Hotărârea nr. 427/2018

Hotărârea nr.427 – aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov. ro


HOTĂRÂREA NR.427

din data de 28.11.2018ROMANIA


privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentele r financiare elevilor care au obținut distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28


noiembrie 2018;


Analizând expunerea de motive nr. 19439/ 21.11.2018 și referatul întocmite de către Direcția Management Proiecte prin care se propune acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la eti.j organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au < cupat de pregătirea acestora”;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 211 / 2017 pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ultei ioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice modificările și completările ulterioare:


înregistrat cu nr. 19439/ 21.11.2018, aprobarea „Regulamentului privind ipa națională a olimpiadelor școlare


„a”, pct. 1 din Legea administrației


locale nr. 215/2001, republicată cu


Art.l.


HOTĂRĂȘTE:


- Se aprobă „Regulamentul privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut rul Educației Naționale și cadrelor face parte integrantă din prezenta


distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Miniștri didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”, conform anexei, cart hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndepli Management Proiecte.


lire a prezentei hotărâri prin DirecțiaContrast

SEC

Maria 1 himbrăveanu

o-


mnează, iETARConsiliul Județean


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOX

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


Brașov

I


Direcția Management Proiecte

Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe


Secretar, Dumbrăveanu Mariaprivind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut dis tincții la etapa națională a Olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale și c adrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora


Capitolul 1. Dispoziții generale


Art.l. Promovarea, susținerea performanței în educație și recu îoașterea valorilor județene constituie un obiectiv important pentru Consiliul Județean Brașov.


ilor și a procedurii pentru icții la etapa națională a


Art.2. Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteri ' acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distii .< olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale și :adrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora în anul școlar 2017-2018.


Art.3. Se premiază performanța școlară obținută la etapa nație organizate de Ministerul Educației Naționale, în baza comunic irii oficiale transmisă de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.


nală a olimpiadelor școlare


Art.4. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propr u al județului Brașov.


Capitolul 2. Cadrul legal


Art.5. La baza elaborării acestui regulament stau următoarele p -evederi legislative:

 • -  Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și comp

 • -   Legea 273/2006 a finanțelor publice, cu modificările și corn jletările ulterioare;


etările ulterioare;


 • -   Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și corn jletările ulterioare;

Legea nr. 211/2017 pentru modificarea și completarea ait. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011.


Capitolul 3. Criterii de acordare a stimulentelor fi nanciare

Art.6. Se acordă stimulente financiare elevilor care au obținut a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, în funcție de valoarea performanței, îi limita bugetului aprobat, astfel:

distincții la etapa națională


 • -  Locul I Locul II

  1.700 lei

  1.400 lei

  1.000 lei

  500 lei


 • -  Locul III

Mențiune

Cuantumul stimulentelor financiare prevăzute în prezentul Reg netă.

îlament reprezintă valoarea


Art.7. Nivelul maxim al stimulentului financiar ce se poate ac )rda elevilor și profesorilor care au pregătit elevii care au obținut performanțe în anul școlar 201' - 2018, se stabilește după cum urmează:

 • -  elevul care a obținut mai multe premii la una sau mai multe discipline de învățământ va fi remunerat pentru cea mai bună performanță;

 • -  profesorul care a pregătit un singur elev premiat va fi r ;munerat corespunzător cu elevul premiat;

 • -   profesorul care a pregătit mai mulți elevi premiați va fi r îmunerat o singură data la valoarea cea mai mare a stimulentului individual acordat ele vilor premiați. colectivele de profesori care au pregătit un elev sau mai

  mulți elevi premiați vor fi


remunerate la valoarea cea mai mare a stimulentului individual acordat elevului/ elevilor premiați care va fi împărțită în mod egal între mem >rii acestora.

Art.8. Lista elevilor și profesorilor care urmează să primeas întocmește în baza datelor furnizate de Inspectoratul Școlar al Județulu

:ă stimulente financiare se Brașov.


Art.9. în vederea acordării stimulentelor financiare, se vor depi ne la Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe următoarele documente:

 • -  copie după diploma/ distincția obținută de elev;

  ire l-a pregătit pe acesta; numele beneficiarului.


 • -   copie după actul de identitate al elevului și al profesorului c documente care atestă existența unui cont bancar deschis pe

Art.10. Pentru elevii minori premiați se vor prezenta în comj letarea documentelor de la tate al părintelui/ tutorelui/ lancar deschis pe numele

Art.9 o copie după certificatul de naștere, o copie după actul de ident reprezentantului legal, documente care atestă existența unui cont părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal al minorului.


Capitolul 4. Dispoziții finale

Art.ll. Acordarea stimulentelor financiare se va desfășura într-un cadru festiv, în cadrul Galei educației ce va avea loc la Centrul Cultural Reduta în luna decen brie.

Art.12. Nicio persoană nu poate fi discriminată și nici avanta ată cu privire la acordarea stimulentelor financiare pe criterii de religie, sex, rasă, apartenență la organizații legal constituite sau apartenență politică a familiei.

Art.13. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la date aprobării lui prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art.14. Regulamentul se publică pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, www.iudbrasov.ro.

Vizat: Director executiv DMP Săcuiu Nicolae
Vizat: Șef serviciu Prahoveanu Daniela întocmit: Iureș Nicoleta..................