Hotărârea nr. 453/2018

Hotărârea nr.453 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str.Crişan, nr.5, înscris în C.F. nr. 103327 Braşov, nr. cadastral 103327, nr.103327-C1, nr.cadastral 103327-C2, nr.cadastral 103327-C3

ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.453

din data de 20.12.2018


- privind net xercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str.Crișan, nr.5, înscris în C.F. nr. 103327 Brașov, nr. cadastral 103327, nr.!03327-Cl, nr.cadastral 103327-C2, nr.cadastral 103327-C3


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 20 decembrie 2018;


specialitate nr. Ad. 20210/11.12.2018, precum și expunerea de motive nr.


Analizând raportul dt

20210/11.12.2018, întocmite < e către Biroul Patrimoniu/Direcția Juridică privind aprobarea neexercitări dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str.Crișai, nr.5, înscris în nr.cadastrallO3327-C2, nr.cad istral 103327-C3;


C.F. nr. 103327 Brașov, nr. cadastral 103327, nr,103327-Cl,


Luând în considerare î îstiințarea înregistrată cu nr.20210 din 06.12.2018 a C1TR Filiala Brașov SPRL și CENȚU SPRL, desemnate î: 1 calitate de administrator judiciar al S.C. Vectra Service S.R.L. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganis ition, en redressement), reprezentată legal de Mocanu Anca -administrator special, în calitate de proprietar al imob lului din Brașov str. Crișan, nr.5, privind exercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul înscris în C.F. ir. 103327 Brașov, nr. cadastral 103327, nr,103327-Cl, nr.cadastral 103327-C2, nr.cadastral 103327-C3, monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr. 230, avand cod LMI 2015 BV-II-a-A-11389 cu denumirea “Ansamblul palatului Știrbei”, la poziția nr. 231 având cod LMI 2015 BV-II-a-A-11389.01 cu denumirea “Palatul Știrbei” și poziția 232 având cod LMI 2015 BV-II-a-A-11389.02 cu denumirea “Parc dendrologic”,

Prețul minim de valorii icare a imobilului este prețul de pornire la licitația competitivă cu strigare cu preț în urcare și este de 14.350.679 le +TVA, adjudecarea efectuându-se către ofertantul care oferă cel mai mare preț;

Ținând cont de adresi Ministerului Culturii și Identității Naționale , înregistrată cu nr.7298/12.11.2018 privind neexercitarea dreptulu nr. 103327 Brașov, monument

Având în vedere dispc


de preemțiune pentru imobilul din municipiul Brașov, str.Crișan, nr.5, înscris în C.F. istoric înscris în Lista monumentelor istorice, cod LMI BV-II-a-A-11389;

zițiile art.4, alin. (4), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea


monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin. 1, lit.(c) coroborat cu ari.115 alin.l li ,(c), alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ul

în temeiul ari. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ul


erioare;


erioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județul Bras jv nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, clasat în grupa A, sitaat în municipiul Brașov, str. Crișan nr.5, înscris în C.F. nr. 103327 Brașov, nr. cadastral 103327, nr,103327-Cl, nr.cadastrall03327-C2, nr.cadastral 103327-C3.


Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prinContrasem nează,

SECRETAR

Maria Diip+brăvcanu