Hotărârea nr. 429/2018

Hotărârea nr.429 – prelungirea duratei contractului de comodat nr. 3132/28.02.2018, încheiat între Judeţul Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, pe o perioadă de 2 ani, pentru spaţiul de la Mansarda situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil înscris în C.F. nr. 141300 Braşov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, aflat în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România. 500007

Telefon: + 40 268 410 777. Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www. j udbrasov.ro


ROMANIA


HOTĂRÂREA NR.429 din data de 28.11.2018

- privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 3132/28.02.2018, încheiat între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, pe o perioadă de 2 ani, pentru spațiul de la Mansarda situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil înscris în C.F. nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2018;

Analizând referatul nr.ad. 17690/19.11.2018 întocmit de Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea pe o perioadă de 2 ani, a contractului de comodat, înregistrat cu nr. 3132/28.02.2018 la Consiliul Județean Brașov și cu nr. 99/06.03.2018 la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, contract încheiat între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, pentru spațiul de la Mansarda situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil înscris în C.F. nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov; conform acestui contract de comodat, Județul Brașov a dat spre folosință gratuită, această mansardă, cu obligația restituirii, în individualitatea sa, la încetarea contractului; termenul contractului este din data de 01.03.2018, până la data de 01.01.2019, putându-se prelungi cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 50/14.02.2018 privind restrângerea dreptului de administrare asupra mansardei situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov și darea în folosință gratuită, a acestui spațiu, pentru desfășurarea activității, către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;

Văzând adresa Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov nr. 792/2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 17690/30.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit „c”, art. 124 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 2146-2151 din Codul Civil - Legea 287/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum și Cap. IV din O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2 ani, a duratei contractului de comodat, înregistrat sub nr. 3132/28.02.2018 la Consiliul Județean Brașov și cu nr. 99/06.03.2018 la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, contract încheiat între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, pentru spațiul de la Mansarda situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil înscris în C.F. nr. 141300 Brașov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR,