Hotărârea nr. 43/2018

Hotărârea nr.43 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2018, conform anexei

România


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-l6


HOTĂRÂREA NR. 43

din data de 30.01.2018

privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2018, conform anexei

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 19662/587 din data de 29.01.2018 și raportul de specialitate nr. ad. 19662/ad.587 din data de 29.01.2018, prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2018, conform anexei; în raport se argumentează necesitatea continuării serviciilor juridice pentru asigurarea continuității unei reprezentări coerente a intereselor Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov de către avocații care au formulat și susținut și până în prezent apărările în litigiile ce fac obiectul dosarelor enumerate în anexă;

Ținând cont de oferta de servicii de asistență juridică și reprezentare, formulată în acest sens de cabinetele de avocat asociate Olaru & Olaru înregistrată cu nr. 587 din data de 15.01.2018, precum și oferta SCPA Nemeș, Voicu, Bilan și Furtună înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 19662/27.12.2017;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată și art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

Luând în considerare prevederile art. 29, paragraful 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și dispozițiile art. 12, alin. (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, dispozițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și actualizată, art. 21, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G.R. nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele aferente plății onorariului pentru serviciile juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor fi cuprinse în planul anual al achizițiilor publice, în condițiile legii.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Direcția Economică și Direcția Generală Administrație Publică.


Contrasemnează, SECRETARPREȘEDINTE ADRIAN IOAN VEȘTEA


SECRETAR

MARIA DUMtfR&VEANU

NR. CRT.

CONTRACT

DOSAR/CABINET AVOCAT

PĂRȚI

OBIECT LITIGIU

STADIU DOSAR

ESTIMARE ORE 2018 APROBATE

1

754396/05.09.2014 - mandat în căi ordinare și extraordinare de atac -fără număr de ore estimat

4194/62/2011ONV

LAW

Reclamantă: Biserica Evanghelică C.A. - Parohia Brașov Pârâtă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Chemat în garanție: Consiliul Județean Brașov

Biserica Evanghelică C.A. - Parohia Brașov a solicitat: (i) obligarea DGASPC la plata sumei de 290.092 Euro, reprezentând despăgubiri pentru folosința imobilului situat în Municipiul Brașov, Str. Apullum nr. 1-3 pentru perioada 24.03.2008 - 24.03.2011; (ii) obligarea DGASPC la plata sumei de 3.272 Euro/lună, reprezentând despăgubiri pentru folosința imobilului pentru perioada cuprinsă între data de 24.03.2011 și momentul predării efective a imobilului către Biserica Evanghelică C.A. - Parohia Brașov; (iii) evacuarea DGASPC din spațiile pe care le ocupă în Imobilele situate în Municipiul Brașov, Str. Apullum nr. 1-3.

Dosarul este suspendat până la soluționarea irevocabilă a Dosarului nr. 2505/62/2016 al Tribunalului Brașov.

SUSPENDAT

20 h

2

919817/11.04.2016

- mandat în căi ordinare și extraordinare de atac -fără număr de ore estimat

2505/62/2016 ONV

LAW

Reclamant:

UAT Județul Brașov Pârâți: Biserica Evanghelică Municipiul Brașov Primăria Municipiului

Anulare adeverință emisă de Primăria Brașov

Dosarul este soluționat în etapa fondului, hotărârea primei instanțe fiind în sensul respingerii cererii de chemare în judecată formulate de către UAT Județul Brașov.

Hotărârea judecătorească este în curs de redactare.

20 h

3

754398/03.06.2015 mandat în toate căile de atac conform AA nr. 2/10.06.2016 - fără număr de ore estimat

2951/62/2015 ONV

LAW

Reclamant:

UAT Județul Brașov Pârâți:

CS Societatea de Patinaj Brașov CS Olimpia 2011

Contravaloare lipsă de folosință

Dosarul este soluționat în etapa fondului, hotărârea primei instanțe fiind în sensul admiterii cererii de chemare în judecată formulate de către UAT Județul Brașov.

Hotărârea judecătorească este în curs de redactare.

20 h

4

919820/28.04.2016 - mandat în căi ordinare și extraordinare de atac -fără număr de ore estimat

4737/2/2016 ONV

LAW

Reclamant: UAT Județul Brașov Pârât: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională

Acțiune în anulare Notificare Ol PSI nr. 3137/30.03.2016

Recurs

Cauza se află în procedură de filtru, pe rolul înaltei Curți de Casație și Justiție

NU ECAZUL

8387/2/2016 ONV

LAW

Având în vedere că la data de 28.09.2016 CJBV a primit Notificarea nr. 6983 de răspuns la plângerea prealabilă am introdus în baza aceluiași contract de asistență juridică o Acțiune în anulare a Notificării nr. 6983/28.09.2016 emisă de MCSI - OIPSI cu privire la menținerea corecției financiare de 25% aplicată la valoarea Contractului de achiziție nr. 716/20.01.2015 prin Notificarea OIPSI nr. 3137/30.03.2016

Fond Hotărârea din fond este favorabilă Consiliului Județean Brașov. Termenul de recurs expiră la data de 03.01.2018.

20 h

5

754379/12.12.2013

- mandat inclusiv în căi ordinare și extraordinare conform AA nr.

1/11.08.2014

- fără număr de ore estimat

4874/62/2014 ONV LAW

Reclamant: UAT Județul Brașov Pârât: Gotic SA

Pretenții, respectiv obligarea pârâtei GOTIC SA la: (i) restituirea sumelor încasate necuvenit în temeiul dispozițiilor contractului de lucrări nr. 9565/25.11.2004 în cuantum de 162.210 lei și (ii) a dobânzii penalizatoare în cuantum de 49,99 lei pe zi de întârziere până la plata efectivă.

Suspendat în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014.

[fond]

SUSPENDAT

4758/62/2014 ONV

LAW

Pretenții, respectiv obligarea pârâtei GOTIC SA la: (i) restituirea sumelor achitate și încasate fără drept în cuantum de 1.851.944 lei, în temeiul dispozițiilor contractului de lucrări nr. 8798/10.11.2006 reprezentând contravaloarea unor lucrări executate cu cantități, prețuri și tarife mai mari decât în devizul ofertă, a unor lucrări neexecutate precum și decontarea dublă a acelorași lucrări; (ii) obligarea pârâtei GOTIC SA la plata dobânzii penalizatoare în cuantum de 11,25% calculate asupra sumei de 1.851.944 lei de la data introducerii prezentei cereri și până la restituirea efectivă către Județul Brașov a sumei de 1.851.944 lei, respectiv în valoare de 570,8 lei pe zi de întârziere.

Suspendat în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014.

[fond]

SUSPENDAT

6

754399/03.06.2015

- mandat în etapa de fond, inclusiv căi ordinare și extraordinare de atac

- fără număr de ore estimat

895/62/2015 și toate dosarele provenite din acesta, inclusiv 697/64/2017 ONV LAW

Creditor: UAT Județul Brașov și alții Debitor: Gotic SA

Procedura insolvenței debitorului SC Gotic SA

Fond

Termen de judecată -10.01.2018, .La termenul din 10.01.2018 urmează a fi discutate obiecțiunile formulate de către creditori la rapoartele de evaluare întocmite de către expert atestat ANEVAR având ca obiect bunurile deținute în proprietate de către Gotic SA. Anul 2018 este crucial intrucat se va discuta planul de reorganizare si atragerea răspunderii administratorului GOTIC

50 h

7

1322579/21.02.2017

- mandat în toate fazele procesuale, inclusiv în faza căilor extraordinare de atac fără număr de ore estimat

8322/2/2017 ONV LAW

Reclamant: Consiliul Județean Brașov Pârât: Ministerul Comunicațiilor și Pentru Societatea Informațională -Organismul Intermediar Pentru Promovarea Societății Informaționale

Contestare la autoritatea emitenta a Procesului Verbal nr. 2345/13.02.2017 de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis de MCSI — OIPSI, precum și în vederea anulării acestuia în fața instanțelor de contencios administrativ, în toate fazele procesuale (inclusiv în faza căilor extraordinare de atac)

Fond Nu s-a acordat încă primul termen de judecată.

20 h

8

1322591/23.03.2017

- mandat inclusiv în faza căilor extraordinare de atac

- fără număr de ore estimat

1663/62/2017 ONV

LAW

Reclamant: UAT Județul Brașov Pârâți: Curtea De Conturi A României -Comisia De Soluționare A Contestațiilor Camera de Conturi Brașov

Anularea și suspendarea încheierii nr. VI/37/06.03.2017 a Curții de Conturi a României și a Deciziei nr. 39/31.10.2016 a Curții de Conturi a României -Camera de Conturi Brașov

Fond

Termen la data de 30.01.2018. Urmeaza administrare expertiza si obiectiuni daca este cazul apoi concluzii. Rezultatele expertizei sunt f. importante sunt foarte importate pentru soluționarea doasrului

26 h

9

754384/10.03.2014

- în fața oricăror autorități și/sau instanțe de judecată, inclusiv cai de atac fără număr de ore estimat

42/2015 ONV LAW

Reclamant: Consiliul Județean Brașov Pârât:

Asocierea Sorocam-Colas Romania

SRL

Acțiune în pretenții pentru executarea necorespunzătoare a tratamentului bituminos (lucrări de întreținere pe bază de criterii de performanță) aferente Contractului de lucrări nr. ID 36642/07.04.2007

Soluționat pe fond, neredactat

NU ECAZUL

10

078847/2.04.2015

1751/62/2015 OLARU & OLARU

Parte civilă:U.A.T. Județul Brașov

Infracțiuni de corupție

600 lei/termen

DIRECȚIA JURIDICA Șl RELAȚII CU PUBLICUL DIRECTOR EXECUTIV

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

CLAUDIA CRĂCIUN