Hotărârea nr. 444/2018

Hotărârea nr.444 - repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.306 mii lei, din impozitul pe venit cota de 17,25%, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Brașov care se repartizează integral în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brasov.ro, www.j ud brasov.ro


România


■918 20181 SĂRBÂTORiM ÎMPREUNĂ


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 444

din data de 13.12.2018

- privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.306 mii lei, din impozitul pe venit cota de 17,25%, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Brașov care se repartizează integral în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 13decembrie 2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive, înregistrate cu nr. 20631/13.12.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean Brașov în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și / sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțarea locală;

Văzând propunerea formulată de către Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.l - de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe;

Luând în considerare dresa nr. BVR TRZ-13392/11.12.2018 a Direcției Generală Regionale a Finanțelor Publice Brașov, privind comunicarea Deciziei nr. 4226/11.12.2018 a Directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, precum și solicitările primite de la unitățile administrative teritoriale din județ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018, OUG nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, prevederile art.33 alin. (3) lit. b din Legea nr.273/2006 -privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumei de 14.306 mii lei, din impozitul pe venit cota de 17,25%, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Brașov, care se repartizează integral în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DufribrăveanuANEXĂ


Repartizarea pe unităț»4dministrativ-teritoriale a sumei de 14.306 mii lei din impozitul pe venit, cota de 17,25% reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Brașov care se repartizează integral în anul 2018 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și /sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

MII LEI

Nr. Crt.

Localitatea

Suma propusă spre aprobare

0

1

2

1

Brașov

400,00

2

Codlea

400,00

3

Făgăraș

700,00

4

Săcele

500,00

TOTAL MUNICIPII

2000,00

5

Ghimbav

200,00

6

Predeal

350,00

7

Râșnov

450,00

8

Rupea

350,00

9

Victoria

400,00

10

Zărnești

450,00

TOTAL ORAȘE

2200,00

11

Apața

200,00

12

Augustin

100,00

13

Beclean

200,00

14

Bod

200,00

15

Bran

200,00

16

Budila

300,00

17

Bunești

200,00

18

Cața

200,00

19

Cincu

200,00

20

Comăna

200,00

21

Cristian

200,00

22

Crizbav

200,00

23

Drăgus

200,00

24

Dumbrăvița

200,00

25

Feldioara

400,00

26

Fundata

300,00

27

Hălchiu

200,00

28

Hărman

200,00

29

Hârseni

150,00

30

Hoghiz

150,00

31

Holbav

200,00

MII LEI

Nr. Crt.

Localitatea

Suma propusă spre aprobare

32

Homorod

200,00

33

Jibert

200,00

34

Lisa

176,00

35

Măierus

200,00

36

Mândra

150,00

37

Moieciu

300,00

38

Ormeniș

200,00

39

Pârău

150,00

40

Poiana Mărului

200,00

41

Prejmer

400,00

42

Racoș

200,00

43

Recea

200,00

44

Sâmbăta de Sus

150,00

45

Sânpetru

200,00

46

Șercaia

200,00

47

Șinca

200,00

48

Șinca Nouă

200,00

49

Șoars

200,00

50

Tărlungeni

400,00

51

Teliu

200,00

52

Ticuș

180,00

53

Ucea

200,00

54

Ungra

200,00

55

Vama Buzăului

200,00

56

Viștea

200,00

57

Voila

200,00

58

Vulcan

200,00

TOTAL COMUNE

10106,00

TOTAL GENERAL

14306,00

Director Executiv


Direcția Economică


Gabriela Agafitei


Director Executiv' D.D.J.S.P. Mihai Pascu