424, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 1, înscris în CF nr. 130050-C1-U6 Brașov, nr. t

  • - Președintei hotărâri, prin Direcția Juridi :ă - Biroul Patrimoniu.


Art.2.


ipografic 5610, 5611)/XVII.

î Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezenteiContrasemnează, SECREȚAR Maria Bmmbrăveanu