Hotărârea nr. 445/2018

Hotărârea nr.445 - nominalizarea unui reprezentant al U.A.T. Județul Brașov pentru funcția de membru în consiliul de administrație al societății S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


1918-20IS | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR, 445

din data de 13.12.2018

privind nominalizarea unui reprezentant al U.A.T. Județul Brașov pentru funcția de membru în consiliul de administrație al societății S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 13.12.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. ad. 20642 din data de 12.12.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanță Corporativă, prin care se propune aprobarea nominalizării reprezentantului Județului Brașov în Consiliul de Administrație al S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.;

Văzând adresa nr. 20357/7.12.2018 a S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.;

Ținând cont de propunerea formulată în cadrul ședinței de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, dl. Adrian Gabor;

Luând în considerare Actul constitutiv și art. 8 din Statutul S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 387/2.11.2005 privind aprobarea participării județului Brașov la constituirea Asociației „Parcului Industrial Prejmer” și a Societății comerciale Administrator a „Parcului Industrial Prejmer”;

Având în vedere prevederile art. 137A1 alin. (2) și art. 153A12 din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (2) lit “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se nominalizează dl. George-Mihai Comea, reprezentant al U.A.T. Județul Brașov pentru funcția de membru în consiliul de administrație al societății S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

Art2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 390/30.10.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art3, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Compartimentul Guvemanță Corporativă.