Hotărârea nr. 432/2018

Hotărârea nr.432 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la S.C.Carfil Industrial Parc S.A.Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN

B-dul Eroilor nr. S, Brașov, România,


BRAȘOV

>00007


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 261


475 576Consiliul Județean Brașov


office@judbrasov.ro, www.judbrasi v.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.432


din data de 28.11.2018


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la S.C.Carfil Industrial


Parc S.A.Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28,11.2018;


Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive nr. 17 >82/02.11.2018 întocmite de care se propune rectificarea Parc S.A.Brașov;


către Direcția Juridică/Compartimentul Guvernanță Corporativă prin bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la S.C.Carfil Industria

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.61/21.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la S.C.Carfil Industria

Având în vedere dispozițiile art.l9 alin.(2) din Legea nr.273/2(


Parc S.A.Brașov;

06 privind finanțele publice


locale cu modificările și completările ulterioare, art.4, alin.(l), lit.a și < rt.10, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelu

care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori najoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

în temeiul ari. 97 și art.l03 alin.(2) din Legea administrației

republicată cu modificările și completările ulterioare:


unor operatori economici la


publice locale nr.215/2001.


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuiel

Industrial Parc S.A.Brașov, conform anexelor 1-5 care fac parte intedrantă din prezenta hotărâre.


pe anul 2018, la S.C.Carfil


- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aduce rea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Compartimentul Guvernanță Corporații ă.


Art.2.Contra semnează. SE( i Maria D i


țar

^răveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SRL

Sediu / adresa: BRAȘOV, strZIZINULUI Nr 119 Cod unic de înregistrare: R018786039

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018


.... /


mii lei

Realizat

Propuneri

%

INDICATORI

Nr.       an

rd.    precedent

(N-1) 2017

an curent (N)2018

% N/N-1

(N*1) 2019

(N+2) 2020

9=7/6

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

i

VENITU

» « *

R1 TOTALE (rd.1=rdJ2+rcL5+rd.6)                      ’   . ’

1

1.955,92

!   1.991,00

1.79

1.991,00

• 1.991,00

<»- , Ucr ." 0,00

w

1

Venituri totale din exploatare, din care:

S23

1.955.92

1.991,00

1,79

1.991,00

1.991,00

»«40U®l

0,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

■M

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.....• • • - • ■ **.*:■*

CHELTIEU TOTALE (rd.7=nL8+rdJOtrdJ21)

î,*ț-»%îw- • i -       ..     r-n.              •. . ■                        •    .. t> ■

f .

7

1.816,05

1.905,05

4,90

.•

1.905,05

-

1.905,05

awK»

* *17*.

0.00 BfttM

1

ChettuWi de exploatare, <fin care:

1.815,89

WMJOS.OS

4,80

bk. .^tsoaws

SttSM.903.05

SBDUOO

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

•X9*fc

863,55

952,50

10,30

952.50

952,50

0,00

0.00

8.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

1101

2.27

3,00

32,16

3,00

3,00

0,00

0,00

%

-•M

■C2.

mim#

«WW7O55

WBM3

* « wXft

«KW»

mu»

> t< r

co.

Cheltuieli de natura salatiaia (rd.13*rd.14)

■M

*W<28:

K8t47

t»R»753.59.

F < 0500

OilB

CI,

cheltuieli cu salariile

372.12

705.09

89,48

705.09

705.09

0.00

0,00

C2.

bonusuri

43.16

48,50

12,37

48,50

48,50

0,00

0,00

C3,

ah* cheftuWI cu prasonâhiLdBn «arat *>.    X-Ut ’-’W-V.

!M5i

ti>'Oj0O

"* ^vjOO

- cheit. cu plăti compensat, aferente disponibilizărilor de personal

PI

0

0

0.00

0

0

0,00

0,00

C4.

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

152,24

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5.

cheit cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte oblfoatii teoale

18

Ml

127,12

16,96

-86,66

16,96

16,96

0,00

0,00

0.

alte cheltuieli de exploatare

.19

255,43

177,00

-30,71

177,00

177,00

0,00

0,00

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

- ReMteat""'”'** an precedent (N-1) 2017

"“PrtfpWiârl an curent (N) 2018

%

N/N-1

Estimări an (N*1) 2019

Estimări an (N+2) 2020

%

9«7«

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Cheltuieli financiare

0,16

2.00

1150,00

2,00

2,00

0,00

0,00

-a-

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0 0G

HI

ț-'                                                                     ,.       '-v-V? V-•<;>££

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Hi)

-is-jjs’-'                   ' r'.vr..", VșiU-        >'■         ’ iiVf?

M

____

------—.

6535

B5l95

ii&

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23;

22,56

13,75

-39.05

13,75

13,75

0,00

0.00

V

PROFITULCONTABILRAMASDUPĂDEOUCEREA      >     -■ V ■ ,r.

424S

72,20

•■■<^72U»

-0,00

:^o$o

1

Rezerve legale

■ww

5,87

3,61

-38,50

3.61

3,61

0.00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilitat) fiscale prevăzute de lege

ÎWS

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

îS

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din

w

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0)

5

Alte repartizări prevăzute de lege

1-291

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25.26, 27,28.29

111,44

68.59

-38,45

68.59

68,59

0,00

0,00

7

Participarea salariatiilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult

■B»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau focal, in cazul regiilor autonomei

MW;-55,72

34,29

113<4«

IlSw»

- dividende cuvenite bugetului de stat

1331

53,07

32,66

-38,46

32,66

32,66

0,00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

2.65

1.63

-38.49

1.63

1.63

0,00

0,00

c)

• dividende cuvenite altor acționari

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

9

Profitul nerepartizatpe destlnatffle prevăzute la rd.31-rtf.32 se repartizează ta

--35-

-55.72

-34,29

-38,46

' -34.29

v ■•’’V--53439

v.«M»

V-7ÎO00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

136|

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

VB

CHELTUIELI ELIGIBILE DtN FONDURI EUROPENE, din caret            ■ -

*3»

VTVV- OUOft

VI ..-w»

HBitWl

-,-<v-jt»i#OUD<X

/KAîCM»

a)

cheltuieli materiale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

b)

cheltuieli cu salariate

î3»S

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

',46$

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

dl

cheltuieli cu reclama si publicitate

44tt

0,00

0,00

o.oa

0.00

0,00

0.00

0,00

a)

alte cheltuieli

,*«K

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

313,15

300.00

-4,20

300.00

300,00

0,00

0,00

1

Alocații de ia buget

Î44S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

- alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

Kt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

?w-;

313,15

300,00

-4,20

300.00

300,00

0,0)

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

••47 j-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0)

0.00


(


mii lei

INDICATORI

Realizat Nr.       an

rd.    precedent

(N-1J2017

Propuneri an curent (N) 2018

% N/N-1

Estimări an (N*1) 2019

Estimări an (N*2) 2020

%

9=7/5

10=877

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozei la finele anului

L48-

9.00

9,00

0.00

9.00

9.00

0,00

0,00

T"

NrirwBiu w salamul iutei--■-------------------—

■MO-

-----------9UOO.

«no

0.00

9.00

9.00

0.00

0,00

,3

Câștigul mediu kmar pe salariat (tei/pcrsoana) determinat pe baza cheitutelOor de natura salariate (rd.12fad.49) 712*1000

.50

> i

3.845,19

6.977,69

Atfv* •• •’ *

-,r7 i

:!.8<47

6.977.69

6977,69

w

ț. -W|

4

Câștigul mediu kmar pe salariat determinat pe baza chelt cu salariile (lei/peraoana} (rd.13 7nl49}/12*1000

51

3.445,56

■ 6.528.61

89,48

6.528,61

6528.61

£5.1

Productivitatea muncSIntmitati valorice pe total personal

52

«**«4217.32

Kî’ 221,22

mi.79

221.22

<U£tt1.22

- ‘10.00

aw

r«»

ProducMatea muncijn unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse

w-f

^0,00

'0.00

i4M0

; V

•-T?

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rti.7 / rd.1) x 1000

54

. 928.49

956,83

f ." 3.05

956.83

4^^95083-

rtfojoo

8

Plăti restante

W-

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.0Q

0,00

9

Creanțe restante

56

85,41

80,00

-6.33

60,00

50.00

-25,00

-16.67
CONTAE |L SEF/
/4<7<7 <?/' ’/z A-a -y:î A

Anexa 2


Sediu I adresai BRAȘOV, atr. 23ZINU UI NR119

Cod unic de înregistrare: RO157860: 9

Dl TAMEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

PRI VAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI/2018

mii tei

INDIC/

---------J,--------- o

3

Nr. rd.

Propuneri an curent (N) 2918 din care:

Prevtelon at2017

Realizat 2017

Previzton attrtml

Previzlon attrtm 11

Previzlona ttrimlll

Previzional an 2018

î-l ’ 4 •'

4

3

1

2

„—Șl--

fțt»

_6£__

1

Venituri totale exploatare (rd.3*rd.8*rd.9+rd.12*fd.13+i

t.14), din cart:

1 847,00

1.955,92

497,76

995,50

1.493,25

1.991,00

a)

din producția vanduta

(rd.4+rd.5+rd.6+rd,7), dh

cârti '

3

1845,00

1.904,95

495,25

990,50

1.485,75

1.981,00

•1}

din vanzarea produs

?lor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2)

din servicii prestate

5

595,00

575.73

150.00

300,00

450,00

600,00

a3}

din redevente sl chir

1

6

1,150,00

1.328.95

345,25

690,50

1.035,75

1.381,00

MM

alte venituri

7

100,00

0,27

0,00

0.00

0.00

0.00

b|

din vanzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

c)

din subvenții el transfer aferente cifrei de afaceri (rd.1Wd.11), din caret

hri de eploetare nete

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

subvenîit, cf.prevedi vigoare

ritor legale in

19

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2)

1 K !' V5

rea pierderitor

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

d)

din producția de imobiliza

1

12

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

venituri aferente costului |

reducției in curs

13

0.00

0.(»

0.00

0,00

0,00

0,00

n

alte venituri din exploat

(rd.15*rd.16*rd.19*rd.2i

ire '

+rd.21), din care:

14

2,00

50,97

2,50

5,00

7,50

10,00

«)

din amenzi si pena

rafi

15

2,00

50.97

2.50

5,00

7,50

10,00

f2)

din vanzarea activ de capital (rd.l7*rd,18), din *

Hor ti alte operații

arar' * '

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

venituri din product

a de imobilizări

18

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentn

investit»

19

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

f4)

din valorificarea ce

lificatetorCO2

20

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

ÎS}

pite venituri

21

0,00

0,00

0,<X>

0,00

0.00

0,00

2

Venituri financiare (rd.23+rd,24+rd.25+rcL26+d^

7), din care:

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

din imobilizările financiari

23

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b)

din invpstrtH financiare

24

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

c)

din diferente de curs

25

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

d)

din dobânzi

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

arte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

3

Venituri extraordinare

t»ț

r-\ 0,00

0,00

0,00

V 0.00

"    0.00

0.00

x î             5 <        t      t      •

29

1

1      ‘ f

1

Cheltuieli de exploatare (rd.31 +rd.79*rd.86+rd.120},

încarc:

30

1.822,00

1.815,89

475,78

951,53

1.427,29

1.903,05

A. Cheltuielile cu bunuri «11 (rd.32+rd.40+rdA6), din cari

«vicii

31

874,88

863,84

238,13

476,25

714,38

952,50

A1

Cheltuieli privind stoc*

(rd.33*rd.34+rd.37*rd.!

ile

l+rd.39) din caro:

32

605,00

S 583,15

150,25

300,50

... 450,75

«11,00

INDIC/

troRi

Nr. rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din care:

Prevteion at 2017

Realizat 2017

Prevlzlon attriml

Previzlon attrimll

Previztona ttrimlll

Previzional an 2018

0

1

2

3      4

5

6a

6b

6c

6d

•)

cheltuieli cu materiile prim

33

6,00

14,04

3,75

7,50

11,25

15,00

b)

Cheltuieli cu materialele care;

:onsumablla, din

34

4,00

2,58

1,00

2,00

3,00

4,00

b1>

cheltuieli cu piesei cere: ’

> de schimb, din

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1,1

ulehiri/chimicale/gai

> tehnice

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

«3

materiale irrtrelinerh

exploatare

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

b1.j

materiale folosite la

eparatii

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

b1.4

cheltuieli materiale f (refacturate)

taite pentru terii

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

materiale consumat

; pt investiții

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli combustii»

36

4,00

2,56

1,00

2,00

3,00

4,00

c)

cheltuieli privind materiale

e de natura

37

15,00

11.25

3,00

6,00

9,00

12.00

<0

Cheltuieli privind energl

i sl apa, din care:

38

580,00

56530

142,50

285,00

427,50

570,00

1. cheltuieli gazept. po

mlatle folosite de

23,00

17,86

4,50

9,00

13,50

18.00

2. cheltuieli cu energie t|

irmica comparata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. cheltuieli cu servicii |

ompare agent

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4. cheltuieli cu apa ada<

s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. cheltuieli cu energie i

lectrica

550,00

532,16

13635

272,50

408,75

545,00

6. cheltuieli consum ap

tehnologica

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

7. cheltuieli utilitari (apt

, energie termica)

7.00

5,28

1,75

3,50

5,25

7,00

8. reduceri comerciale |

rtmlte

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

•1

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind servii terii "<

(rd.41*rd.42+rd.45), din

III* executate de

care:

40

127,03

12634

46,75

93,50

140,25

187,00

a)

cheltuieli cu întreținerea:

reparațiile

41

105.03

107,32

40,00

80 00

120,00

160,00

b)

jfcb- — a» tf ev ji«antei rftt cneituraii pnYinacriirHi

(rd.43*rd.44), din

42

4,00

1,80

0,50

1,00

130

2,00

M)

- către operatori cu integral/majorilar d redevente ctr cesk

capital stat ie

43

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

b2)

ț către operatori ci

capital privat

44

4,00

1,80

0,50

1.00

1,50

2,00

c)

prime de asiguarare

45

18,00

17,12

6,25

12,50

18,75

25,00

A3

Cheltuieli cu alte servit terii (rd.47*rdX8*rd.50+rd.l 7+rd.68+ rd.69+ rd.78),

1 executate de i+rd.62+rd.63*rd,6

lineare:

46

142,85

154,45

41,13

82,25

12338

164,50

a)

cheltuieli cu colaboratori

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

Cheltuieli privind corni onorariul, din care:

48

10,00

■■ 4,99

1,75

wo

535

7*00

b1)

cheltuieli privind o

isultanta juridica

49

10,00

4,99

1.75

3,50

5,25

7.00

c)

cheltuieli de protocol, publicitate (rd.51*rd3:

tdama si :

i, din care:

50

10,00

4,04

1,50

: 3,00

4,50

6,00

C1)

cheltuieli de proto

>1, din care:

51

4,00

1,11

1.00

200

3,00

4.00

- lichele cadou po

nr.1B3/2006.CU m

ivit leg» iificarile ulterioare

52

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICI

MTORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din care:

Previzion al 2017

Realizat 2017

Previzion attrim I

Previzion attrim II

Prevlziona ttrimlll

Previzional an 2018

0

1

El

3

4

5

6a

6b

6c

6d

c2)

cheltuieli de reci» din care:

»fa si publicitate,

53

6,00

2.93

0,50

1,00

1,50

2,00

- tichete cadou pent reclama si publicitat nr.193/2006,cu mod

iL cheltuieli de

4.potrivit Leg» ficarile ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

- tichete cadou pt. c marketing, studiu pi pe piețe existente s nr. 193/2006, CU rr ulterioare

ampanli de

■tei. promovarea noi, potrivit Legii

55

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

- cheltieli de promo\

ere a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea p<

2/2015 (rd,56+rd.59+rd.C

Irf^jDUenrX-'’. p), din care:

57

1. 0.00

.0,00

0,60

.. 0.00

' 0,00

d1)

cheltuieli de sponso medical» senatele

tizare In domeniul

58

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

d2)

cheltuieli de sponsc educ., invat., social

\izare m dom. bf sport, din care:

59

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

<»3)

pentru cluburile spdfrtve

60

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

d4)

cheltuieli de sponn acțiuni si activ.

rizerea pt.alte

«1

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul d persoane

:bunuri sa

62

0,50

0,30

0.13

0,25

0.38

0,50

0

chelițiiell de deplasare, din care:

detașare, transfer,

63

4,00

1,59

1,00

2,00

3,00

4,00

* cheltuieli cu diurne (rt care                    j

,65+rd.66), din

64

4,00

1,59

1,00

2,00

3,00

4,00

1- interna           1

65

4,00

1,59

1,66

2.00

3,00

4,00

1-externa          |

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli poștale si taxe 4

le telecomunicații

67

10,00

10,51

3,00

6,00

9,00

12.00

h)

cheltuieli cu serviciile bar|

care si asimHate

68

10,00

6,56

2,50

5,00

7.50

10,00

alte cheltuieli ou senrlcj

II» executate de

69

? 85,00

90/44

25,00

50,00

75,00

100,00

11)

cheltuieli de asigur]

ve si paza

70

85.00

90.44

25.00

50,00

75,00

100.00

i2)

cheli. privind intretl funcționarea tehnk]

iereasi ide rateul

71

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

•3)

■V                                                   |

Cheltuieli cu pregai

rea profesionala

72

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

>4)

cheltuieli cu reevl Imobilizărilor cort necorporale, din l

orale si

73

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

-aferente bunttrifol

dementului public 1

denatura

74

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

I5)

cheltuieli cu prestdt Riale (verificări ma verificare cazane c

iile efectuate de rotogice, taxe T,PT)

75

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

16)

cheli privind recul personalului de cori ordonanței de urgii r^.109/2011

arsa si plasarea ducere cf ita a Guvernului

76

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

17)

chettuieH cu anunlL sMte anunțuri I

rfe privind licitațiile

77

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

INDIC/

l ORI

Nf.

Propuneri an curent (N) 2018 din care:

Previzion at2017

Realizat 2017

Previzion attriml

Previzion at trim II

Previzlona t trim III

Previzional an 2018

0

1

2

3      4

5

Sa

6b

6c

6d

II

«Mahaltulâirtâi aarvidl

78

' .,<1335

- 38,02

? .yyj

12,50

'    18,75

25,00

lucrări pentru protec

i muncii

0,00

0,85

0,25

0,50

0,75

1.00

PI

Abonament legis

0,00

2,19

0,63

1.25

1,88

2,50

PI

taxe salubritate

0.00

0,79

0,25

0,50

0,75

1.00

PI

Cheltuieli servicii inh

matice

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0.00

jsr

alte cheltuieli de nat sus

a celor de mai

13,35

32,19

5,13

10.25

15,38

20.50

B. Cheltuieli cu Impozite, tax

siwraamWsri

79

3.00

2,27

0,75

1,50

, ‘' .'“2,25

3,00

«)

cheli cu taxa pt. activ, de resurselor minerale

xptoatarea

80

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu redeventa per bunurilor publice si resura

ru concesionarea le minerale

«1

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

c)

cheltuieli cu taxa de licent:

82

0,00

0,00

0,00

0.00

0,0)

d)

cheltuieli cu taxa de autori

are(ITP auto)

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•I

chefl|iWi cu taxa medii

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

chel luieli cu alte taxe si im

x>zite

85

3,00

2,27

0,75

1.50

2,25

3,0)

9l

cheltuieli cu impozite si ta.

e locale

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

h)

taxa ANRSC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli cu personalul

(rd.87+rd.100*rd,104+rd.113)

din care:       ■

86

699,61

694,64

: 192,64

:*'-38M8

577,91

'770,55

CO

Chelț. de natura salariat

Hrd.88-Hd.92)  *

87

420,72

415,28

138,46

276,92

415,37

553,83

C1

Cheltuieli cu salariile (r

l.89*rd.90+rd.91),

88

372,22

372,12

126,33

252.67

379,00

505,33

a) salarii de baza

357,22

357,12

118,83

237,67

356,50

475,33

b) sporuri, prime sl alte salariului de baza (cf.Cl

tonificați! af. M)

90

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

c) alte bonificații (conte

rmCCM)

91

15,00

15,00

7,50

15.00

22,50

30,00

C2

Bonușuri (rd.93+rd.96+

dln care:

d.97*rd.M+rd.99),

92

48,50

; 43,16

1233

24,25

36,38

48,50

a) cheituMI sociale pre Legea nr.227/2015 privi modificările si complet care:.

razuta la art.25 din id Codul fiscal, cu riteulterioare, din

93

0,00

0,00

0/30

s. 0,00

0,00

0,00

«tichete de cresa. < cu modtf. ulterioara

t.legii nr.193/2006,

94

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. legii nr. 193/2006. ulterioare:

h. sociale potrivit u modificările

95

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

b) tichete de masa

96

33,00

27.66

8,25

16,50

24,75

33,00

c) tichete de vacanta

97

15,50

15,50

3,88

7,75

11,63

15,50

d) ch. privind particip.

alariatiilor la

98

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli contor

nCCM

99

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu perse i

(rd.101+rd.102*rd.103)

ralul tilneare:

100

0,00

C o.oo

? . 0,00

, f 0,00

0,00

0,00

a) ch.cu plătite compei disponibilii, de persor i

i. aferente

1

101

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

b) ch.cu drepturile sala r baza unor hotarari Jud <

late cuvenite In :at.

102

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

c) ch. de natura salarii li restruct, privatizării, a ii special, irite comisii sl :

aferente mlnistrator omltete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0)

0,00INDICI

trORI

Nn

rd.

Propuneri an curent (N) 2018 din care:

Prevtzion at2017

Realizat

2017

Prevtzion attriml

Previzion attrim II

Prevlziona t trim III

Pre vizionat an 2018

0

1

2|

3

4

5

6a

6b

6c

6d

C4

Cheltui» li aferent» contr sl a unor organ» de cont comisii si comitate (rd.i05+rd.108*rd.111+n

Jetului <to mandat ic»re si control, 4l12),dln care:

104

152,24

152,24

49,94

99,88

149,82

199,76

a) pentru directori / dlrei

105

Jt-?'89,60

29,15

^^58,30

87,45

116,60

- componenta fixa |

108

69.60

69,60

23,10

46,20

69,30

92,40

- componenta variat

ta

107

20,00

20.00

6,05

12.10

18.15

24,20

b) pentru consiliul dead

fnlnistratle /

108

-“-41(76

*:■ 41,76

»• 13,86

■“■.■:-;27,72

41.58

55,44

- componenta fixa I

10»

41,78

41,76

13,86

27.72

41,58

55.44

- componenta variatjla

110

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA si cenzori

111

20,88

20,88

6,93

13,86

20,79

27,72

d) pentru alte comisii sl

jomttete

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

C5

Ch. cu asig. si protecția speciale sl alte obligații (rd.114*rd.115*rd.118*r

bodalȘ'fd.;

p.11?enil.'ii8*fd3

113

;..:<426,68

’ 127,12

4,24

8.48

, 12,72

16,96

a) cheltuieli privind eoni asigurări sociale

pbutia la

114

91,64

90.30

0.00

0.00

0,00

0.00

b) cheltuieli privind con asigurări pt. soma]

iributla la

115

3.11

3.32

0,00

0,00

0,00

0.00

c) cheltuieli privind con asigurări sociale de sen

ributia la state

116

31.90

33,50

0.00

0,00

0.00

0,00

d) di. privind contrlb. la aferente fd. de salarii

fd. speciale

117

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) cheltuieli privind con schețnele de pensii

ributia unrtetll la

118

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

f) cheltuieli privind alte I fonduri speciale

jontributli sl

119

0.00

0,00

4,24

8,48

12,72

16.96

D. AM» cheltuieli de exploata

(rd.121+rttl24+rd.125^UÎa

re':-’"

l*rd.127+rd.128),

120

«24M1

....

*0*25544

’ 44,25

‘ - 88,50

132,75

177,100

a)

Cheltuieli cu majorări «

(rd.122+rd.123), din car]

penai Itati

121

2,00

0.71

0,50

1,00

1,50

2,00

- catrd bugetul general ca

nsolidat si

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către 3iti creditori       |

123

2,00

0,71

0.50

1,00

1,50

2,00

b)

cheltuieli privind activele |

mobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c>

cheltuit aferente transfA persorțalufui             I

urilor pentru plete

125

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

dl

alte cheltuieli            |

126

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

•)

cheltuieli cu amortizarea!

mobfl ilarilor

127

142,51

154,43

43,75

87,50

131,25

175,00

9

ajustat! sl deprecieri p|i

ntru pierdere de

128

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M)

cheltuieli privind ajb provizioanele     I

stările sl

120

100.00

100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.1

- provizioane privirjc salariatitor         |

particip, ta profit a

130

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

f1.2

- provizioane in ledatora cu contractul de mandat      I

130a

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provkl pentru depreciere valoare, din caret

oane sl ajustări sau pierderi de

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea prop

(rd.133*rd.134*r4.

tioanelor 135), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00INDICATORI

F? I

Propuneri an curent (N) 2018 din care:

Prevlzlon at2017

Realizat 2017

Pntvixlon attrtml

Previzlon attrlm II

Pre viziona ttrimlll

Prevtzionat an 2018

0

1

2 I

3      4

5

6a

6b

6c

8d

- din participarea salariatitor la profit

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din depredarea ImoMearitor corporale si a activelor «rculante

134

0.00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CM

136

W10,M

zLi.J,W

1,50

l 2,00

Cheltuieli privind dobânzile!

137

10,00

0,16

0,50

1,00

1,50

2,00

aljh

aferente creditelor pentfu investiții

138

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentki activitatea curenta               I

139

10,00

0,16

0,50

1,00

1.50

2,00

b)

cheltuia» din diferente de c|ira valutar

140

0,00

9*00

0,00

0,00

0,00

0,0)

bi)t

aferente creditelor pentfu investiții

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2>)

aferente creditelor pentru activitatea curenta               I

142

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare      |

143

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare        I

144

HBfOiOO

«?”;■* 0A»

rw^0,OO

iiwtOiOo

0,00

’ 0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit I pterdefre) (rd.1td.29)

145

15,00

139,87

21,49

42,98

64,46

85,95

venituri neimpozabile               |

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nededuclibile fiscale        1

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

2,40

22,56

3,44

6,88

10,31

13,75

V

DATE OE FUNDAMENTARE     |

149

0,00

0.P9

JM»

0,00

0,00

0,00

1

CMMetf> natufe saiariaia M»)

150

420,72

*.41828

138,46

^-;278,K!

.,."*415,37

\ 653.83

2

Ch8Muwwwto««MME" J :: .......

151

W

r 372,12

128,33

? 262,67

379,00

1 505,33

3

Nr. de personal prognozat la flnel4 anului

152

10

9

9

9

9

9

4

Nr. mediude salarlati           |

153

10

10

9

9

9

9

9

•I

CMtiguimedtafurwpea^afiatdetfflmlrtat3

154

Î3:1O1,83

W0100

4.878,98

4,678,98

' 4.678,98

4.678,98

b|

Castrul mediu lunar pe «MIMf’**

155

r3.460;67

S5;128:06

16.128.06

* 5.128,06

5.128,06

6

«)

Productivitatea muncii m unlțati valorice pe

156

184,70

' 195,59

’ 221,22

r 221,22

221,22

221,22

b)

Productivitatea muncii in undați fizice pe totai

157

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

Elemente de caicul a produrfiv.muncii in

158

0.0)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitate de produse finite !QPF)

159

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

• preț mediu (p)            |

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• valoare « QPF x p       |   :

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale dp exptoat.*

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

7

Plăti restanțe                    |

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Creanțe restante.dln oara:     |

164

90,00

B6/41

80,00

80,00

80,00

80,00

de la operatori cu capital intfcgral/majoritar de

165

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

de ta operatori cu capital prțrat

166

90,00

85,41

80,00

80,00

80,00

80,00

de la bugetul de stat      |

167

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

de la bugetul tocai         |

168

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de ta alte entitati            |

169

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Credite pl. finanțarea activ, curerfte (soldul ramas

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAL,USTRIAI»


CONTABIL SEF EcNEDEL* U DUMITRUPage 6 , Jâfyrt&V bnt&uUfâ'

' țCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                                              ANEXA 3

SC CARFILIDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZLZINULUI NR 119

Cod unic de inregistrare: R015786039

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

ABIL SEP

LCU DUMITRU


mii lei

Nr. Cri.

INDICATORI

Denumire cont

Prevederi an (N-2)

% 4«3/2

Prevederi an precedent (N-1)

% 7=6/5

Aprobat (rectificare cf. HCL656/2015

Realizat

Aprobat (cf.

HCL527 31 10 2016

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Veniturtt(Xaift<rd4+fd.2*rcL3), dîn care:

•'     1.941,00

1.916.70

1.847,00

\\    1.956.11

1

Venituri din exploatare

1.941,00

1.916 51

,»-1

1.847,00

1.955,92

2

Venituri financiare

0,00

0,19

■ '.'M'.O'

0,00

0,19

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

■ ^OJ

0,00

0.00       ca

SCCARFIL INDUSTRIAL PARC SA...................

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. 2E3NULUINR 119

Cod unic de înregistrare: R015786039

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANTARE/2017


ANEXA 4


mii lei

INDICATORI

Data finalizării Investiției

An precedent (N-1) (2017)

Previziuni cf

2018

Valoare

(2019)

—AnrNHt— (2020)

HCL 527/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, dto care:

- \> "

300,00

313,15

220,00

220JJ0

'H:?,17 220^00

;■ 1

3una» proprii, din cant:     >.*'- T "              “ -

'■■7300,00

313,15

v.-.-J    220.00

220)00

■»^’22flC00

a)-amortizare

298,00

312,65

185.00

185,00

185,00

I » : «re»»

2,00

0,50

35,00

35,00

35,00

■î. 2':

AfocatifOetabtifiet ;        ■■ »«»•>.«                '• .

-

. 0,00

V    0,00

3 '

Credite bancare, din care:                     a

0,00

; >.■’*      0,00

©%A-~^0gw

a) - interne

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)-externe

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

' 4

Alte suna, din care:                                 -<■■■■

■ '0.00

0,00

>       o.oo

W-- «*000

• Incasari surse proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

• Buget Local

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

-Buget de Stat

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-Surse atrase

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTU1EU PENTRU INVESTrnt, din care: :

300,00

313,15

220,00

•.--«^28*00

- 1

0,00

0,00

A,'— 0,00

>•- .--^Gjoe

-?-,W,00

\ *

.p !

aj peh^î&mmlteproprte^e privea c^ratwutai ecodomlc:

; ș/îț; 0,00

0,00

Ot

0.00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-(denumire obiectiv)

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

b) pentru bunurBe de natura domeniului public al statului sau al unftatiiadmlnrstrathr-teritoriate:

‘A ■- 0,00

'••:‘.’d,oi

0,00

REABILITARE REȚELE TERMICE DE TRANSPORT SI DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ci cheltuieli de proiectare

("

INDICATORI                    . ,

Data finalirarii Investiției

0

1

2

3

d) pentru bunuri de natura domeniului privat ai statului sau ai unitatil admlnistrativ-tertioriale:

-J.

• (denumire obiectiv)

locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatil administrativ-teritoriale:

:- ■

- (denumire obiectiv)

2

/rivest/tf/no/, cffncara.*                              ■:

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului -economic? .7 ■ ■      '

?.

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unitatil MdmMstn^v-terttoriale:

c) cheltuieli proiectare

■■

d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unl^aidkâaisMMbi^^        -

* (denumire obiectiv)

e) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau In locație de gestiune.exciusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatil administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

3

/nvestftfiFefectuate la imobilizările corporale extatonte finodambariji din care.*

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului ecoriom&x*                         '            *

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unitatKadmintetratteteritoriMe:                    1

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitarii administrativ-teritoriale:

An precedent (N-1) (2017)

Valoare

Previziuni cf

HCL 527/2017

Realizat

Previziuni an 2018

......An N+1

(2019)

AnN+2 (2020)

4

5

6

7

8

300,00

313,15

220,00

220,00

. :<;/ 220,1»

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

,04»

"      04®

----Q3JC

'V-?

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

- 0,00

0,00

04»

04»

*-•» 0,00

■ :A®0.

0.00

°«°°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04»

0,00

0,00

*

0,00

0,00

<-^'04»

0,00

• 04»

0,00

' .....

: -<M»

M.

■p      0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

........

:> -o.oo

— r -    ț

1 ■ •. °-00

0,00

0,00

. ,S

04»

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

■■■■ . s, ■

300,00

313,15

•"    ‘'WvX

220,00

2204»

220,00

f •• " ’r

• <M»0

... ...■. .

0,00

- \ •#

04»

h- •;       --.W

0,00

.

0,00

0,00

0,00

0,00

............................0.00

300,00

313,15

220,00

- 220,00

■ r

300,00

313,15

220,00

220.00

220,00

0.00

0,00

o,0o

0,00

t* *«--

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2017)

Valoare

Previziuni cf HCL 527/2017

Realizat

Previziuni an 2018

.......... ...........

(2019)

AnN+2 (2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T"

d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau in locație de gestiune,exclushr cele din domeniul public sa pHvfl d statului sâu’âl UIUUUI MUuih.UUaU. lu.ltu.tolu.

0,00

0,00

0,00

0,00

oxxî

0,00

_

___

- (denumire obiectiv)

0.00

0,00

0.00

Dotări       r-fA5

0,00

0.00

OJM

0,00

0,00

(Mini)Buldoexcavator

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

■5

Rambursări de rate aferente crediteforpentru investiții, din care:       • - U

0,00

0,00

:A'-*0,00

'”0,00

.A

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)-externe

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00CONSILIUL JUDEȚEAN B

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUINR 119 Cod unic de înregistrare: RO 15786039


ANEXA 5 cMASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE AN 2018


Nr.

Cri

MASURI

Termen de realizat

an precedent (N-1) 2017

an curent (N) 2018

an (N+1)2019

an (N+2) 2020

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (*/♦>

Rezultat

plăti

Rezultat

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pctl

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsura 1........................

X

X

0,00

0,00

0.00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

-

X

X

X

X

X

X

Măsura n.................

X

X

0,00

0,00

0.00

TOTAL Pctl                                        ' '   '   '

X

X

0,00

w

0,00

04»

0,00

OM»'

Pctll

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la oct. l

X

X

1

Măsura 1........................

X

X

0.00

0.00

0,00

2

Măsura 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsura n.................

0,00

0,00

0.00

TOTAL'Pftfc'tl-z-.'ft-                              •-   -.....:r

;.......

X

X

0,00

0,00

0,00

d 0,00

0,00

0,00

Pctlll

TOTAL GENERAL PcLI+PctH

• ..

X

X

0,00

0,00

0,00

nnn

0,00

0,00


DIRECTOR GENERAL.

V1SS LIVIU
•Jbî^ab -facuMae -        .LCU DUMITRU