Hotărârea nr. 426/2018

Hotărârea nr.426 – aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii şi colectivele tehnice, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, în anul competițional 2017 - 2018, individual și pe echipe”

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, fax: +40 268 475 576 off ice @j u d bra sov. ro, www.j ud brașov, ro


ROMANIA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.426

din data de 28.11.2018

privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din mgetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice, care au obținut performanțe deosebite 11 acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2017-2018, individual și pe echipe”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 no embrie 2018;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 19438/21.11.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. propune aprobarea „Regulamentului


19438/21.11.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care sc privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sp< rtivii și colectivele tehnice, care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oîciale, în anul competițional 2017 -2018, individual și pe echipe”;

Văzând propunerea formulată de către doamna Toaso Imelda, vicepreșe linte al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 9, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. J0/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor ter nene, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea N( sportive, cu modificările și completările ulterioare;

rmelor financiare pentru activitatea


Luând în considerare prevederile art. 181, alin. (2), lit. ,,f’ din Leg;a nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 25 din Anexa la H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările uit irioare;

„a”, pct. 6 din Legea administrației


Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

locale nr. 215/2001, republicată cu


în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

- Se aprobă „Regulamentul privind acordarea premiilor din

pentru sportivii și colectivele tehnice, care au obținut performanțe deosebite li acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2017 - 2018, individual și pe echipconform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.


Art.l.


bugetul propriu al Județului Brașov


Management Proiecte.


- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndepli lire a prezentei hotărâri prin Direcția


PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea


Contrasei nnează, SECRETAR brăveanu


Maria DuConsiliul Județean

>

Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Direcția Management Proiecte

Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe
ROMÂNIA
privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județe lui Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performa ațe deosebite la

acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competiționa 1 2017-2018, individual și pe echipe

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. Promovarea, susținerea performanței în educație și spor: și recunoașterea valorilor județene constituie un obiectiv important pentru Consiliul Județean Brașo c

Art. 2. Prezentul regulament are drept scop stabilirea criterii or și a procedurii pentru la competițiile sportive către sportivii legitimați la cadrul ramurilor sportive


premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute internaționale/ naționale oficiale, în anul competițional 2017 - 2018, de structurile sportive din județul Brașov, care își desfășoară activitatea în olimpice ale căror federații sunt afiliate la Comitetul Olimpic și Sport iv Român.

iiciale se înțelege: ate mondiale; Campionate


Art. 3. Prin perfomanță deosebită obținută la competiții sportive o

  • a)     locurile I - III obținute la: Jocurile Olimpice; Campioi europene; Festivalul Olimpic al Tineretului European; Jocurile INVICTU J.

  • b)     locurile I - III obținute la Campionate naționale.

Art. 4. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propriu al județului Brașov.

Capitolul 2. Cadrul legal

Art. 5. La baza elaborării acestui regulament stau următoarele pre' 'ederi legislative: Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și coi npletările ulterioare; Hotărârea 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ș;

completările ulterioare; etările ulterioare; e ulterioare;


Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și comp

Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completări OUG nr. 90 din 06 decembrie 2017 privind unele măsuri fisc il-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Capitolul 3. Criterii de acordare a premiilor pentru sportivii și antr morii principali care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internați anale/ naționale

principali care au obținut


Art. 6. U.A.T. Județul Brașov premiază sportivii și antrenorii performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale/ naționale oficiale în anul competițional 2018, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea c personală cu respectarea prevederilor din Hotărârea nr. 1447/2007 pr financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările i plafoanele maxime menționate în actul normativ astfel:

impetiției și de contribuția vind aprobarea Normelor Iterioare, cu încadrarea în


  • a) Se vor premia cele mai bune performanțe obținute la concursurile de seniori la competițiile individuale/ pe echipe.

  • b) Se vor premia cele mai bune performanțe obținute la concursurile de juniori la competițiile individuale/ pe echipe care îndeplinesc condiția de vârstă peste 18 ini, demonstrate printr-un document de identitate al sportivului.

  • c) Se exceptează de la prevederile lit. b privind condiția de vârstă:

Juniorii sub 18 ani care au obținut premiile 1, 2, 3 la Campion: fele Mondiale, Europene și Festivalul Olimpic al Tineretului European

J Juniorii sub 18 ani care au obținut premiile 1, 2, 3 la competițiile de seniori sau la competițiile de juniori peste 18 ani

  • d) Pentru performanțele obținute la competițiile individuale/ pe ech ipe se va acorda un singur premiu, respectiv pentru cea maî înaltă performanță.

Art. 7. Nivelul premiului ce se va acorda echipelor, se stabilește prin înmulțirea valorii 2, cu numărul de jucători ai federației respective (Ex.

premiului acordat individual, în funcție de competițiile prevăzute la Art.l echipei aferent fiecărei discipline sportive, conform Regulamentului Baschet 5, Hochei 6 etc.).


Art. 8. Nivelul premiului ce se va acorda antrenorilor principali pe ntru performanțele obținute de sportivi, se stabilește după cum urmează:

  • •  antrenorul principal care a pregătit un singur sportive/ o singură premiu al cărui cuantum este egal cu valoarea celui acordat sportivului pre

    ;chipă premiat primește un miat;


  • •  antrenorul principal care a pregătit mai mulți sportivi premiați p rimește un premiu al cărui cuantum este egal cu valoarea cea mai mare a premiului individual acorda t sportivului premiat pentru performanța cea mai bună.

Art. 9. Premiul echipei va fi transferat către clubul sportiv iar în țermen de 15 zile de la data premiului către membrii

primirii premiului clubul va prezenta dovada achitării contravalorii componenți ai echipei conform statului de plată.


Federațiile naționale pentru


Art. 10. Premiile vor fi acordate în baza rezultatelor certificate de fiecare categorie de sporturi olimpice, până la data de 10 decembrie 2018.

Art. 11. (1) Pentru a intra în posesia premiilor, sportivii/antrenorii vor depune la Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe copia cărții de identitate și a extrasului de cont.

(2) Pentru sportivii minori se vor prezenta și următoarele docume nte: copie după certificatul de naștere, copie după actul de identitate al părintelui/tutorelui/reprezentar tului legal, documente care atestă existența unui cont bancar deschis pe numele părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al minorului.

Art. 12. Premiile acordate vor fi în cuantum de: a.) Campionate mondiale, Jocurile INVICTUS:

Performanța

Locul I

Locul II

Locul III

Sportiv

3.500

3.000

2.500

Antrenor principal

3.500

3.000

2.500

b.) Campionate europene:

Performanța

Locul I

Locul II

Locul III

Sportiv

3.000

2.500

2.000

Antrenor principal

3.000

2.500

2.000

c) Campionate naționale:

Performanța

Locul I

Locul II

Locul III

Sportiv/ Echipa

1.500

1.200

1.000

Antrenor principal

1.500

1.200

1.000

*premiile în bani sunt exprimate la valoarea netă

Capitolul 4. Dispoziții Finale

Art. 13. Premierea se ya desfășura într-un cadru festiv, în cadul Galei sportului olimpic brașovean ce va avea loc la Centrul Cultural Reduta în cursul lunii decerni rie.

Art. 14. Niciun sportiv/ antrenor nu poate fi discriminat și nici avantajat cu privire la acordarea premiului pe criterii de religie, sex, rasă, apartenență la orgaiizații legal constituite sau apartenență politică a familiei.

Art. 15. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data iprobării lui prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

Art. 16. Regulamentul se publică pe pagina de internet a Ccnsiliului Județean Brașov, www.iudbrasov.ro

Vizat: Director executiv DMP Săcuiu Nicolae
> v/ Vizat: Șef serviciu Prahoveanu Daniela întocmit: Iureș Nicoleta..................