Hotărârea nr. 451/2018

Hotărârea nr.451 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 15711 Braşov, nr. top. 5734/2/9/VI

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

5                                 >

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 451

din data de 20.12.2018


- privind neexercit irea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din i mobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 15711 Brașov, nr. top. 5734/2/9/VI


Consiliul Județean


Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2018;


de specialitate nr. Ad 19965 și expunerea de motive nr. 19965 din data de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea


Analizând raportul

6.12.2018, întocmite de neexercitării de către Jud< tul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument i storic situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 15711 Brașov, nr. top. 57 34/2/9/VI;

Luând în considera-e cererea înregistrată cu nr. 19965/3.12.2018 a doamnei Pelea Liana-Maria și dlui. Pelea Michael prin îi iputernicit dl. Vlad Cristian Ștefan, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 6 din imobilul monur îent istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 939, cod LMI 2015 BV-IV-m-B-11887 Brașov, str. Nicolae lorgt


înscris în C.F. nr. 46783 Brașov, nr. top. 5734/2/9/V, situat în municipiul nr. 4, la un preț de 70.000 euro;


Ținând cont de adr :sa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 816/60/22.11.2018 privind neexercitarea dreptului de

nr. 4, apartament 6, monument istoric, Casa Radu Olteanu, datare sec. XX, LMI 2015, poziția 939, cod BV-IV-m-B-11887;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art.


preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Nicolae Iorga


15 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001


republicată, cu modificări le și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și irt. 103, al in. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și comple țările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județul E rașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-IV-m-B-11887, evidențiat în lista monumentelor istori :e la poziția 939, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. nr. 15711 Brașov, nr. top. 5734/2/9/VI.


Art.2. - Președin ele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrii noniu.Contrasemnează, SECREȚAR Maria Dpmbrăveanu

L -