Hotărârea nr. 438/2018

Hotărârea nr.438 – împuternicirea doamnei Sibiescu Monica Claudia, în calitatea de reprezentant al Judeţului Brașov în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011”, să voteze majorarea cuantumului cotizației UAT - Județul Brașov cu suma de 0,37 lei/locuitor/an

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.438

din data de 28.11.208

- privind împuternicirea doamnei Sibiescu Monica Claudia, în calitatea de reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011”, să voteze majorarea cuantumului cotizației UAT - Județul Brașov cu suma de 0,37 iei/locuitor/an

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și Raportul, înregistrate sub nr. 19592/27.11.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune împuternicirea doamnei Sibiescu Monica Claudia în calitatea de reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011, să voteze majorarea cuantumului cotizației UAT - Județul Brașov cu suma de 0,37 lei/locuitor/an;

Văzând Decizia Consiliului Director a Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011”, Brașov, nr 12/16.11.2018, prin care “se aprobă propunerea de majorare a cuantumului cotizației membrilor asociați ai Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011, Brașov, cu suma de 0,37 lei pe cap de locuitor”, precum și adresa Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 nr 87/09.11.208, înregistrată cu nr. 18484/09.11.2018;

Ținând cont de art. 16, alin. (1) și alin. (2) din Statutul Asociației „Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011”, de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 268/16.09.2010 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Județean Brașov, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 69/ 03.02.2016, de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.457/ 17.12.2014, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 317/31.07.2017 privind aprobarea modificării cotizației membrilor UAT-uri ai Asociației „Club Sportiv Țara Bârsei 2011”;

Având în vedere prevederile art. 21, alin. (1), lit. “b” și art. 22 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, prevederile O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 91 alin. (1), lit. “e” și art. 96 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se împuternicește doamna Sibiescu Monica Claudia, în calitatea de reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011”, să voteze majorarea cuantumului cotizației UAT -Județul Brașov, cu suma de 0,37 lei/locuitor/an.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și reprezentantul Județului în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv “Țara Bârsei 2011” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Ddnibrăveanu