Hotărârea nr. 447/2018

Hotărârea nr.447 - atestarea apartenenţei la domeniul public al Judeţului Braşov a imobilului reprezentând Spitalul Clinic de Copii Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, S00007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.447

din data de 20.12.2018


privind atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului


reprezentând Spitalul Clinic de Copii Brașov


ie 20.12.2018;

itate nr.21432/20.12.2018 având ca obiect atestarea


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data

Analizând Expunerea de motive și Raportul de speciaj întocmite de Direcția Juridică, Serviciul Juridic Contencios, apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului i eprezentând Spitalul Clinic de Copii Brașov din care rezultă că Spitalul Clinic de Copii Brașo’

- este unitate sanitară de interes public județean, care prin H. domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sana public al Județului Brașov și al cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform OUG nr. 162/2008 și HG nr.529/2010;

-este edificat pe două parcele de teren identificate în C7 nr. 129521 Brașov nr.top 1230/1, 1229, 1226/1, 1327,1341, 1231/2, 1235, 1314, 1315, proprietatea publică a Județului Brașov și respectiv CF nr. 124363 Brașov, nr.top 1334/1/4, proprietar fiind Gal Emeric;

Văzând că pentru suprafața de teren din CF nr. 124363 a fi >st formulată notificarea în temeiul dispozițiilor Legii nr. 10/2001, de către notificatorul soluționată prin Dispoziția emisă de Președintele Con;

nr.l 108/16.12.2015, prin acordarea de măsuri compensatorii sib formă de puncte, pentru terenul în suprafață de 2334 mp;

Ținând cont de faptul că prin sentința civilă nr.45/S/05.( pronunțată în dos.nr.290/62/2016, Tribunalul Brașov a respins contestația formulată de Gal Emeric împotriva acestei dispoziții;

dispozițiile art.3 alin.3 anexa II pct.2 din Legea nr.213/1998, publică, cu modificările și completările ulterioare, din care rezu parte din domeniul public județean;

Având în vedere dispozițiile art.3 alin.3 anexa II pct.2 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din care rezultă că


r.

G nr.867/2002 a trecut din ații si Familiei in domeniul


Gal Emeric, care a fost iliului Județean Brașov,


3.2018, rămasă definitivă,


privind bunurile proprietate tă că spitalele județene fac


spitalele județene fac parte din domeniul public județean precum și dispozițiile art.91 alin.l lit.f din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, repudicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor 97 alin. (1) și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările uit îrioare.:

HOTĂRĂȘTE:

ului Brașov a imobilului arcele de teren identificate


Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Jude reprezentând Spitalul Clinic de Copii Brașov, edificat pe două f în CF nr.129521 Brașov nr.top 1230/1, 1229, 1226/1, 1327,1341, 1231/2,1235,1314,1315, proprietatea publică a Județului Brașov și respectiv CF nr. 124363 Brașov, nr.top 1334/1/4, proprietar Gal Emeric.

nr. 124363 Brașov, nr.top 1229, 1226/1, 1327,1341,


Art.2. Se aprobă alipirea suprafeței de teren înscrisă în CF 1334/1/4 la terenul înscris în CF nr.129521 Brașov nr.top 1230/1 1231/2,1235,1314,1315, proprietatea publică a Județului Brașov.

Art.3..Președintele Consiliului Județean Brașov asigură t ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contra; emnează

SECRETAR

Maria D


¥

ibFăveanu