Hotărârea nr. 45/2018

Hotărârea nr.45 – aprobarea contractării de catre UAT Judetul Brasov a proiectului ”Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administratia judetului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 45

din data de 30.01.2018

privind aprobarea contractării de către UAT Județul Brașov a proiectului ”Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 1357 din data de 29.01.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1357 din data de 29.01.2018 întocmite de Compartimentul Manageri Publici prin care se propune aprobarea contractării unui proiect în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov;

Ținând cont de necesitatea soluționării clarificării nr. 18.498/08.12.2017 a Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă privind eliminarea partenerului Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 133/9.03.2017 privind aprobarea parteneriatului Județului Brașov cu Agenția de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov (ADDJB) în vederea depunerii unui proiect în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov;

Văzând adresa nr.l8.537/08.12.2017 emisă de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă prin care Consiliul Județean Brașov este informat că cererea de finanțare a fost selectată în vederea finanțării, trecând etapa de evaluare tehnică și financiară, și urmează să intre în perioada de selecție și contractare, conform Ghidului Solicitantului aferent CP 4 /2017;

Ținând cont de conținutul Strategiei pentru Consolidarea administrației publice 2014 - 2020 și de Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.~ Se aprobă contractarea de către UAT Județul Brașov a proiectului "Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov.

Art.2.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Compartimentul Manageri Publici.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu