Hotărârea nr. 446/2018

Hotărârea nr.446 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2018

Cod F-16ROMAN IA


HOTĂRÂREA NR. 446 din data de 20.12.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de

20 decembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la dat i de 20 decembrie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 962/14.12.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință oidinară la data de 20 decembrie 2018, ora 1400, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-loan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 8 puncte la punctul nr. 25 - „D verse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 20 decembrie 2018.

Art. 2.


- Se aprobă propunerea domnului Adrian-loan Veștea,


președinte al Consiliului Județean


Brașov, de schimbare a ordinii de analizare și votare a punctelor înscrise pe ordinea de zi, astfel: punctul 8 din cadrul punctului nr. 25 - „Diverse” s-a înscris ca fiind pe poziția 1 a ordinii de zi.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliu ui Județean Brașov din data de 20 decembrie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 962/14.12.2018, cu propunerile formulate.Contrasemnează,


SECRETAR

Maria ^âțAbrăveanu


PREȘEDINTE

Cod: F-05


DISPOZIȚIA NR.962

din data de 14.12.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2018 ora 1400, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2018, ora 1400, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.11.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 13.12.2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr.4.

 • 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr.4.

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.lB din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35.

 • 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Crișan nr.5.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.17 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr. 1.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical stomatologic nr.12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Constantinescu Constanța - Lucia, pentru cota de din Cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi.

 • 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între Județul Brașov și SC RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical stomatologic nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor” între U.A.T. Județul Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Centrul pentrul Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step.

12.12 Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Trubli Transbus Service SRL.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

lâ.Proiectu de hotărâre pentru validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef de laborator din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 168/2018 a Consiliului Județean Brașov privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 169/2018 a Consiliului Județean Brașov privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 20. Proiectul de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Făgăraș pentru anul 2019.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Etnografie Brașov.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Vama Buzăului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluiază în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019.

 • 25. Diverse.

  PREȘEDINTE,

  Adriam4oafi Veștea


Vizat pentru legalitate,

SECRETAR, Maria Dumîbrăveanu

••••

România

1918-2018I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului

Județean Brașov din data de 20.12.2018

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.


de funcții al Bibliotecii


Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Școlii Populare de Arte și Me; erii “Tiberiu Brediceanu”. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului Județene „George Barițiu” Brașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și structurii organizatorice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea stud: ului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată

prin proiectul “Dotarea


“Dotarea cu echipamente cadrul Spitalului Clinic ate de proiect.

de colaborare între UAT Independent în vederea


Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pfentru Copii Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și aparatură medicală performante a UPU dir Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor le£ i Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Județul Brașov și Asociația Club Sportiv Fii încheierii unui acord de parteneriat privind accesi 1 neîngrădit al persoanelor cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informațional și comunicațional din clădirea situită pe b-dul Eroilor nr.5 -sediul Consiliului Județean Brașov.

Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Goidescu Ionel, ca membru în Comisia de spec alitate nr. 3 a Consiliului Județean Brașov.

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului - construcție și tei en - reprezentând Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.