Hotărârea nr. 450/2018

Hotărârea nr.450 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 46783 Braşov, nr. top. 5734/2/9/V

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


CodF-16


HOTĂRÂREA NR. 450

din data de 20.12.2018


- privind neexercit irea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din i -nobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae lorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 46783 Irașov, nr. top. 5734/2/9/V


Consiliul Județean


Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2018;


Analizând raportul

6.12.2018, întocmite de neexercitării de către Jud :țul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monumen


de specialitate nr. Ad 19966 și expunerea de motive nr. 19966 din data de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea


istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae lorga nr. 4, înscris în C.F. nr.


46783 Brașov, nr. top. 5734/2/9/V;

Luând în considera

dlui. Pelea Michael pr

apartamentului nr. 5 din i mobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 939, cod LMI 2015 BV- V-m-B-11887, înscris în C.F. nr. 46783 Brașov, nr. top. 5734/2/9/V, situat în municipiul Brașov, str. b icolae lorga nr. 4, la un preț de 70.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 816/60/22.11.2018 privind neexercitarea dreptului d; preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Nicolae lorga nr. 4, apartament f 939, cod BV-IV-m-B-11387;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97

republicată, cu modificăr le și completările ulterioare,


e cererea înregistrată cu nr. 19966/3.12.2018 a doamnei Pelea Liana-Maria și n împuternicit dl. Vlad Cristian Ștefan, privind intenția de vânzare a


, monument istoric, Casa Radu Olteanu, datare sec. XX, LMI 2015, poziția


15 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001


și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județtl Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-IV-m-B-monumentelor istorice la poziția 939, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae nr. 46783 Brașov, nr. top. 5734/2/9/V.


apartamentului nr. 5 din

11887, evidențiat în lista

lorga nr. 4, înscris în C.F

Art.2. - Președin ele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezenteiContrasemnează,


SECREȚAR Maria Duintțrăveanu