Hotărârea nr. 434/2018

Hotărârea nr.434 – aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 482/22.11.2017 privind aprobrea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 159, 160, 168 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.539/15.12.2017 privind modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov 482/22.11.2017

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.434

din data 28.11.2018

- privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 482/22.11.2017 privir aprobrea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 15' 160, 168 - din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit pri Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobi prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1 și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.539/15.12.201 privind modificarea Art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov 482/22.11.2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. Ad. 19398/23.11.2018 și Expunerea di motive înregistrată cu nr.19398/23.11.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prii care se propune aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 482/22.11.2017 privinc aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 159 160, 168 - din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prir Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobai prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1 și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.539/15.12.2017 privind modificarea Art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov 482/22.11.2017;

Ținând cont de faptul că, actul administrativ nu a produs efecte juridice și nu au întrat în circuitul civil;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit „c” din Legea nr. 215/2001, art.3 și art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul art. 97 și art.l03 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. -Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov 482/22.11.2017 privind aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 159, 160, 168 - din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1 și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.539/15.12.2017 privind modificarea Art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov 482/22.11.2017.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu