Hotărârea nr. 440/2018

Hotărârea nr.440 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13 decembrie 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @ j u d b raso v. ro, www.j u d b ra sov. ro

ROMÂNIA

IS*PB*TORIM ÎMPOEUHi


HOTĂRÂREA NR. 440 din data de 13.12.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean

Brașov din data de 13 decembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de decembrie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 956/13.12.2018, emisă de către Președintele Consiliului

Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată data de 13 decembrie 2018, ora 1200, sala 120;

la


Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 13 decembrie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 956/13.12.2018.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roPREȘEDINTE

Cod: F-05


DISPOZIȚIA NR.956

din data de 13.12.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 13 decembrie 2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul ari. 94 alin. (4) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată la data de 13 decembrie 2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea validării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

  • 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

  • 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.306 mii lei, din impozitul pe venit cota de 17,25%, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Brașov care se repartizează integral în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

  • 5. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui reprezentant al UAT Județul Brașov pentru funcția de membru al consiliului de administrație al societății S.C. Graells & Llonch Administrare Parc Industrial S.A.

PREȘEDINTE Adrian-Ioan VesiVizat pentru legalitate. SECRETAR


Maria mim brăveanu