Hotărârea nr. 433/2018

Hotărârea nr.433 – aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 481/22.11.2017 privind aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean

»

Brașov

t


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.433

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 481/22.11.2017 privind aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 - din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. Ad. 19400/23.11.2018 și Expunerea de motive înregistrată cu nr. 19400/23.11.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 481/22.11.2017 privind aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185,186, 187 - din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1;

Ținând cont de adresa nr. 152406/MDRAPFE/22820/DPFBL/23.01.2018 înregistrtă la Consiliul Județean Brașov cu nr. Ad.18560/29.01.2018, adresa Ministerului Sănătății nr. 5870/18.01.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. ad. 18560/29.01.2018;

Luând în considerare faptul că, actul administrativ nu a produs efecte juridice și nu au intrat în circuitul civil;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit „c” din Legea nr. 215/2001, art. 3 și art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. -Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 481 din 22.11.2017 privind aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186,187 - din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1.


Contrasemnează, SECRETAR Maria IDumbrăveanu