Hotărârea nr. 442/2018

Hotărârea nr.442 - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.442

din data de 13.12.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 20

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 13.12.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr.20725/13.12.20 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Având în vedere dispozițiile HGR nr.948/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anu] 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, art.19 alin.(2) și art.58 alin (1) lit.a din. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările: ulterioare, ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, precum și adresa Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov nr. BVR TRZ nr. 13451/12.12.2018;

A

In temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice loca: nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


ANEXA


SECRETAR,


Mana Dumtoră

J/


veanu


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

280,460.59

8,927.93

289,388.52

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.01

82,152.85

6,963.40

89,116.25

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

7,443.00

1,892.00

9,335.00

Venituri din prestări servicii

33.02.08

90.45

4.52

94.97

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

24.71

1.78

26.49

Taxe speciale

36.02.06

391.84

53.54

445.38

Alte venituri

36.02.50

165.90

12.69

178.59

TOTAL CHELTUIELI

292,320.59

0.00

292,320.59

Titlul - Bunuri și servicii

20

45,362.38

0.00

45,362.38

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

154,721.55

0.00

154,721.55

Titlul - Bunuri și servicii

20

12,132.32

0.00

12,132.32

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

151,088.80

0.00

151,088.80

Titlul - Bunuri și servicii

20

12,132.32

0.00

12,132.32

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

101,260.14

24.30

101,284.44

Titlul - Bunuri și servicii

20

3,508.98

24.30

3,533.28

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

35,608.97

-25.00

35,583.97

Titlul - Bunuri și servicii

20

6,884.93

-25.00

6,859.93

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

12,684.70

0.70

12,685.40

Titlul - Bunuri și servicii

20

1,335.24

0.70

1,335.94

DEFICIT

-11,860.00

8,927.93

-2,932.07

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

48,349.72

1.48

48,351.20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2.91

1.48

4.39

TOTAL CHELTUIELI

184,502.22

0.00

184,502.22

DEFICIT

-136,152.50

1.48

-136,151.02

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEI