Hotărârea nr. 436/2018

Hotărârea nr.436 – modificarea, completarea și abrogarea unor poziții din Anexa – „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 57E office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.436

din data de 28.11.2018

- privind modificarea, completarea și abrogarea unor poziții din Anexa - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.20)1, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 2 <11.2018;

strate cu nr.ad.19397/23.10.2018,


i Analizând Expunerea de motive și Referatul de specialitate înreg

întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se modifice rea, completarea și abrogarea unor poziții și introducerea a două poziții noi în Anexa - „Inventarul bunurilor ce ale ituiesc domeniul public al Județului Brpșov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioa

Ținând cont de prevederile prevederile art.91, alin.(l), lit.c din L :gea administrației publice locale .215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prev :derile art.3 și art.22 din Legea .213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completăr


nr.

nr.

Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocnirea inventarului bunurilor care aldătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și c e prevederile art.61, art.62 și art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborare! actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,;


le ulterioare, prevederile Hotărârii


i în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice mqdificările și completările ulterioare;


locale nr.215/2001 republicată, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.


______ Se aprobă modificarea poziției 156, din Anexa - „Inventări 1 bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și ccmpletările ulterioare, astfel:

Coloana 2, va avea următorul conținut:

UNITATE DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMO FTIZIOLOGIE SÂNPETRU ”,

Coloana 3, va avea următorul conținut:

■‘Situat în Județul Brașov, comuna Sânpetru, str. Meschendorfer nr.44^ A,

Imobil înscris în CF nr. 104135 Sânpetru :

- sub Al.l - nr. cad 104135- CI - Construcția CI în suprafață constru tă la sol de 2143 mp, spital compus din :

1. Bloc alimentar


Demisol: culoar, grup sanitar, depozitare, spălătorie + uscat )rie (1 cameră înmuiere, 2 camere spălătorie, 1 camera uscătorie, 1 camera calcatorie)

Parter: hol, culoar, sala de mese, oficiu, depozit, bucătărie -1 luat, bucătărie - legume (bucătărie, spălător vase, spălător veselă, deposit veselă, preparare came)


2. Pavilion Administrativ

Demisol: farmacie 2 încăperi, 8 depozite, sas, 2 holuri, 2 scări, vestiar, grup sanitar, 4 spații tehnice, camera C.T., garderoba

Parter: 3 holuri, sas, 4 cabinete, 1 birou, deșeuri, 2 depozite, p iză, administrație, oficiu infirmiere, sterilizare


  • 3. Sală festivă

Parter: vestibul, sas, anexă, sala festivă, pază

  • 4. Corp de legătură

Parter: sas, vestibul, punct control


5. Corp Cămin


Parter: 3 grupuri sanitare, 2 holuri, 3 sas, 1 culoar, 2 casa


scării, cabinet+grup sanitar, club,


birou+duș, vestiar filtru, 2 camere radiologice+anexă, 11 sal jane, cabinet psihologic, 1 cameră dușuri, cabinet, sală tratament, depozit

Etaj: TE terasă, LO-logie, 2 casa scării, culoar, 2 sas, cabiiet, 16 saloane, vestiar, cabinet, 1 cameră dușuri, 2 grupuri sanitare

Construcții edificate înainte de 1958.


Coloana 5, va avea următorul conținut: “ 3242770“,

Coloana 6, va avea următorul conținut: “ H.G. nr. 867/2002 - Anexa nr. 23,

H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr.l“.


Art.2. - Se aprobă modificarea poziției 159, din Anexa - „Inventări 1 bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificăi ile și completările ulterioare, astfel:


Coloana 2, va avea următorul conținut:

“UNITATE DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMC

Coloana 3, va avea următorul conținut:

“Situat în Județul Brașov, comuna Sânpetru, str. Meschendorfer nr.44i A, Imobil înscris în CF nr. 104135 Sânpetru :

- sub Al.l - nr. cad 104135- C3 - Construcția C3 grajd edificat înaint: de 1958 Coloana 5, va avea următorul conținut:

“ 1700“,


FTIZIOLOGIE SÂNPETRU “,


Coloana 6, va avea următorul conținut: “ H.G. nr. 867/2002 - Anexa nr. 23,

H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1“.


Art.3. - Se aprobă modificarea poziției 160, din Anexa - „Inventarul lunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Coloana 2, va avea următorul conținut:

‘UNITATE DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALÂ DE PNEUMOFITZIOLOGIE SÂNPETRU “,

Coloana 3, va avea următorul conținut:

“Situat în Județul Brașov, comuna Sânpetru, str. Meschendorfer nr.4434,

Imobil înscris în CF nr. 104135 Sânpetru :

- sub Al .1 - nr. cad 104135- C4 - Construcția C4 depozit termică edific it înainte de 1958,

Coloana 5, va avea următorul conținut:

“ 26300“,

Coloana 6, va avea următorul conținut:

“ H.G. nr. 867/2002 - Anexa nr. 23,

H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr.l“.

■ ce alcătuiesc domeniul public al îlterioare


Art.4.- Se abrogă pozițiile 165 și 168 din Anexa-„Inventarul bunurilo

Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările

Art.5. - Se completează Anexa - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc dorr eniul public al Județului Brașov

la H


C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare cu 2 poziții noi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la în leplinire a prezentei hotărâri prin Diretția Juridică.


JUDEȚUL BRAȘOV


ANEXA

LaH.C.J. nr.436/28.11.2018

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. Crt.

Codul de

Clasifi-

are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2

UNITATE DE ASISTENȚĂ MEDICO-sînr'TAT Ă nr

Situat în Județul Brașov, comuna Sânpetru, str.

Meschendorfer nr.443A,

Imobil înscris în CF nr. 104135 Sânpetru :

1973

5200

Domeniul public al județului Brașov,

H.G. nr. 867/2002 -

Anexa nr. 24,

PNEUMOFTIZIO LOGIE SÂNPETRU

- sub Al.2 - nr. cad 104135- C2 - construcție edificată înainte de anul 1958 cu suprafața construită la sol de 225 mp, construcție cu destinație "construcție anexă" compus din: central termică.

H.G. nr. 972/2002

- Anexa nr. 1

2

1.6.2

UNITATE DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIO

Situat în Județul Brașov, comuna Sânpetru, str. Meschendorfer nr.443A,

Imobil înscris în CF nr. 104135 Sânpetru :

- sub Al.5 - nr. cad 104135- C5 - construcție edificată înainte de anul 1958 cu suprafața construită la

1973

6700

Domeniul public al județului Brașov,

H.G. nr. 867/2002 -

Anexa nr. 24,

H.G. nr. 972/2002

- Anexa nr. 1

LUCIE SÂNPETRU

sol de 35 mp, construcție cu destinație "construcție anexă" compus din: garaj

Director Executiv, Claudia Crăciun

Red. G. Moldovan f|t

Cn _________X__X.