Hotărârea nr. 441/2018

Hotărârea nr.441 - validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2018 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


i9i«-20ia: sărbâttwim ImdoeunA


HOTĂRÂREA NR.441

din data de 13.12.2018

18


privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 20 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 13.12.2018;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate nr. 20158/11.12.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu suma de 4.582,00 mii lei, reprezentând “Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”,

Văzând adresa nr.70824/06.12.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și adresa nr.28523/2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale;

Ținând cont de Dispoziția nr.951/10.12.2018 emisă de președintele Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;                   I

Având în vedere dispozițiile OUG nr.101/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.19 alin.(2) și art.82 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului stat pe anul 2018;

cu

d^


în temeiul art. 97 și art.l03 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se validează rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al județului Brașov


PP


anul 2018 și a bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe secțiunea de funcționare prin suplimentarea creditelor bugetare cu suma 4.582,00 mii lei, pentru “Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”conform anexei tir. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


de


Art.2.


- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dunrhrăveanu

ANEXA nr. 1

PREȘEDINTE VESTEA ADRIAN-IOANSECRETAR

DUMBRAV^zĂf^U MARIA


BUGET LOCAL


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE TRIM. IV

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

275,878.59

4,582.00

280,460.59

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

85,169.00

4,582.00

89,751.00

TOTAL CHELTUIELI

287,738.59

4,582.00

292,320.59

Titlul - Bunuri și servicii

20

45,358.32

4.06

45,362.38)

Titlul- Ajutoare sociale

57

102,051.50

4,577.94

106,629.44

CAP 68.02 - Asigurări și asistență socială

150,139.55

4,582.00

154,721.55 E

Titlul - Bunuri și servicii

20

12,128.26

4.06

12,132.32 E

Titlul - Ajutoare sociale

57

85,675.50

4,577.94

90,253.44 e

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

146,506.80

4,582.00

151,088.80

Titlul - Bunuri și servicii

20

12,128.26

4.06

12,132.32

Titlul - Ajutoare sociale

57

85,675.50

4,577.94

90,253.44

68.02.05.02 - Asistență Sociala în caz de Invaliditate

96,678.14

4,582.00

101,260.14 ș

Titlul - Bunuri și servicii

20

3,504.92

4.06

3,508.98

Titlul - Ajutoare sociale

57

84,883.18

4,577.94

89,461.12

Vizat: Șef Serviciu: