Hotărârea nr. 44/2018

Hotărârea nr.44 – aprobarea finanţării din fonduri publice şi alte surse, precum şi a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții – “Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”, până la darea în folosință a acestuia

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.44

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea finanțării din fonduri publice și alte surse, precum și a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții - “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav", până la darea în folosință a acestuia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. ad. 1278/29.01.2018, întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică, prin care se propune aprobarea finanțării din fonduri publice și alte surse atrase și a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții - “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, până la darea în folosință a acestuia, urmând ca într-o etapă ulterioară să se ia decizia privind operarea viitorului aeroport, ținând cont fie de scenariul nr. 1, fie de scenariul nr. 4.3;

în referat se prezintă alegerea variantei optime pentru finalizarea și operarea obiectivului de investiții, ținând cont de variantele potențiale pentru finalizarea acestuia, rezultate din "Studiul de fundamentare în vederea concesionării/ Parteneriatului Public Privat Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav":

  • - finanțarea și construirea obiectivului din fonduri publice;

  • - constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni care să aibă ca scop finanțarea, construirea și operarea obiectivului;

  • - realizarea unui parteneriat public-privat având ca scop finanțarea, construirea și operarea obiectivului;

  • - concesionarea obiectivului către o entitate privată sau o asociere de entități private care să aibă ca scop finanțarea, construirea și operarea obiectivului;

Văzând solicitarea înregistrată sub nr. 1278/26.01.2018 a domnului consilier județean Spineanu Ionel;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. „b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă finanțarea din fonduri publice și alte surse atrase și construirea de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții - “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, până la darea în folosință a acestuia, urmând ca într-o etapă ulterioară să se ia decizia privind operarea viitorului aeroport, ținând cont fie de scenariul nr.l, fie de scenariul nr. 4.3.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală Administrație Publică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu