Hotărârea nr. 443/2018

Hotărârea nr.443 - utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j ud brasov. ro, www.j u d brasov. ro


ROMANIA


191B-2O18 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 443

din data de 13.12.2018

privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință deîndată la data de 13.12.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. 20724 din data de 13.12.2018 întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, precum și nota nr. ad. 20724/13.12.2018;

Luând în considerare faptul că suma totală aprobată spre a fi utilizată din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017, este de 148.012.500,00 lei, astfel:

  • •    136.152.500 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018;

  • •     11.860.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în anul 2018.

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018, nr. 49/14.02.2018, nr. 123/26.05.2018, nr. 156/30.05.2018, nr. 201/28.06.2018, nr. 218/26.07.2018, nr. 244/30.08.2018, nr. 254/30.08.2018, nr. 296/27.09.2018, nr. 342/30.10.2018 și nr. 395/28.11.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din .O.U.G. nr. 11/1.03.2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și prevederile art. 58, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Arii. - Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și a secțiunii de funcționare în anul 2018, prin diminuarea cu suma de 8.929.410 lei, astfel:

suma de 1.480 lei destinată finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul 2018, pentru alte obiective de investiții, proiectele cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare;

suma de 8.927.930 lei, destinată finanțării secțiunii de funcționare în anul 2018, după cum urmează:

  • •  suma de 5.067.930 lei destinată pentru finanțarea cheltuielilor de personal la Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

  • •  suma de 3.000.000 lei destinată rambursării împrumuturilor contractate;

  • •  suma de 860.000 lei destinată pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferent medicilor, asistenților medicali de la Unitatea de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu