Hotărârea nr. 435/2018

Hotărârea nr.435 – modificarea și completarea unor poziții în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov” la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500( '07 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 471 576Consiliul Județean

Brașov______

Cod F-16


office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR. 435

din data de 28.11.2018

- privind modificarea și completarea unor poziții în Anexa - “Inventam bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 1 10/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare

.2018;


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11

Analizând Raportul de specialitate nr. Ad. 19396 din data de 23.11.2018 și Expunerea de Motive înregistrată cu nr. 19396 din data de 23.11.2018, întocmite de către Direcția Ju idică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune modificarea și completarea unor poziții în Anexa - “Inventarul buni rilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2C 01, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 61 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 repu ?licată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere dispozițiile art. 3 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 pri vind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 pi ivind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al c imunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică poziția 182 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.20< d, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Coloana 2, va avea următorul conținut:

“Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov “,

Coloana 3, va avea următorul conținut:

“Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,

ț ublic - Municipiul Brașov, str. 30


Vecini: E - proprietate privată, V - proprietate privată, N - domeniul Decembrie, str. Prundului.

Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:

- sub Al.l - nr. cad 145119- CI - Construcția CI - construcție cu rigim de înălțime D+P+CULOAR ȚRECERE+3E+POD CIRCULABIL, edificată înainte de anul 1958 cu supra ață construită la sol de 696,00 mp

și suprafața construită desfășurata de 2349,00 mp, construcție cu destinație compus din:

"administrativ și social cultural"


• Demisol: birou Șef administrativ, birou administrativ, birou magazie, maț azie, magazie, vestiar, garderobă, baie, vestiar, centrală termică, camera boilerelor, spălătorie și depozit rufe, 1 ablou electric general, uscătorie,

magazie, magazie, magazie, vestiar asistente T.A., magazie, croitorie, magaz e, călcătorie, stație apă distilată, magazie, magazie, brancardieri, grup sanitar, culoar, culoar, culoar, hol, casa sc: rii, scară, scară, scară.

Parter: casierie, Șef serviciu AAT, Șef birou achiziții, birou achiziții, Șef birou Rouns, birou achiziții, grup alon 1, salon 2, salon 3, salon 4, spațiu depozitare, doppler, camera


sanitar, centrală telefonică, camera urgențe, hol așteptare, camera observație, s agent pază, sala tratament, oficiu, cabinet radiologie, cabinet medical, radiologie, obscură, grup sanitar, salon 5, medici rezidenti, culoar, culoar, camera de include re la parafina, birou, sala parafina, casa scării, casa scării, scara, casa scării, casa scării.

• Etaj I: cabinet medical, cabinet dir. medical, cabinet medici rezidenti, sale nil, salon 12, salon 13, salon 14, salon 15, oficiu, sala de tratament, salon 16, salon 17, salon 18, salon 19, vesti: r, baie, grup sanitar, grup sanitar, culoar, culoar, casa scării, casa scării, casa scării, culoar trecere C1-C8, spațiu d<

pozitare, spațiu depozitare.


21, salon 22, salon 23, salon 24,


• Etaj 2: laborator biochimie, anexa, laborator hematologie, vestiar, salon cabinet medical, vestiar, oficiu, sală tratament, salon 25, salon 26, salon 27, sa on 28, salon 29, cabinet medical, grup sanitar și baie, grup sanitar și baie, WC, WC, gmp sanitar culoar, hol, ci loar, casa scării, casa scării, casa scării.

Etaj 3: capela, cabinet medical, vestiar, club, salon 3IA, salon 31 B, sa


on 32, salon 33, cabinet medical, salon 34, oficiu, cabinet medical, cabinet medical, sălii tratament, salon 35, saloi, 36, salon 37, salon 38, sala mese, camera de garda, grup sanitar, baie, WC, WC, culoar, hol, casa scării, casa scări, casa scării.

• Pod circulabil: magazie, magazie, magazie, magazie, magazie, culoar, ci loar, casa scării.

Coloana 5, va avea următorul conținut: “3676190“,

Coloana 6, va avea următorul conținut:

“H.G. nr. 867/2002 - Anexa nr. 23,

H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr.l,

adeverința nr. 70240c, 10918/17/07.09.2017 emisă de Primăria

Municipiului Bt ișov”,


Art.2. - Se modifică poziția 183 din Anexa - “Inventarul bunuriloi ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 10 1/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Coloana 2, va avea următorul conținut:

- “Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”,

Coloana 3, va avea următorul conținut:

“Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,

-i Vecini: E - proprietate privată - cimitir, V - domeniul public - Municipiul Br: șov, str.Trotuș, N - domeniul public Județul Brașov, S- proprietate privată.

Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:

-sub Al.8 - nr. cad 145119 - C8 - Construcția C8 - construcție cu regim de nălțime D+P+4E edificată înainte i de anul 1958 cu suprafața construită la sol de 492,00 mp și suprafața corstruită desfășurată de 2.270,00 mp,

construcție cu destinație, "administrativ și social cultural" compusă din:

 • •  Demisol: vestiar, depozitare, depozitare, depozitare, atelier și depozit ire mecanici, atelier ânplar, camera șoferilor, hd, grup sanitar și baie, hol, grup sanitar, panou electric ș i depozitare, spațiu tehnic bazine, chicinetă, culoar, culoar, scări.

 • •  Parter: sala bazine, agent pază, cabinet medical, ambulator, anexă imbulator, hd, grup sanitar, sauna, cabinet asistent igienă, duș, depozitare, hol intrare, hol, morgă camera frigorifi că, morgă, depozit, casa scării; casa, scării, scară, scară.

Etaj 1: logopedie, cabinet psihologic, gimnastică, raport gardă, băi galvanice, EKG, EKG, magnetodiaflux,

anatomie patologica, anexa 3, anexa 2, anexa 1, grup sanitar, grup sanitar, h( casa scării,


1, hol, culoar, hol, casa scării, scara,

Etaj 2: masaj, cabinet medical, cabinet asistenți, ultrasunete, sală giipnastică, sală gimnastică, vacum, sala ;anitar, hol, culoar, casa scării, casa


tratament parafină, vestiar, sala parafină, magnetodiaflux, grup sanitar, grup ; scării,

302, salon 303, salon 304, salon


 • •  Etaj 3: cabinet medical, grup sanitar, salon 307, salon 301, salon

305, salon 306, oficiu, sala tratament, vestiar, wc culoar, grup sanitar; grup sar itar, casa scării, casa scării.

 • •  Etaj 4: casa scării, casa scării.”,                                        I

Coloana 5, va avea următorul conținut:

“3694676”,

Coloana 6, va avea următorul conținut:

“H.G. nr. 867/2002 - Anexa nr. 23,

H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1,

adeverința nr. 70240c, 10918/17/07.09.2017 emisă de Primăria Munic

piului Brașov”,


Art.3. - Se modifică poziția 185 din Anexa - “Inventarul bunurilor

ce alcătuiesc domeniul public al


județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.20(11, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Coloana 2, va avea următorul conținut:

- “Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”,

Coloana 3, va avea următorul conținut:

- “Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,

meniul public Județul Brașov, S-


- Vecini: E - domeniul public Județul Brașov, V - proprietate privată, N - d( domeniul public Județul Brașov.

- Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:

- sub A1.3 - nr. cad 145119- C3 - Construcția C3 - construcție cu regim de îna țime P+E edificată înainte de anul 1958 cu suprafața construită la sol de 64 mp și suprafața construita desfășu ată de 133,00 mp, construcție cu destinație "administrativ și social cultural" compus din:

• Parter: dietetica și nutriție, birouri intenări, agent pază, culoar, hol intrare spi al.

• Etaj: cabinet medical, culoar.

Coloana 5, va avea următorul conținut: “217540”,

Coloana 6, va avea următorul conținut: “H.G. nr. 867/2002 - Anexa nr. 23,

H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1,


adeverința nr. 70240c, 10918/17/07.09.2017 emisă de Primăria


Municipiului Br ișov


Art.4. - Se modifică poziția 186 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce; lcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:


Coloana 2, va avea următorul conținut:

- “Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”,

Coloana 3, va avea următorul conținut:


- “Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,


- Vecini: E - domeniul public Județul Brașov, V - proprietate privată, N public Județul Brașov.


- proprietate privată, S- domeniul


- Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:


-sub Al.4 - nr. cad 145119- C4 - Construcția C4 - construcție cu regim de îi ălțime P edificată înainte de anul 1958 cu suprafața construită la sol de 105,00 mp și suprafața construita desfăș urată de 105,00 mp, construție cu destinație "administrativ și social cultural" compus din:


• Parter: statistica informatica, statistica informatica, statistica informatica, i rhiva medicala, arhiva Rouns, hol, hol.


Coloana 5, va avea următorul conținut: “130813”,

Coloana 6, va avea următorul conținut:

“H.G. nr. 867/2002 - Anexa nr. 23,

H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1,


adeverința nr. 70240c, 10918/17/07.09.2017 emisă de


Primăria Municipiului Bi așov”,


Art5. - Se modifică poziția 187, din Anexa - “Inventarul bunuriloi ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.201 II, cu modificările și completările ulterioare, astfel:


Coloana 2, va avea următorul conținut:


- “Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”,

Coloana 3, va avea următorul conținut:


- “Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,


- Vecini: E - domeniul public Județul Brașov, V - proprietate privată, public Județul Brașov.


- proprietate privată, N- domeniul


- Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:

-sub A1.6 - nr. cad 145119- C6 - Construcția C6 - construcție cu regim de înălții ie P edificată înainte de anul 1958 cu suprafața construită Ia sol de 13,00 mp și suprafața construită desfășurată de 3,00 mp, construcție cu destinație "construcție anexă" compusa din:


Parter: Garaj.


Cqloana 5, va avea următorul conținut: “10400”,

Coloana 6, va avea următorul conținut: “H.G. nr. 867/2002 - Anexa nr. 23,

H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr.l,

adeverința nr. 70240c, 10918/17/07.09.2017 emisă de Primăria


Municipiului Bt ișov


ii


Art6. - Se completează cu 4 poziții noi Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcă uiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioaie, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art7. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la în< eplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.SEC Maria I


Contra semnează, RETAR . I uffibrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


ANEXA

La H.C.J. nr.435/28.11.2018

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • - Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,

 • - Vecini: E - domeniul public Județul Brașov, V - domeniul public Județul Brașov, S - domeniul public Județul Brașov, N- domeniul public Județul Brașov.

 • - Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:

1973

9500

Domeniul public al județului Brașov, în baza dreptului de accesiune, conform art. 488 coroborat cu art. 482 Cod civil.

- SUU A 1.2 - IU. LdU 14-J 11 UZ u UU11M1ULȚ1A UZ ■ construcție cu regim de înălțime P edificată înainte de anul 1958 cu suprafața construită la sol de 48,00 mp și suprafața construită desfășurată de 48,00 mp, construcție cu destinație "construcție anexă" compus din:

•     Parter: centrală termică.

2

1.6.2

Spitalul Clinic de

Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • - Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,

 • - Vecini: E - domeniul public Județul Brașov, V - domeniul public Județul Brașov, S - domeniul public Județul Brașov, N- domeniul public Județul Brașov.

1973

247547

Domeniul public al județului Brașov, în baza dreptului de accesiune, conform art.

- Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:

-sub A 1.5 - nr. cad 145119- C5 - Construcția C5 -construcție cu regim de înălțime P edificată înainte de anul 1958 cu suprafața construita la sol de 195,00 mp și suprafața construita desfășurată de 195,00 mp, construcție cu destinație "administrativ și social cultural" compus din:

• Parter:    camera    magnetului,    camera

tehnicianului, camera tehnica, cabinet, cabinet, oficiu, tablou electric și depozitare, vestiar, vestiar, vestiar, hol lift alimente, lift alimente, hol, sală așteptare, culoar, culoar, grup sanitar.

488 coroborat cu art.

482 Cod civil

3

1.6.2

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • - Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,

 • - Vecini: E - proprietate privată, V - domeniul public Județul Brașov, S - proprietate privată, N- domeniul public Județul Brașov.

 • - Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:

-sub A 1.7 - nr. cad 145119- C7 - Construcția C7 -construcție cu regim de înălțime P edificată înainte de anul 1958 cu suprafața construită la sol de 40,00 mp și suprafața construită desfășurată de 40,00 mp, construcție cu destinație "construcție anexa" compusa din:

• Parter: camera transformator electric.

1973

19900

Domeniul public al județului Brașov, în baza dreptului de accesiune, conform art. 488 coroborat cu art. 482 Cod civil

4

Teren aferent

Spitalului Clinic de

- Situat în municipiul Brașov, str. Prundului nr.7-9,

1973

1619000

Domeniul public al județului Brașov. HG

Psihiatrie și Neurologie Brașov

proprietate privată, N- domeniul public al Municipiului Brașov. Imobil înscris în CF nr. 145119 Brașov:

• sub Al - nr. cad 145119- teren împrejmuit de 2407 mp,

nr. H.G. nr. 867/2002 -

Anexa nr. 23

Director Executiv,

Claudia Crăciun /


Red. G. Moldoyan

\ A