Hotărârea nr. 439/2018

Hotărârea nr.439 – modificarea componenței Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Consiliul Județean

>

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.439

din data de 28.11.2018

- privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. ad 19482/28.11.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.266/30.08.2017 privind constituirea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 19482/26.11.2018, prin care se propune modificarea componenței Colegiului Director în conformitate cu noua organigramă și stat de funcții, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 379/2018;

în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Anexa 1 la H.G.R. nr. 797/2017 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, modificată prin H.G. nr.417/08.06.2018, art.91, alin.(l) lit.”d” și alin. (5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în conformitate cu noua organigramă și stat de funcții, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 379/2018, care va avea următoarea componență:

Dumbrăveanu Maria - secretarul județului Brașov

Suciu Dan-Mircea - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Gavrilă Liviu - director general adjunct economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Director general adjunct Asistență Socială Persoane Adulte al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Director general adjunct Asistență Socială Protecția Copilului al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

- Director general adjunct Tehnic Administrativ al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Personalul cu funcții de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Badea Valeria - managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A. Sbîrcea "Brașov Săbăduși Monica - managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Curecheriu Ioan - directorul executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean nr. 266/30.08.2017 privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dunfbrăveanu