Hotărârea nr. 437/2018

Hotărârea nr.437 – desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 437

din data de 28.11.2018

- privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând Expunerea de motive nr. 19421 din data de 23.11.2018 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19422 din data de 23.11.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanță Corporativă, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.;

Văzând propunerile formulate și rezultatul votului exprimat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 126 din data de 30.03.2016 privind desemnarea domnului ȘTEFANIUC IO AN, consilier în cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Județului Brașov în A.G.A. S.C. COMPANIA APA Brașov SA;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990, actualizată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare - Secțiunea a Il-a - Despre adunările generale, precum și de actele constitutive ale S.C. Compania Apa Brașov S.A.;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (2), lit. “d” și art. 92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se desemnează dl. consilier județean Veștea Mihail ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.

Art.2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 126 din data de 30.03.2016 privind desemnarea domnului ȘTEFANIUC IOAN, consilier în cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Județului Brașov în A.G.A. S.C. COMPANIA APA Brașov S.A. își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanță Corporativă.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dum

r


brăveanu