Hotărârea nr. 452/2018

Hotărârea nr.452 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1B din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în C.F. nr. 120078-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 120078-C1-U3

V

Conshiul Județean Brașov


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 452

din data de 20.12.2018

- privind neexercit irea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1B dir. imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în C.F. nr. 120078-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 120078-C1-U3

Consiliul Județean


Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2018;

de specialitate nr. Ad 20583 și expunerea de motive nr. 20583 din data de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea


Analizând raportul 13.12.2018, întocmite df neexercitării de către Judi :țul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 1B din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în C.F. nr. 120078-C1-U3 Brașonr. cadastral 120078-C1-U3;

țiat în lista monumentelor istorice la poziția 377, cod LMI 2015 BV-lI-m-A-. 120078-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 120078-C1-U3, situat în municipiul ir. 35, la un preț de 67.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 7296/12.11.2018 privind preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Poarta Schei


Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 20583/11.12.2018 a domnului Totolici Mihai și doamnei Totolici Lumin ța Dana, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 1B din imobilul monument istoric, evider 11518, înscris în C.F. ni Brașov, str. Poarta Schei neexercitarea dreptului df

nr. 35, apartament 1B, monument istoric, datare cca. 1700, LMI 2015, poziția 377, cod BV-II-m-A-11518;

Având în vedere d spozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. republicată, cu modificăr le și completările ulterioare;

în temeiul art. 9'5 f            "

republicată, cu modificăr le și completările ulterioare,

15 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001


și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județil Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea i imobilul monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-monumentelor istorice la poziția 377, situat în municipiul Brașov, str. Poarta F. nr. 120078-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 120078-C1-U3.

apartamentului nr. 1B di 11518, evidențiat în lista Schei nr. 35, înscris în C


- Președin hotărâri prin Biroul Patri


Art.2.


ele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei ’ noniu.


Contrasemnează, SECRpTAR Maria Dfanrbrăveanu