Hotărârea nr. 425/2018

Hotărârea nr.425 – modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov

}


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.425

din data de 28.11.2018

- privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2018;

Analizând raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 19506/23.11.2018, precum și expunerea de motive înregistrată cu nr. 19507/23.11.2018, întocmite de Direcția Management Proiecte, prin care se propune modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie;

Văzând adresa Muzeului Județean de Istorie nr. 1310/21.11.2018, înregistrată cu nr. 19152/21.11.2018, prin care se solicită diminuarea bugetului alocat programului de acțiuni culturale pe anul 2018 cu valoarea de 70.000 lei, până la valoarea de 589.000 lei, prin diminuarea sumei alocate la acțiunea culturală „Expoziția permanentă OLIMPIA - Muzeul sportului și turismului montan din Brașov”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 239/26.07.2018 ;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1) lit. ”d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Programul de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov, modificat, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 239/26.07.2018, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Muzeul Județean de Istorie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Drfîhbrăveanu


MUZEULJUDETERN Iffil DE ISTORIE BRAȘOV LvJ


Muzeul Județean de Istorie Brașov

Str. Nlcolae Bafcescu nr> 67, Brașov, Juri. Brașov

Telefon / Fax: 02 68/472.350 Meii: offke@brasovlstorle.ro

www.brasovlstorie.roConsiliul Județean Brașov


Președinte

Secretar

Maria Dumbrăv^anu $


Adrian loan Veștea

PROGRAMUtUEACȚIUNi CULTURALE 2018

Modificat prin virare de credite nov.2018

Nr. crt.

TIPUL Șl TITLUL ACȚIUNII

PERIOADA

Buget inițial (lei)

Diferențe +/-

Buget rectiflcat/lei

1.

PROGRAMUL Cercetarea științifică șl evidența patrimoniului cultural

01. -12.2018

>    45.690

J        o O

45.690

1.1.

Subprogramul Cercetarea Arheologică sistematică

Trimestrul ll-lll

30.690

30.690

1.1.1.

Șantierul arheologic Castrul roman Cumidava (Râșnov)

Trimestrul ll-lll

30.690

30.690

1.2

Subprogramul Cercetare Istorie locală1

Trimestrul 1 - IV

15.000

15.000

1.2.1

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

Trimestrul 1 - IV

1.2.2

Județul Brașov în Istoria turismului și sportului

Trimestrul 1 - IV

1.2.3

Istoriografia Județului Brașov

Trimestrul 1 - IV

1.2.4

Brașovul și Centenarul României

Trimestrul 1 - IV

1.2.5

Istoria muzeelor din Brașov

Trimestrul 1-IV

2.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

01.-12.2018

512.913

O

70.000

442.913

2.1

Subprogramul Expoziții

Trimestrul 1 - IV

482.913

70.000

412.913

1 Subprogramul Cercetare Istorie locală beneficiază și de Programele Cercetarea de arhivă și Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Planului de management 2014 - 2019.

2.1.1

Expoziția temporară outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

Trimestrul 1

0

2.1.2

Expoziția temporară Regele Mihai 1 (1921 - 2017)

Trimestrul 1 - IV

0

0

2.1.3

Expoziția temporară Minorități etnice în cultura vizuală -focos România

Trimestrul II

1.500

1.500

2.1.4

Expoziția temporară Lehmann vs. Lehmann

Trimestrul IV

20.000

20.000

2.1.5

Expoziția permanentă OLIMPIA - Muzeul sportului și turismului montan din Brașov

Trimestrul 1 - IV

241.000

70.000

171.000

2.1.6

Expoziția temporară outdoor BRAȘOV 100

Trimestrul IV

6.000

6.000

2.1.7

Expoziția Centenarului

Regina Maria, simbol al României Mari Brașov, capitala României Mari ?

Trimestrul IV

206.413

206.413

2.1.8

Expoziția permanentă outdoor Brașoveniile ~ Renașterea meșteșugurilor istorice ale Brașovului (sediu MODAROM)

Trimestrul IV

0

0

2.1.9

Expoziția temporară Brașov 1987 (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

5000

5000

2.1.10

Expoziția temporară Orașul Stalin (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

2000

2000

2.1.11

Expoziția temporară Lumea Promenadelor de altădată (acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 - IV

1000

1000

2.2

Subprogramul Apariții editoriale

Trimestrul II-IV

30.000

30.000

2.2.1

Album istoric Casa Sfatului - tipar

Trimestrul 1

30.000

30.000

2.2.2

Catalog Muzeul Județean de Istorie Brașov 2017

Trimestrul 1

0

2.2.3

Descoperiri arheologice din bazinul superior și mijlociu al Oltului (secolul al IV-lea Chr.-1 p Chr).

Trimestrul II - IV

0

3.

Programul Educație muzeală

01. -12.2018

12.787

12.787

3.1

Arta mozaicului

Trimestrul II - IV

6.000

6.000

3.2

PREJMER- Regiunea Stalin

Trimestrul II - IV

402

402

3.3

Simte istoria

Trimestrul II - IV

5.314

5.314

3.4

Istoria Steagului

Trimestrul II- IV

1.071

1.071

4.

Agendă culturală

01.-12.2018

87.610

87.610

4.1

Noaptea Muzeelor

Trimestrul II

3.000

3.000

4.2

Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov - ediția a lll-a. |

Trimestrul IV

40.300

40.300

Tematica: Centenarul Armistițiului Primului Război Mondial (finanțat AFCN, cofinantare Consiliul Județean). Buget total 115.100 lei

Monumente in mișcare - patrimoniu dispărut (finanțat AFCN, cofinantare Consiliul Județean). Buget total 73070 lei

7.460

7.460

Studio Dacia Felix (finanțat AFCN, cofinantare Consiliul Județean). Buget total 91750 lei

14.850

14.850

4.3

Proiectul cultural european Am fost cetățeanul Orașului Stalin

Trimestrul 1 - IV

8.000

8.000

4.4

Filmul documentar Brașov 1987 (participări festival de film, acțiuni de promovare)

Trimestrul 1 — IV

8.000

8.000

4.5

Festivalul „Gloria Domini"

Trimestrul II

6.000

6.000

4.6

Festivalul de Reconstituire Istorică CUMIDAVA

Trimestrul III

0

4.7

Festivalul internațional de Film șl Istorii Râșnov

Trimestrul III

0

TOTAL ACȚIUNI CULTURALE 2018

659.000

70.000

589.000

Manager Nicolae P•9 DE ISTORIE cz>


Contabil șef

Maria Șbud


Director executive, Săcuiu Nicolae


Șef serviciu, Prahoveanu Daniela