Hotărârea nr. 428/2018

Hotărârea nr.428 – aprobarea organizării Galei Sportului Olimpic – Brașov 2018 și a Galei Excelenței în Educație – Brașov 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


1918-20)8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 428

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea organizării Galei Sportului Olimpic - Brașov 2018 și a Galei Excelenței în Educație - Brașov 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând Expunerea de motive nr. 19426 din data de 23.11.2018 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19425 din data de 23.11.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea organizării Galei Sportului Olimpic -Brașov 2018 și a Galei Excelenței în Educație - Brașov 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 295/27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a” pct. 6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organizarea Galei Sportului Olimpic - Brașov 2018 și a Galei Excelenței în Educație - Brașov 2018 în cursul lunii decembrie 2018.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbraveanu